Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Onderwijsflash

   Minimaliseren
Is er nieuwe regelgeving die belangrijk is voor ouders? Dan lees je dat hier!
Aanpassing maximumfactuur - vrijdag 20 april 2018


De bedragen van de scherpe maximumfactuur* wijzigen voor het schooljaar 2018-2019 niet:
45 euro voor een kleuter en 85 euro voor een leerling lager onderwijs. De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt wel door toepassing van de indexformule. Voor 2018-2019 bedraagt ze aan het einde van het lager onderwijs 435 euro (i.p.v. 425 euro nu).

*Onder de scherpe maximumfactuur vallen:
1. Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET). Bijv. toneelbezoek, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen, de eendaagse schoolreis...
2. Materialen die niet noodzakelijk zijn voor ODET maar die de school toch verplicht aan te kopen door de ouders en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen. Dit kan zijn doordat de ouders het materiaal op school moeten aankopen (tegen een door de school vastgelegde prijs), of doordat de school het materiaal zodanig specifieert dat ouders geen enkele prijsmarge meer hebben. Bijv. de school verplicht de ouders om een welbepaald tijdschrift aan te kopen via de school, turnkledij, een specifieke map...  

 
Ontwerp van decreet over de modernisering van het SO - vrijdag 16 maart 2018


In uitvoering van het regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering definitief vormgegeven aan de uitrol van het masterplan hervorming secundair onderwijs. De krachtlijnen voor de modernisering van het secundair onderwijs beginnen met een pakket maatregelen om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs vlotter te laten verlopen.

De drie sleutelwoorden voor de modernisering van de eerste graad zijn: versterken, verdiepen en verkennen. De algemene vorming wordt versterkt door het ambitieuzer formuleren van eindtermen, door het definiëren van eindtermen basisgeletterdheid die door elke leerling moeten worden bereikt, door remediëring te kunnen verplichten en door het aantal uren basisvorming in het tweede leerjaar van de eerste graad op te trekken.

De oriënterende functie van de eerste graad wordt versterkt door in het keuzegedeelte vanaf het eerste leerjaar voldoende ruimte te maken voor verdieping of verkenning. Ook in het tweede leerjaar van de eerste graad blijft er naast de basisoptie ruimte voor differentiatie. Door deze differentiatiemogelijkheden zal een leerling op basis van zijn interesses en capaciteiten een gemotiveerde studiekeuze kunnen maken op het einde van de eerste graad.

In de tweede en de derde graad wordt het studieaanbod herschikt, transparanter en rationeler. Zo komen er 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden, waarbinnen de studierichtingen inhoudelijk worden geordend van abstract naar praktisch. Het is de ambitie van deze nieuwe indeling (= matrix) om een volledig overzicht te bieden van het studieaanbod secundair onderwijs. Daarom worden ook de Se-n-Se-opleidingen (secundair-na-secundair), het studieaanbod van het buitengewoon secundair onderwijs en het studieaanbod in het kader van het stelsel leren en werken in de matrix opgenomen. De onderwijsvormen worden behouden en vormen de derde dimensie van de matrix, naast finaliteiten en studiedomeinen.

Op basis van de matrix kiezen schoolbesturen zelf hoe zij hun scholen organiseren.
Schoolbesturen die hun scholen als domein- en campusscholen organiseren, zullen
kunnen rekenen op financiële stimuli voor moderne en kwaliteitsvolle technische
uitrusting in technische en beroepstechnische richtingen.

(Uit het ontwerp van decreet: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1368806)

 
Duaal leren - dinsdag 9 januari 2018


Vanaf volgend schooljaar kunnen veertienjarigen die willen leren op school én op de werkvloer, het zogenaamde duaal leren, een week stage lopen bij een bedrijf. Scholen zijn vrij om zo'n snuffelstage aan te bieden.
Duaal leren is: je diploma behalen door de handen uit de mouwen te steken op de werkvloer in een bedrijf. Het is een volwaardig secundair onderwijssysteem binnen het voltijds onderwijs (tso, bso en buso) en deeltijds onderwijs dat naast het klassieke systeem bestaat en kan vanaf vijftien jaar. Om jongeren hiervan te laten 'proeven' kunnen ze vanaf volgend schooljaar een week stage lopen bij een bedrijf.
Scholen kunnen die stage vrijwillig aanbieden aan jongeren die veertien jaar oud zijn en een duale studierichting volgen, zoals onderhoudsmechanica, lassen, brood- en banketbakkerij. Vanaf 2018-2018 gaat het om 55 studierichtingen. De snuffelstage of bedrijfsstage kan zowel tijdens de schooluren als in de schoolvakanties worden gevolgd.
(De Morgen - 3 jan 2018)

 
Onderwijshervorming uitgesteld tot 1 september 2019 - dinsdag 19 december 2017


De langverwachte hervorming van het secundair onderwijs zal pas doorgevoerd worden op 1 september 2019, een jaar later dan afgesproken binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft zo gehoor aan de vraag van de onderwijskoepels tot uitstel.

