Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Onderwijsflash

   Minimaliseren
Is er nieuwe regelgeving die belangrijk is voor ouders? Dan lees je dat hier!
Maximumfactuur - donderdag 20 april 2017


De bedragen van de scherpe maximumfactuur* wijzigen voor het schooljaar 2017-2018 niet. Voor een kleuter blijft de schoolrekening per schooljaar maximum 45 euro.
In het lager onderwijs is dat 85 euro.

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt met 5 euro. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur 425 euro. Dit betekent dat de totaalsom die ouders betalen voor meerdaagse uitstappen voor het ganse lager onderwijs niet meer mag bedragen dan 425 euro. (Dit is enkel van toepassing voor het lager onderwijs omdat in het kleuteronderwijs geen bijdrage gevraagd mag worden voor meerdaagse uitstappen.)

*Onder de scherpe maximumfactuur vallen:
1. Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ODET). Bijv. toneelbezoek, zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen, de eendaagse schoolreis...
2. Materialen die niet noodzakelijk zijn voor ODET maar die de school toch verplicht aan te kopen door de ouders en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen. Dit kan zijn doordat de ouders het materiaal op school moeten aankopen (tegen een door de school vastgelegde prijs), of doordat de school het materiaal zodanig specifieert dat ouders geen enkele prijsmarge meer hebben. Bijv. de school verplicht de ouders om een welbepaald tijdschrift aan te kopen via de school, turnkledij, een specifieke map...

 

 
Modernisering secundair onderwijs - maandag 16 januari 2017


Er is een belangrijke mijlpaal genomen in de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Het toekomstige studieaanbod voor de 2de en de 3de graad ligt vast. Er komen 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. Het nieuwe studieaanbod is door de Vlaamse Regering goedgekeurd op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. De 8 studiedomeinen zijn taal en cultuur, STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en welzijn, sport, en voeding en horeca. Het nieuwe model zal ervoor zorgen dat leerlingen stap voor stap een gerichtere studiekeuze maken met een duidelijk doel voor ogen: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

Lees het persbericht van minister Crevits.

Klasse zet de veranderingen op een rijtje.

 
Bestuurlijke optimalisatie - vrijdag 3 juni 2016


Schoolbesturen staan voor veel uitdagingen. Om die aan te gaan hebben ze voldoende bestuurskracht nodig. Ze moeten ook voldoende ruimte en middelen krijgen om een eigen toekomstgericht schoolbeleid en een professioneel personeelsbeleid uit te tekenen.

De Vlaamse Regering stemt daarom in met de principes uit de conceptnota 'Bestuurlijke optimalisatie'. De bedoeling is dat schoolbesturen en schoolleiders meer mogelijkheden krijgen om een beleid op ruimere schaal te kunnen voeren. Dit impliceert dat schoolbesturen structureel kunnen samenwerken of zelfs fuseren om een zekere schaalgrootte te bekomen.

Lees meer in het persbericht van het kabinet van minister Crevits.

 
Krachtlijnen modernisering secundair onderwijs goedgekeurd - dinsdag 31 mei 2016


Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de krachtlijnen goedgekeurd voor de modernisering van het secundair onderwijs. Dit begint bij een pakket maatregelen om de overgang van basis naar secundair vlotter te laten verlopen. In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de algemene vorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen. Naast de algemene vorming komt er een keuzegedeelte om nieuwe vakken te verkennen of andere uit te diepen. Waar nodig wordt hier ook verplichte remediëring voorzien. In de tweede en de derde graad komen er 8 studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. 

Lees meer in het persbericht van het kabinet van minister Crevits en op de website van het departement onderwijs: Modernisering van het secundair onderwijs.

 
Waarborgregeling en Gon-/ion-ondersteuning in 2016-2017 - woensdag 4 mei 2016

 

Waarborgregeling in 2016-2017
In het schooljaar 2016-2017 zal er opnieuw een waarborgregeling zijn in het basisonderwijs. Dit is geen voorafname op de structurele waarborgregeling die vanaf 2017-2018 zal worden ingevoerd.
De waarborgregeling 2016-2017 zal verder bouwen op de principes van de pre-waarborgregeling die nu, in het schooljaar 2015-2016, loopt in het basisonderwijs. Door de waarborgregeling kunnen middelen van het buitengewoon basisonderwijs ingezet worden voor ondersteuning op de klasvloer in het gewoon basisonderwijs. De waarborgregeling is substantiëler dan de pre-waarborgregeling. Er zullen dus meer scholen aan kunnen participeren.
Vind meer informatie over de waarborgregeling basisonderwijs 2016-2017.
 
Gon-/ion-ondersteuning in 2016-2017
Voor de verdere uitrol van het M-decreet wil de overheid naar een gon- en ion-ondersteuning die beter inspeelt op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leraren.
Het schooljaar 2016-2017 wordt een overgangsjaar.
 
