Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Onderwijsflash

   Minimaliseren
Is er nieuwe regelgeving die belangrijk is voor ouders? Dan lees je dat hier!
Nieuwe eindtermen - dinsdag 7 november 2017


Op 27 oktober 2017 bereikte de meerderheid in het Vlaams parlement een akkoord over de contouren van de nieuwe eindtermen. Ze vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties. Die moeten de leerlingen zich meester maken tijdens hun schoolcarrière, van het kleuteronderwijs tot op het einde van het secundair onderwijs.

Je komt er meer over te weten in dit artikel van Klasse.

 
Hervorming van secundair onderwijs lijkt start te missen (DM, 16/10/17) - dinsdag 17 oktober 2017


De Morgen - 16 Okt. 2017
Het eerste jaar van het gemoderniseerd secundair onderwijs moet op 1 september 2018 starten. Maar tegen die boodschap van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaan nu alle onderwijsverstrekkers in. Waar eerder al het GO! en OVSG een jaar uitstel bepleitten, sluit vanaf deze week Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich daar openlijk bij aan.
"Komende donderdag doen wij daar uitspraak over op onze raad van bestuur", zegt topman Lieven Boeve. "De minister had tijd gevraagd tot eind september. Het is nu midden oktober. Zonder nieuwe eindtermen (de minimumdoelen die een groep leerlingen moet halen, RA) kun je niet starten, zoals ook de Vlaamse Onderwijsraad al stelde. We wilden ons lang niet uitspreken over die datum, maar het wordt onmogelijk om de modernisering op dat tijdstip te doen."
(...)
Boeve geeft aan dat Katholiek Onderwijs Vlaanderen eerder deze maand het kritische advies van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) onderschreef. Vooral het ontbreken van nieuwe eindtermen, een oefening die in het Vlaams Parlement vastzit, zorgt voor onvrede. "Misschien dat er voor september 2018 een politiek akkoord is, maar dan moeten de scholen die hervorming nog uitwerken", stelde de Vlor. "Starten op 1 september 2018 is niet haalbaar."
Eind augustus gaf zowel het GO! als OVSG die boodschap al. "Wij kijken daarom naar 1 september 2019", zei bestuurder Raymonda Verdyck. Een wens die nu dus wordt gedeeld door alle onderwijsverstrekkers. Zij gaan zo in tegen Crevits, die aan het begin van dit schooljaar nog meldde dat de modernisering in september volgend jaar een aanvang zal kennen, ook als er geen nieuwe eindtermen zouden zijn.
Crevits zegt nu dat ze voor eind oktober alle onderwijsverstrekkers wil uitnodigen om over de startdatum te praten. "Het is de grootste hervorming van de voorbije 20 jaar en het is in het belang van leerlingen, leraren en schoolteams dat er kwaliteitsvol van start kan worden gegaan. Ik begrijp de zorgen van het onderwijsveld, al zijn er scholen die volgend schooljaar graag willen beginnen. Sowieso gebeurt de invoering heel geleidelijk, startend in het eerste jaar van het secundair onderwijs."
 

 
'Bekwame helpers' mogen medische handelingen uitvoeren op school - vrijdag 8 september 2017


Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werkt aan een nieuw statuut ‘bekwame helpers’. In de toekomst zullen personeelsleden van scholen na een korte opleiding volledig legaal eenvoudige medische handelingen mogen uitvoeren. Momenteel bevinden deze personeelsleden zich in een grijze zone en moeten scholen een evenwicht zoeken tussen twee uitersten.
 
Enerzijds mogen de personeelsleden van de school geen medische of verpleegkundige handelingen stellen. Anderzijds dwingt de realiteit hen om dat wel te doen en zijn personeelsleden wettelijk verplicht om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert. In 'Standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school' stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een benadering voor die praktisch haalbaar is en toch zo nauw mogelijk aansluit bij het wettelijk kader. Dit probleem werd de voorbije jaren herhaaldelijk aangekaart en Katholiek Onderwijs Vlaanderen is dan ook tevreden met het voorstel van minister De Block.

(Uit Nieuwsbrief 92 van 7 september 2017 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

 
Ondersteuningnetwerken - donderdag 29 juni 2017


Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun kennis en ervaring. Zo kunnen ze leerlingen en hun leraren(teams) nog beter ondersteunen. GON en waarborg verdwijnen en worden in het nieuwe ondersteuningsmodel geïntegreerd.

Lees meer in onze nieuwsbrief Ouderwijs van juni 2017 en op de website van het departement onderwijs en vorming.

 
Maximumfactuur - donderdag 20 april 2017


De bedragen van de scherpe maximumfactuur* wijzigen voor het schooljaar 2017-2018 niet. Voor een kleuter blijft de schoolrekening per schooljaar maximum 45 euro.
In het lager onderwijs is dat 85 euro.

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt met 5 euro. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 425 euro. Dit betekent dat de totaalsom die ouders betalen voor meerdaagse uitstappen voor het ganse lager onderwijs niet meer mag bedragen dan 425 euro. (Dit is enkel van toepassing voor het lager onderwijs omdat in het kleuteronderwijs geen bijdrage gevraagd mag worden voor meerdaagse uitstappen.)

*Onder de scherpe maximumfactuur vallen:
1. Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET). Bijv. toneelbezoek, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen, de eendaagse schoolreis...
2. Materialen die niet noodzakelijk zijn voor ODET maar die de school toch verplicht aan te kopen door de ouders en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen. Dit kan zijn doordat de ouders het materiaal op school moeten aankopen (tegen een door de school vastgelegde prijs), of doordat de school het materiaal zodanig specifieert dat ouders geen enkele prijsmarge meer hebben. Bijv. de school verplicht de ouders om een welbepaald tijdschrift aan te kopen via de school, turnkledij, een specifieke map... 