Minister Crevits had vorige maand al laten weten dat de deadline van 1 september 2018 "geen fetisj" was. Het uitstel is dan ook geen totale verrassing. Crevits heeft geluisterd naar de vakbonden en de onderwijskoepels. Die hadden aangegeven dat de deadline onbegonnen werk was.

"Om een kwalitatieve opstart te garanderen heeft de Vlaamse regering vandaag na uitgebreid overleg met het onderwijsveld beslist dat het schooljaar 2018-2019 een schakeljaar wordt voor de scholen om de modernisering voor te bereiden. Op 1 september 2019 gaat de modernisering dan definitief van start", is op de website van minister Crevits te lezen.

Wat houdt de hervorming in?

In de eerste graad moeten alle leerlingen een algemeen vormend niveau halen. Daarnaast zijn er 5 uur aan keuzemogelijkheden om te verdiepen, versterken of te verkennen. Dat moet de keuze in de tweede graad makkelijker maken.
De huidige 29 studiegebieden in de tweede en derde graad worden vervangen door acht domeinen, gestructureerd in een matrix. De domeinen zijn: taal & cultuur, STEM, kunst & creatie, land- en tuinbouw, economie & organisatie, maatschappij & welzijn, sport, voeding & horeca. De opdeling aso, bso, tso blijft wel behouden.
De studierichtingen zijn zo gegroepeerd dat het mogelijk wordt dat leerlingen van een meer praktijkgerichte richting opklimmen naar een meer theoretische richting. Zo moet er een einde worden gemaakt aan het watervalsysteem waarbij leerlingen uit theoretische richtingen afzakken naar meer praktijkgerichte richtingen, maar niet andersom.
De hervorming wordt trapsgewijs ingevoerd. Op 1 september 2019 zal het eerste jaar secundair overschakelen. Het jaar nadien is het tweede jaar aan de beurt, zodat het uitrollen van de hele hervorming zes jaar in beslag zal nemen.
 

(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/onderwijshervorming-uitgesteld-tot-1-januari-2019/)

 
Nieuwe eindtermen - dinsdag 7 november 2017


Op 27 oktober 2017 bereikte de meerderheid in het Vlaams parlement een akkoord over de contouren van de nieuwe eindtermen. Ze vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties. Die moeten de leerlingen zich meester maken tijdens hun schoolcarrière, van het kleuteronderwijs tot op het einde van het secundair onderwijs.

Je komt er meer over te weten in dit artikel van Klasse.

 
'Bekwame helpers' mogen medische handelingen uitvoeren op school - vrijdag 8 september 2017


Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werkt aan een nieuw statuut ‘bekwame helpers’. In de toekomst zullen personeelsleden van scholen na een korte opleiding volledig legaal eenvoudige medische handelingen mogen uitvoeren. Momenteel bevinden deze personeelsleden zich in een grijze zone en moeten scholen een evenwicht zoeken tussen twee uitersten.
 
Enerzijds mogen de personeelsleden van de school geen medische of verpleegkundige handelingen stellen. Anderzijds dwingt de realiteit hen om dat wel te doen en zijn personeelsleden wettelijk verplicht om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert. In 'Standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school' stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een benadering voor die praktisch haalbaar is en toch zo nauw mogelijk aansluit bij het wettelijk kader. Dit probleem werd de voorbije jaren herhaaldelijk aangekaart en Katholiek Onderwijs Vlaanderen is dan ook tevreden met het voorstel van minister De Block.

(Uit Nieuwsbrief 92 van 7 september 2017 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

 
Ondersteuningnetwerken - donderdag 29 juni 2017


Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun kennis en ervaring. Zo kunnen ze leerlingen en hun leraren(teams) nog beter ondersteunen. GON en waarborg verdwijnen en worden in het nieuwe ondersteuningsmodel geïntegreerd.

Lees meer in onze nieuwsbrief Ouderwijs van juni 2017 en op de website van het departement onderwijs en vorming.

 

   Minimaliseren