Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Welke thema's kunnen in de ouderraad of schoolraad besproken worden?

   Minimaliseren

Advies op eigen initiatief

De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle onderwerpen waarvan decretaal bepaald is dat er overleg moet zijn in de schoolraad.
Het schoolbestuur geeft binnen de 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord.

De ouderraad kan op vraag van de schoolraad of op eigen initiatief advies uitbrengen over deze punten aan de schoolraad.

Thema's overlegbevoegdheid

Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig over de geplande beslissingen die voor overleg aan de schoolraad zullen worden voorgelegd.

VCOV maakte een voorstel voor kalender schoolraad, verzamelde enkele aandachtspunten en maakte per thema een fiche met meer informatie:

 1. De bepaling van het profiel van de directeur:wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
 2. Het studieaanbod: het studieaanbod: welke studierichtingen biedt de school aan? Vinden zowel jongens als meisjes er hun gading? Hoe staat de schoolraad tegenover de oprichting van een kleuterafdeling of opheffing van een vestigingsplaats?
 3. De samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
 4. Het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd
 5. Het nascholingsbeleid: waarover volgen de leraren nascholing? Welke prioriteiten stelt de schoolraad voor?
 6. Het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit een geplande onderwijshervorming al eerder toepassen, een project rond kinderrechten…
 7. Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB Onder het schoolreglement en het schoolwerkplan vallen heel veel onderwerpen! In het schoolreglement staan bijv. de lijst van bijdragen (schoolkosten), afspraken over huiswerk, extra-murosactiviteiten, vakantie- en verlofregeling, stages, de leefregels op school…
 8. Infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad)
 9. De vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, meer of minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 10. Het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 11. Het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;
 12. Het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs

Het overleg leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen. Er wordt gestreefd naar een consensus. Het schoolbestuur (of zijn gemandateerde) neemt een gemotiveerde eindbeslissing na het overleg en brengt de schoolraad op de hoogte van de beslissing.

 Welke thema's kunnen NIET geagendeerd worden?

Het participatiedecreet lijst de thema's op waar de school- en ouderraad bevoegd voor zijn. Deze thema's hebben een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school. Maken ouders zich zorgen over nog andere punten, dan gaan we ervan uit dat ook deze bezorgdheden geagendeerd en besproken kunnen worden. Hierop zien we twee uitzonderingen:

 • over het algemeen stellen we dat pedagogisch-didactische zaken best aan het schoolteam overgelaten worden. We denken dan aan het bepalen van de lesmethode of het handboek voor bijv. wiskunde, of en welke straf een bepaalde leerling krijgt... 
 • zaken die over individuele leerlingen of leerkrachten gaan horen sowieso niet thuis op een vergadering van de ouder- of schoolraad. Je kaart ze best aan in een persoonlijk gesprek met de directie.

In geval van twijfel kan je steeds contact opnemen met onze medewerkers.

Extra info

- Informatie over het schoolreglement (Departement Onderwijs)

- Elke dag schoolwerkplannen (uit School+Visie)

- Orde en tucht op school (uit School+Visie)

- Wat hoort er in het schoolreglement? (uit School+Visie)

- Armoede op school: een leidraad voor een kostenbeheersend en kostenbewust schoolbeleid (mededeling VVSKO)

- Met leerlingen op reis naar het buitenland (uit School+Visie)

- Openluchtklassen scheppen pedagogische kansen (uit School+Visie)

- Alcohol tijdens de schoolreis: mag dat? (uit Klasse)

- De directeur: brandjesblusser of motor van de school? (uit Klasse)

- Nieuwe directeur gezocht! Stap voor stap rekruteren en selecteren. (Uit Forum) 

   Minimaliseren