Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Onderwijsflash

   Minimaliseren
Is er nieuwe regelgeving die belangrijk is voor ouders? Dan lees je dat hier!
Duaal leren - dinsdag 9 januari 2018


Vanaf volgend schooljaar kunnen veertienjarigen die willen leren op school én op de werkvloer, het zogenaamde duaal leren, een week stage lopen bij een bedrijf. Scholen zijn vrij om zo'n snuffelstage aan te bieden.
Duaal leren is: je diploma behalen door de handen uit de mouwen te steken op de werkvloer in een bedrijf. Het is een volwaardig secundair onderwijssysteem binnen het voltijds onderwijs (tso, bso en buso) en deeltijds onderwijs dat naast het klassieke systeem bestaat en kan vanaf vijftien jaar. Om jongeren hiervan te laten 'proeven' kunnen ze vanaf volgend schooljaar een week stage lopen bij een bedrijf.
Scholen kunnen die stage vrijwillig aanbieden aan jongeren die veertien jaar oud zijn en een duale studierichting volgen, zoals onderhoudsmechanica, lassen, brood- en banketbakkerij. Vanaf 2018-2018 gaat het om 55 studierichtingen. De snuffelstage of bedrijfsstage kan zowel tijdens de schooluren als in de schoolvakanties worden gevolgd.
(De Morgen - 3 jan 2018)

 
Onderwijshervorming uitgesteld tot 1 september 2019 - dinsdag 19 december 2017


De langverwachte hervorming van het secundair onderwijs zal pas doorgevoerd worden op 1 september 2019, een jaar later dan afgesproken binnen de Vlaamse regering. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft zo gehoor aan de vraag van de onderwijskoepels tot uitstel.

Minister Crevits had vorige maand al laten weten dat de deadline van 1 september 2018 "geen fetisj" was. Het uitstel is dan ook geen totale verrassing. Crevits heeft geluisterd naar de vakbonden en de onderwijskoepels. Die hadden aangegeven dat de deadline onbegonnen werk was.

"Om een kwalitatieve opstart te garanderen heeft de Vlaamse regering vandaag na uitgebreid overleg met het onderwijsveld beslist dat het schooljaar 2018-2019 een schakeljaar wordt voor de scholen om de modernisering voor te bereiden. Op 1 september 2019 gaat de modernisering dan definitief van start", is op de website van minister Crevits te lezen.

Wat houdt de hervorming in?

In de eerste graad moeten alle leerlingen een algemeen vormend niveau halen. Daarnaast zijn er 5 uur aan keuzemogelijkheden om te verdiepen, versterken of te verkennen. Dat moet de keuze in de tweede graad makkelijker maken.
De huidige 29 studiegebieden in de tweede en derde graad worden vervangen door acht domeinen, gestructureerd in een matrix. De domeinen zijn: taal & cultuur, STEM, kunst & creatie, land- en tuinbouw, economie & organisatie, maatschappij & welzijn, sport, voeding & horeca. De opdeling aso, bso, tso blijft wel behouden.
De studierichtingen zijn zo gegroepeerd dat het mogelijk wordt dat leerlingen van een meer praktijkgerichte richting opklimmen naar een meer theoretische richting. Zo moet er een einde worden gemaakt aan het watervalsysteem waarbij leerlingen uit theoretische richtingen afzakken naar meer praktijkgerichte richtingen, maar niet andersom.
De hervorming wordt trapsgewijs ingevoerd. Op 1 september 2019 zal het eerste jaar secundair overschakelen. Het jaar nadien is het tweede jaar aan de beurt, zodat het uitrollen van de hele hervorming zes jaar in beslag zal nemen.
 

(https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/onderwijshervorming-uitgesteld-tot-1-januari-2019/)

 
Nieuwe eindtermen - dinsdag 7 november 2017


Op 27 oktober 2017 bereikte de meerderheid in het Vlaams parlement een akkoord over de contouren van de nieuwe eindtermen. Ze vertrekken vanuit 16 sleutelcompetenties. Die moeten de leerlingen zich meester maken tijdens hun schoolcarrière, van het kleuteronderwijs tot op het einde van het secundair onderwijs.

Je komt er meer over te weten in dit artikel van Klasse.

 
'Bekwame helpers' mogen medische handelingen uitvoeren op school - vrijdag 8 september 2017


Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werkt aan een nieuw statuut ‘bekwame helpers’. In de toekomst zullen personeelsleden van scholen na een korte opleiding volledig legaal eenvoudige medische handelingen mogen uitvoeren. Momenteel bevinden deze personeelsleden zich in een grijze zone en moeten scholen een evenwicht zoeken tussen twee uitersten.
 