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
1.    In het overgangsjaar worden een aantal middelen samengevoegd:
- het bevroren gon-pakket (uitgedrukt in begeleidingseenheden) op basis van de telling van gon-leerlingen op 1 oktober 2014;
- de gon-afwijkingslestijden/lesuren en uren ASS;
- de lestijden/lesuren ion type 2 (situatie schooljaar 2015-2016).
2.    De toekenning van de gon- en ion-ondersteuning zal gebeuren via netgebonden commissies. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met een bepaalde prioritering.
3.    De toekenning zal gebeuren in 2 schijven: een eerste schijf voor de gon- en ion-leerlingen die al gekend zijn voor eind juni 2016 en een tweede schijf voor leerlingen die pas na 1 juli 2016 en uiterlijk op de teldag van 1 oktober 2016 gekend zijn.
4.    Bij de effectieve aanwending kunnen gon en ion flexibel ingezet worden naar aantal eenheden per leerling, duur en intensiteit, focus van de ondersteuning (van leerling- naar meer leraargericht)...
 
De werkwijze werd overlegd met de sociale partners. Een besluit van de Vlaamse Regering waarin deze principes verder worden uitgewerkt, zal nog met de sociale partners worden onderhandeld.
Vind meer informatie over gon-/ion-ondersteuning 2016-2017.

 
Vlaamse Bemiddelingscommissie - maandag 11 april 2016

 

Wil je je kind met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven in een school en is er onenigheid over de noodzaak of de inhoud van het verslag van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs? Voortaan kan je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommisie die bemiddelt op vraag van ouders, het CLB of de school.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen via deze link

 
Onduidelijkheid over de modernisering van het secundair onderwijs - donderdag 3 maart 2016


Op 4 juni 2013 keurde de Vlaamse regering het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs goed. Vandaag wordt 'de modernisering' weer in vraag gesteld. De VCOV betreurt dit en vraagt dat er snel duidelijkheid zou komen voor de scholen, maar ook voor de leerlingen en hun ouders. Een recente bevraging, waar meer dan 6000 ouders aan deelnamen, leert dat ouders hier wel degelijk van wakker liggen. 

 
Leerlingenvervoer voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - donderdag 24 september 2015


Op 17 juli 2015 stemde de Vlaamse Regering in met de conceptnota 'Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs' en met de werkwijze en de aanpak die daarin worden voorgesteld.

Het huidige systeem van leerlingenvervoer kent zo veel problemen dat sleutelen aan het huidig regelgevend kader geen kwalitatieve oplossingen meer kan garanderen. Daarom koos minister Crevits voor een allesomvattende nieuwe aanpak waarbij decentralisering centraal staat.

Waar het zonaal leerlingenvervoer nu centraal geregeld wordt – het Departement Onderwijs kent het recht op leerlingenvervoer toe, De Lijn staat in voor de organisatie van de ritten – zullen nu lokale netoverstijgende verzorgingsgebieden autonoom bepalen welke leerlingen recht hebben op vervoer naar welke school en op welke manier. Uiteraard zullen een aantal generieke criteria altijd noodzakelijk zijn.

Het nieuwe concept zal niet meteen Vlaanderenbreed uitgerold worden. In het schooljaar 2016-2017 zullen twee pilootprojecten starten. Voor de uitrol van het nieuwe concept is geen extra budget voorzien.

Lees er hier meer over op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 
Niet-bindende proeven in secundair en hoger onderwijs - donderdag 3 september 2015


Niet bindende oriënteringsproeven, ijkingsproeven, toeleidingsproeven in het secundair onderwijs; niet bindende toelatingsproeven in het hoger onderwijs. Hoe zit het nu eigenlijk?

Collega Theo Kuppens stelde een beknopte stand van zaken op. Je vindt het document via deze link.

 
Toelatingsvoorwaarden 1e jaar SO - vrijdag 20 maart 2015


In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat vanaf september 2015 of 2016 de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs naar de A‐stroom moeten”. Uit navraag bij het ministerie van Onderwijs en vorming is gebleken dat deze wijziging ten vroegste vanaf 1 september 2016 zou ingaan.
(Flits, nieuwsbrief VVKSO, 20/03/2015)

 
Doktersbriefje voor en na een schoolvakantie - vrijdag 27 februari 2015


De verplichting om een afwezigheid om medische redenen in de week voor en de week na een schoolvakantie steeds te staven met een doktersattest, ingevoerd vanaf 1 september 2013, wordt opgeheven. Dit betekent dat een attest van de ouders volstaat.

De verplichting is destijds ingevoerd als een maatregel tegen het zogenaamde luxeverzuim. Dit zal echter aangepakt worden binnen het kader van een ruimer en geïntegreerd plan rond 'spijbelen, leerrecht en vroegtijdig schoolverlaten'.

Deze wijziging gaat in voege vanaf 1 september 2015. 

 
Nieuw type onderwijs voor kinderen met autisme in 166 scholen - donderdag 12 februari 2015

 

Normaalbegaafde kinderen met autisme kunnen vanaf volgend schooljaar terecht in 166 scholen, 96 in het buitengewoon basisonderwijs en 70 scholen in het buitengewoon secundair onderwijs. Die 166 scholen hebben van de Vlaamse regering groen licht gekregen om te starten met het nieuwe type 9-onderwijs. In totaal zouden zo'n 8.000 kinderen met autisme in het nieuwe type 9-onderwijs terechtkunnen. 

