Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Wat is een ouderraad?

   Minimaliseren

Verschillende benamingen

Oudervereniging Alle actieve ouders met kinderen op de school
Ouderwerking Verzamelterm voor elke groep ouders die zich structureel inzet voor de school: oudercomité, ouderraad, vriendenkring...
Oudercomité Groep ouders die zich structureel inzet voor de school. Het oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn vastgelegd. Het statuut van een oudercomité is een feitelijke vereniging.
Ouderraad Groep ouders die zich structureel inzet voor de school en die democratisch is samengesteld volgens het participatiedecreet. Een ouderraad is een officieel onderdeel van de school en heeft bepaalde rechten en plichten.

Een overzicht van de verschillen op het vlak van activiteiten, boekhouding, verzekering... vind je in deze tabel

Hoe weet je of je ouderwerking een oudercomité of ouderraad is? Zie FAQ's.

Een ouderraad oprichten

In elke basis- of secundaire school kan een ouderraad opgericht worden. Het is verplicht als ten minste 10% van de ouders er om vraagt. De VCOV helpt je hierbij met een stappenplan.

Is er op school een oudercomité of andere vorm van ouderwerking, dan kan die zich omvormen tot ouderraad. Meer info hierover vind je in het uitgebreide stappenplan 'van oudercomité naar ouderraad' en in het aanvullende schema.

Samenstelling van de ouderraad

De ouderraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De VCOV raadt aan om jaarlijks een oproep te doen naar nieuwe leden.

De ouderraad bepaalt via het huishoudelijk reglement hoe de samenstelling voor de volgende periode van vier jaar zal gebeuren.

Is er nog geen ouderraad op school, dan organiseert het schoolbestuur (samen met de schoolraad en eventueel de bestaande ouderwerking) verkiezingen. Elke ouder kan zich kandidaat stellen en mag stemmen. Als er minder (of evenveel) kandidaten zijn dan het aantal plaatsen, zijn die kandidaten van rechtswege verkozen en eindigt de verkiezing. 

De directie maakt geen deel uit van de ouderraad, maar kan wel uitgenodigd worden. Dit is heel belangrijk voor een goede communicatie en samenwerking. Het is ook mogelijk andere personeelsleden uit te nodigen, via een vaste vertegenwoordiger of een beurtrol of ...

Bevoegdheden van de ouderraad

Vertegenwoordiging schoolraad
Enkele ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen de ouders in de schoolraad. Dit orgaan overlegt met het schoolbestuur over welbepaalde thema's. Het standpunt van de ouders wordt voorbereid in de ouderraad. Als er geen ouderraad is, organiseert het schoolbestuur verkiezingen om ouders te vinden voor de schoolraad. 

Adviesbevoegdheid
De ouderraad kan - zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief - advies geven aan de schoolraad. Dit kan over alle thema’s gaan waarover de schoolraad overleg moet plegen met het schoolbestuur:

Informatie en communicatie
De ouderraad heeft recht op informatie. Als de ouderraad informatie wil, wordt dit via de leden van de schoolraad aan het schoolbestuur gevraagd.

De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over zijn activiteiten en standpunten.

Kerntaken
Naast de bevoegdheden van het participatiedecreet, kan een ouderraad ook andere taken opnemen. Wij onderscheiden vier kerntaken:

  1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  3. De school praktisch en/of financieel ondersteunen
  4. Meedenken met de school

   Minimaliseren