Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Praktische werking

   Minimaliseren

Hoe regelen we de praktische afspraken?

De werking van een ouderraad moet vastgelegd worden in een huishoudelijk reglement dat de ouderraad zelf opstelt. Het moet minimaal de volgende elementen bevatten:

  • de manier van samenstelling;
  • het aantal mandaten;
  • de manier waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de raad  en de redenen en de manier waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden;
  • de manier waarop de raad zijn afvaardiging voor de schoolraad bepaalt;
  • de manier waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de raad kunnen worden bet rokken;
  • de manier waarop de raad wordt samengeroepen en de vergaderfrequentie;
  • de manier van besluitvorming;
  • de manier waarop de raad zijn communicatie- en informatieplicht zal realiseren;
  • de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen  het schoolbestuur (inrichtende macht) het advies van de raad moet beantwoorden (30 kalenderdagen). 

Ook voor een ouderwerking die niet omgevormd is tot ouderraad, raden wij een huishoudelijk reglement aan. Goede afspraken, maakt goede vrienden!

Hoe structureren we onze ouderraad?

De VCOV raadt aan te werken met een bestuur: een kerngroep van ouders die de kar trekt. Concreet bestaat het bestuur meestal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. In de ouderinfotheek vind je een uitgebreide lijst van mogelijke functies en de bijhorende taken (zoekterm 'functies').

De ouderraad kan er ook voor kiezen te werken met klasafgevaardigden: een of meerdere ouders per klas (of per leerjaar of graad) die alle ouders van die klas vertegenwoordigen.

Ook (al dan niet tijdelijke) werkgroepen rond bepaalde thema's zijn mogelijk. Ouders kunnen zich engageren in een werkgroep rond de verkeersveiligheid van de schoolomgeving, de speelplaats, milieuzorg op school...

In de ouderinfotheek vind je hier goede praktijkvoorbeelden van in de deelrubriek 'ouderparticipatie'. 

Hoe efficiënt vergaderen? 

Bij een vergadering komt heel wat kijken: de agenda voorbereiden, iedereen aan het woord laten, knopen doorhakken, gemoederen bedaren... De rol van de voorzitter bij dit alles is niet te onderschatten. Daarom vind je in de ouderinfotheek een syllabus 'vergader vaardig'. 

Niet alleen de taken van de voorzitter, maar ook informatie over het nemen van besluiten en de stemmingsprocedures komen aan bod. De VCOV raadt aan zoveel mogelijk een consensus na te streven en alleen in uitzonderlijke gevallen over te gaan tot een stemming. Blanco's neem je best niet mee in de telling. 

Snel enkele tips nodig? Dan ken je terecht bij de toptips. Technieken, methodieken, spelen... rond kennismaking en samenwerken vind je dan weer in de rubriek kant-en-klaar materiaal, trefwoord vergaderen.

Hoe zit het met de centen?

Sinds 2006 stelt de VZW-wetgeving dat alle grote VZW's een dubbele boekhouding moeten voeren. Bijna alle schoolbesturen vallen onder deze wet, wat betekent dat alle geldstromen van de school in kaart moeten gebracht worden in één dubbele boekhouding. Ook de financiën van de ouderraad moeten hierin opgenomen worden! De ouderraad is immers een officieel onderdeel van de schoolstructuur. 

Dit betekent niet dat de ouderraad geen eigen rekening meer kan hebben. Wel zal de school er wettelijk gezien eigenaar van zijn. De VCOV raadt aan dat naast de directeur, ook twee leden van de ouderraad volmacht hebben op de rekening van de ouderraad. 

Voor de besteding van de centen kan er een afsprakennota opgesteld worden. Hierin legt de ouderraad vast welke winstgevende activiteiten er georganiseerd zullen worden, hoeveel de te verwachten opbrengst is en waaraan die dan besteed zal worden. De ouderraad kan een 'verlanglijstje' vragen aan de leerkrachten, maar de afsprakennota wordt best in onderling overleg opgesteld. 

Meer tips en info vind je in de VCOV-nieuwsbrief van maart 2010 in de ouderinfotheek. Voor een afsprakennota moet je bij kant-en-klaar materiaal zijn.

Is de ouderraad verzekerd?

De ouderraad is een officieel onderdeel van de school en valt dus in principe onder de schoolpolis. Deze wordt afgesloten ten bate van alle leden van de school (leerlingen, leerkrachten, ouders, ouderraad...) en heeft een breed toepassingsveld. De schoolpolis dekt het schoolleven in de ruimste zin van het woord: schoolse en naschoolse activiteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Toch raadt de VCOV aan om de verzekeringsagent eens uit te nodigen om de schoolpolis toe te lichten. Iedere schoolpolis is immers verschillend.

Meer info en voorbeelden vind je in de ouderinfotheek via het trefwoord verzekering. 

 

   Minimaliseren

 

   Minimaliseren