Dit is de lijst van de goedgekeurde dossiers van het vrij onderwijs. Elk schoolbestuur zal autonoom beslissen of ze na goedkeuring van hun dossier type 9 ook effectief inrichten. 

 
Update M-decreet - dinsdag 18 november 2014


Klasse vatte de stand van zaken inzake het M-decreet samen in een duidelijke brochure.

 
Decreet rechtspositie van de leerling - woensdag 2 april 2014


Klasse somt een aantal nieuwigheden op uit het decreet over de rechtspositie van de leerling. Niet in het minst belangrijk voor ouders!

 
Medezeggenschapscollege - dinsdag 1 april 2014


Met ingang van 1 september 2014 hoeft geen medezeggenschapscollege meer opgericht te worden, behalve wanneer een schoolraad daarom gemotiveerd verzoekt. Bestaande medezeggenschapscolleges kunnen vanaf dan ook voortijdig stopgezet worden. Waar dit orgaan goed werkt ziet de VCOV geen reden het stop te zetten.  

 
Integrale jeugdhulp - dinsdag 14 januari 2014


Op 3 juli 2013 heeft het Vlaams Parlement het Decreet betreffende de Integrale Jeugdhulp goedgekeurd. Dat decreet hertekent het landschap van de jeugdhulp en formuleert nieuwe uitdagingen. Het doel is dat elke jongere met een probleem zo snel mogelijk de juiste hulp vindt. Katrien Cerpentier van COC geeft meer uitleg in het tijdschrift Brandpunt van dec 13.

 
Lesvrije dagen - vrijdag 6 september 2013


De Vlaamse Regering heeft in de loop van de maand juli de regelgeving over de organisatie van evaluatieperiodes aangepast met quasi onmiddellijke ingang op 1 september 2013. Scholen krijgen tot 20 september de tijd om hun planning desgevallend aan te passen. Belangrijkste wijzigingen: 1) de lessen kunnen niet langer geschorst worden voor de evaluatie van het didactisch beleid; 2) deliberaties kunnen ten vroegste starten op de vijfde laatste lesdag van juni; 3) ook tijdens besprekingen van de klassenraad, zoals de deliberatie, is de school verplicht om in opvang te voorzien.

 
Schaalvergroting - dinsdag 7 mei 2013


De Vlaamse regering heeft op voorstel van onderwijsminister Pascal Smet de conceptnota 'Besturen in het leerplichtonderwijs: de scholengroepen' goedgekeurd. De nota moet zorgen voor een bestuurlijke schaalvergroting in het onderwijs. Zo wordt er gemikt op scholengroepen met gemiddeld 6.000 leerlingen. Scholen zijn niet verplicht toe te treden tot een scholengroep, al komen er wel financiële en andere prikkels. Omdat het gaat om een ingrijpende hervorming, krijgen de scholen de tijd tot september 2017. Meer info.

 
Overheidsopdrachten - dinsdag 30 april 2013


Lange tijd bestond er discussie over het feit of scholen al dan niet onder het toepassingsgebied van de wetgeving voor overheidsopdrachten vallen. Nieuwe regelgeving brengt hier nu duidelijkheid in: vanaf 1 juli 2013 zijn scholen in principe verplicht om de regelgeving over overheidsopdrachten toe te passen. De mate waarin de regels gevolgd moeten worden, hangt af van de geraamde waarde van de opdracht. Enkel voor opdrachten waarvan de geraamde waarde boven de 8 500 euro ligt, moeten overheidsopdrachten worden uitgeschreven. Scholen moeten dan verschillende procedurele voorschriften respecteren om zo de eerlijke concurrentie te waarborgen.
(Flits, nieuwsbrief VVKSO, 19 april 2013)

 
Inschrijvingsrecht - woensdag 20 juni 2012

Op 1 september 2012 trad het decreet over het inschrijvingsrecht in werking. Dit decreet wijzigt het huidige inschrijvingsrecht, een van de drie luiken van het gelijke onderwijskansenbeleid. Het decreet formuleert bijkomende uitgangspunten zoals de sociale mix bevorderen en de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen in Brussel beschermen. Er zijn ook regels die de transparantie van de beschikbare plaatsen en van de inschrijving verhogen. Ten slotte zijn er regels voor aanmeldingsprocedures om het inschrijvingsproces te optimaliseren of wachtrijen en kampeertoestanden te vermijden.

Meer info in het dossier 'inschrijvingen' in de ouderinfotheek en op www.inschrijvingsrecht.be.

 
Recht op leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs? - woensdag 6 juni 2012

Het recht op een inschrijving van een leerling in een school voor buitengewoon onderwijs geeft niet automatisch recht op leerlingenvervoer.
Welke leerlingen hebben recht op leerlingenvervoer? Welke informatie is belangrijk voor ouders?
Dat licht de Cel Leerlingenvervoer van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming toe in onderstaand document.
Recht op leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

 

   Minimaliseren