 
Modernisering secundair onderwijs - maandag 16 januari 2017


Er is een belangrijke mijlpaal genomen in de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het toekomstige studieaanbod voor de 2de en de 3de graad ligt vast. Er komen 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. Het nieuwe studieaanbod is door de Vlaamse Regering goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De 8 studiedomeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding en horeca. Het nieuwe model zal ervoor zorgen dat leerlingen stap voor stap een gerichtere studiekeuze maken met een duidelijk doel voor ogen: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Lees het persbericht van minister Crevits.

Klasse zet de veranderingen op een rijtje.

 
Bestuurlijke optimalisatie - vrijdag 3 juni 2016


Schoolbesturen staan voor veel uitdagingen. Om die aan te gaan hebben ze voldoende bestuurskracht nodig. Ze moeten ook voldoende ruimte en middelen krijgen om een eigen toekomstgericht schoolbeleid en een professioneel personeelsbeleid uit te tekenen.

De Vlaamse Regering stemt daarom in met de principes uit de conceptnota 'Bestuurlijke optimalisatie'. De bedoeling is dat schoolbesturen en schoolleiders meer mogelijkheden krijgen om een beleid op ruimere schaal te kunnen voeren. Dit impliceert dat schoolbesturen structureel kunnen samenwerken of zelfs fuseren om een zekere schaalgrootte te bekomen.

Lees meer in het persbericht van het kabinet van minister Crevits.

 
Vlaamse Bemiddelingscommissie - maandag 11 april 2016

 

Wil je je kind met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven in een school en is er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van het verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Voortaan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommisie die bemiddelt op vraag van ouders, het CLB of de school.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen via deze link

 
Leerlingenvervoer voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - donderdag 24 september 2015


Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' en met de werkwijze en de aanpak die daarin worden voorgesteld.

Het huidige systeem van leerlingenvervoer kent zo veel problemen dat sleutelen aan het huidig regelgevend kader geen kwalitatieve oplossingen meer kan garanderen. Daarom koos minister Crevits voor een allesomvattende nieuwe aanpak waarbij decentralisering centraal staat.

Waar het zonaal leerlingenvervoer nu centraal geregeld wordt – het Departement Onderwijs kent het recht op leerlingenvervoer toe, De Lijn staat in voor de organisatie van de ritten – zullen nu lokale netoverstijgende verzorgingsgebieden autonoom bepalen welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier. Uiteraard zullen een aantal generieke criteria altijd noodzakelijk zijn.

Het nieuwe concept zal niet meteen Vlaanderenbreed uitgerold worden. In het schooljaar 2016-2017 zullen twee pilootprojecten starten. Voor de uitrol van het nieuwe concept is geen extra budget voorzien.

Lees er hier meer over op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 
Niet-bindende proeven in secundair en hoger onderwijs - donderdag 3 september 2015


Niet bindende oriënteringsproeven, ijkingsproeven, toeleidingsproeven in het secundair onderwijs; niet bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs. Hoe zit het nu eigenlijk?

Collega Theo Kuppens stelde een beknopte stand van zaken op. Je vindt het document via deze link.

 
Doktersbriefje voor en na een schoolvakantie - vrijdag 27 februari 2015


De verplichting om een afwezigheid om medische redenen in de week voor en de week na een schoolvakantie steeds te staven met een doktersattest, ingevoerd vanaf 1 september 2013, wordt opgeheven. Dit betekent dat een attest van de ouders volstaat.

De verplichting is destijds ingevoerd als een maatregel tegen het zogenaamde luxeverzuim. Dit zal echter aangepakt worden binnen het kader van een ruimer en geïntegreerd plan rond 'spijbelen, leerrecht en vroegtijdig schoolverlaten'.

Deze wijziging gaat in voege vanaf 1 september 2015. 

 
Update M-decreet - dinsdag 18 november 2014


Klasse vatte de stand van zaken inzake het M-decreet samen in een duidelijke brochure.

 
Decreet rechtspositie van de leerling - woensdag 2 april 2014


Klasse somt een aantal nieuwigheden op uit het decreet over de rechtspositie van de leerling. Niet in het minst belangrijk voor ouders!

 
Medezeggenschapscollege - dinsdag 1 april 2014


Met ingang van 1 september 2014 hoeft geen medezeggenschapscollege meer opgericht te worden, behalve wanneer een schoolraad daarom gemotiveerd verzoekt. Bestaande medezeggenschapscolleges kunnen vanaf dan ook voortijdig stopgezet worden. Waar dit orgaan goed werkt ziet de VCOV geen reden het stop te zetten.  

 
Lesvrije dagen - vrijdag 6 september 2013


De Vlaamse Regering heeft in de loop van de maand juli de regelgeving over de organisatie van evaluatieperiodes aangepast met quasi onmiddellijke ingang op 1 september 2013. Scholen krijgen tot 20 september de tijd om hun planning desgevallend aan te passen. Belangrijkste wijzigingen: 1) de lessen kunnen niet langer geschorst worden voor de evaluatie van het didactisch beleid; 2) deliberaties kunnen ten vroegste starten op de vijfde laatste lesdag van juni; 3) ook tijdens besprekingen van de klassenraad, zoals de deliberatie, is de school verplicht om in opvang te voorzien.

 

   Minimaliseren