Enerzijds mogen de personeelsleden van de school geen medische of verpleegkundige handelingen stellen. Anderzijds dwingt de realiteit hen om dat wel te doen en zijn personeelsleden wettelijk verplicht om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert. In 'Standpunt inzake medicatie en eerste hulp op school' stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een benadering voor die praktisch haalbaar is en toch zo nauw mogelijk aansluit bij het wettelijk kader. Dit probleem werd de voorbije jaren herhaaldelijk aangekaart en Katholiek Onderwijs Vlaanderen is dan ook tevreden met het voorstel van minister De Block.

(Uit Nieuwsbrief 92 van 7 september 2017 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

 
Ondersteuningnetwerken - donderdag 29 juni 2017


Vanaf 1 september 2017 wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen vanaf dan hun kennis en ervaring. Zo kunnen ze leerlingen en hun leraren(teams) nog beter ondersteunen. GON en waarborg verdwijnen en worden in het nieuwe ondersteuningsmodel geïntegreerd.

Lees meer in onze nieuwsbrief Ouderwijs van juni 2017 en op de website van het departement onderwijs en vorming.

 
Maximumfactuur - donderdag 20 april 2017


De bedragen van de scherpe maximumfactuur* wijzigen voor het schooljaar 2017-2018 niet. Voor een kleuter blijft de schoolrekening per schooljaar maximum 45 euro.
In het lager onderwijs is dat 85 euro.

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt met 5 euro. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 425 euro. Dit betekent dat de totaalsom die ouders betalen voor meerdaagse uitstappen voor het ganse lager onderwijs niet meer mag bedragen dan 425 euro. (Dit is enkel van toepassing voor het lager onderwijs omdat in het kleuteronderwijs geen bijdrage gevraagd mag worden voor meerdaagse uitstappen.)

*Onder de scherpe maximumfactuur vallen:
1. Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET). Bijv. toneelbezoek, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen, de eendaagse schoolreis...
2. Materialen die niet noodzakelijk zijn voor ODET maar die de school toch verplicht aan te kopen door de ouders en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen. Dit kan zijn doordat de ouders het materiaal op school moeten aankopen (tegen een door de school vastgelegde prijs), of doordat de school het materiaal zodanig specifieert dat ouders geen enkele prijsmarge meer hebben. Bijv. de school verplicht de ouders om een welbepaald tijdschrift aan te kopen via de school, turnkledij, een specifieke map... 

 
Bestuurlijke optimalisatie - vrijdag 3 juni 2016


Schoolbesturen staan voor veel uitdagingen. Om die aan te gaan hebben ze voldoende bestuurskracht nodig. Ze moeten ook voldoende ruimte en middelen krijgen om een eigen toekomstgericht schoolbeleid en een professioneel personeelsbeleid uit te tekenen.

De Vlaamse Regering stemt daarom in met de principes uit de conceptnota 'Bestuurlijke optimalisatie'. De bedoeling is dat schoolbesturen en schoolleiders meer mogelijkheden krijgen om een beleid op ruimere schaal te kunnen voeren. Dit impliceert dat schoolbesturen structureel kunnen samenwerken of zelfs fuseren om een zekere schaalgrootte te bekomen.

Lees meer in het persbericht van het kabinet van minister Crevits.

 
Vlaamse Bemiddelingscommissie - maandag 11 april 2016

 

Wil je je kind met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven in een school en is er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van het verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Voortaan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommisie die bemiddelt op vraag van ouders, het CLB of de school.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen via deze link

 
Leerlingenvervoer voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - donderdag 24 september 2015


Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' en met de werkwijze en de aanpak die daarin worden voorgesteld.

Het huidige systeem van leerlingenvervoer kent zo veel problemen dat sleutelen aan het huidig regelgevend kader geen kwalitatieve oplossingen meer kan garanderen. Daarom koos minister Crevits voor een allesomvattende nieuwe aanpak waarbij decentralisering centraal staat.

Waar het zonaal leerlingenvervoer nu centraal geregeld wordt – het Departement Onderwijs kent het recht op leerlingenvervoer toe, De Lijn staat in voor de organisatie van de ritten – zullen nu lokale netoverstijgende verzorgingsgebieden autonoom bepalen welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier. Uiteraard zullen een aantal generieke criteria altijd noodzakelijk zijn.

Het nieuwe concept zal niet meteen Vlaanderenbreed uitgerold worden. In het schooljaar 2016-2017 zullen twee pilootprojecten starten. Voor de uitrol van het nieuwe concept is geen extra budget voorzien.

Lees er hier meer over op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 
Niet-bindende proeven in secundair en hoger onderwijs - donderdag 3 september 2015


Niet bindende oriënteringsproeven, ijkingsproeven, toeleidingsproeven in het secundair onderwijs; niet bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs. Hoe zit het nu eigenlijk?

Collega Theo Kuppens stelde een beknopte stand van zaken op. Je vindt het document via deze link.

 

   Minimaliseren