Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Waarom zijn ouders in schoolraad en medezeggenschapscollege belangrijk?

   Minimaliseren

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en (in het SO) de leerlingen bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

Elke school (maar niet elke vestigingsplaats!) moet een schoolraad hebben. Schoolbesturen kunnen voor verschillende scholen één schoolraad oprichten op voorwaarde dat:

 1. deze scholen tot hetzelfde onderwijsniveau behoren (m.a.w. allemaal tot het basisonderwijs of allemaal tot het secundair onderwijs) én
 2. de vestigingen van al deze scholen zijn gelegen binnen dezelfde gemeente of binnen een straal van 2 km.

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit evenveel - maar min. 2 - vertegenwoordigers van:

 1. ouders,
 2. personeel,
 3. lokale gemeenschap,
 4. leerlingen (enkel in SO).

Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld: de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school, nl. leden van verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de andere geledingen in de schoolraad gevraagd.

Het schoolbestuur is aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. Er wordt overleg gepleegd over geplande beslissingen in verband met welbepaalde thema's. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om zich te laten afvaardigen op de schoolraad of de directeur daartoe te mandateren. Ook kan het schoolbestuur samen met de directeur aanwezig zijn.

Alleen als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan de schoolraad aangeven dat zij dit liever doet zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur of de directeur.

Bregt Henkens verduidelijkt de samenstelling van de schoolraad in een filmpje. 

Wie is verantwoordelijk voor de oprichting van de schoolraad?

De schoolraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de onderliggende raden: ouderraad, pedagogische raad en ev. leerlingenraad.

Als één van deze raden niet bestaat in een school, moeten de vertegenwoordigers voor de schoolraad voor die geleding gezocht worden via verkiezingen. Het schoolbestuur is hier verantwoordelijk voor.

De samenstelling van de schoolraad moet om de 4 jaar gebeuren (te tellen vanaf 1 april 2005).

Wat doet de schoolraad?

Advies
De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema's waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

Overleg
De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
 • het studieaanbod: welke studierichtingen biedt de school aan?
 • de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
 • het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd;
 • het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;
 • het gelijke-onderwijskansenbeleid in het SO.

Informatie en communicatie
De leden van de schoolraad hebben recht op informatie over die thema's waarover ze advies- en overlegbevoegdheid hebben.

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.edezeggenschapscollege

Het medezeggenschapscollege

   Minimaliseren

Oprichting

Scholen binnen dezelfde scholengemeenschap kunnen kiezen om inspraak te organiseren via het medezeggenschapscollege, een orgaan waar de verschillende schoolraden in vertegenwoordigd zijn. Dit is enkel verplicht als ten minste één schoolraad erom vraagt en dit motiveert. In dat geval moeten alle schoolraden van diezelfde scholengemeenschap vertegenwoordigd worden.

De VCOV pleit voor het voortbestaan van de medezeggenschapscolleges. De modernisering van het onderwijs (met bijv. de oprichting van domeinscholen) zal daar zeker baat bij hebben. Bovendien telt het katholiek onderwijs anno 2016 ongeveer 850 scholengemeenschappen. Tegen 2020 plant men dit aantal terug te brengen tot ongeveer 150 ‘schaalvergrote besturen’.

Bevoegdheden

Het medezeggenschapscollege moet geraadpleegd worden bij:

 • beslissingen op het niveau van de scholengemeenschap over aangelegenheden die de vertegenwoordigde geledingen aanbelangen.

Deze raadpleging moet via overleg verlopen:

 • bij beslissingen over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en
 • beslissingen over leerlingenoriëntering en -begeleiding.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod kunnen komen

 • het studieaanbod en het (al dan niet) aanbieden van bepaalde studierichtingen in het secundair onderwijs
 • de studiekeuzebegeleiding in het basisonderwijs
 • schoolkosten
 • extra-murosactiviteiten en meerdaagse schoolreizen
 • bouwdossiers en onderhoud gebouwen
 • afspraken met betrekking tot opendeurdagen, verlofdagen…
 • schoolverlaten tijdens middagpauzes in het SO
 •  …

   Minimaliseren