1 op 3 ouders ongerust over komende schoolrekening

Zoeken

1 op 3 ouders ongerust over komende schoolrekening

Uit een bevraging van de VCOV, ouderkoepel voor het vrij onderwijs, blijkt dat maar liefst 1 op 3 ouders zich zorgen maakt over de komende schoolfacturen. De bevraging dateert van eind vorig schooljaar, maar niets wijst erop dat de zorgen aan de vooravond van 1 september van de baan zijn. Integendeel, de prijsstijgingen blijven aanhouden voor ouders én scholen.

“Het is een trieste vaststelling dat ouders nog voor de eerste schooldag al ongerust zijn over de schoolrekening. Het goede nieuws is wel dat scholen alerter zijn dan ooit en dat iedereen ervan overtuigd is dat leerlingen niet het slachtoffer mogen zijn.”  Karolien Bouchet, directeur onderwijs VCOV

De VCOV organiseerde eind vorig schooljaar een online bevraging bij ouders. Op de vraag of ze de schoolfacturen momenteel vlot kunnen betalen, antwoordde het merendeel van de ouders (86%) positief. Een kleine 10% van de ouders gaf eind vorig schooljaar aan dat ze wel moeite hadden om de schoolrekeningen te betalen. Als een gemiddelde klas 20 leerlingen telt, zijn er dus 2 leerlingen wiens ouders zeiden het moeilijk te hebben met de schoolfactuur. En dat voor een bevraging die verspreid werd via de kanalen van de ouderkoepel zelf, wat wellicht een ondervertegenwoordiging van kwetsbare gezinnen inhoudt.

Nog meer onthutsend is het antwoord op de vraag of ouders zich zorgen maken over de komende schoolfacturen.  September is een dure maand voor ouders met schoolgaande kinderen: nieuwe boeken, nieuw schoolmateriaal of een nieuwe laptop.  33% van de ouders oftewel 1 op 3 maakt zich zorgen over de komende schoolfacturen. Van deze groep maakte 13% zich daar vóór de prijsstijgingen ook al zorgen over, maar 20% deed dat niet! Deze cijfers geven aan dat méér ouders dan voordien bang afwachten wat de schoolrekening zal brengen.

Helaas zijn ouders niet altijd goed op de hoogte van de regelgeving rond schoolkosten. Elke school moet zich aan een aantal afspraken houden en, in samenspraak met de schoolraad, een bijdrageregeling uitwerken en een bijdragelijst opmaken. Deze bijdrageregeling moet ouders duidelijkheid geven over wat ze kunnen verwachten en deze moet in het schoolreglement worden opgenomen. Hierbij moet ook alle informatie staan over de betalingsmogelijkheden.  

“Kinderen moeten boeken aankopen én een laptop. Dat is duur! Maar leerkrachten gebruiken dan vaak kopies en niet de boeken of de laptop?! Graag één medium om de prijzen te drukken.”  Een anonieme ouder

Wat geldt voor de ouders, geldt ook voor de scholen. Ook zij kunnen minder kopen voor hetzelfde bedrag. Zeker nu er de voorbije schooljaren minder opbrengstactiviteiten georganiseerd konden worden, wordt gevreesd dat scholen weer naar de ouderwerking kijken om extra geld in het laatje te brengen. Het is fijn als dit kan, maar graag met de nodige omzichtigheid. Zo vraagt de VCOV om absoluut aandacht te hebben voor de vrijblijvendheid en de activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken zonder financiële drempels.

Als er een positieve kant is aan dit verhaal, is het wel dat ieder bewuster omgaat met schoolkosten. Is het echt nodig dat een verplicht te lezen boek gekocht wordt? Is er geen sportactiviteit die met de fiets te bereiken is? Moet elke leerling een bestelformulier krijgen voor de vlaaienslag of is één van broers en zussen genoeg?... Elke euro wordt tweemaal omgedraaid vooraleer hij uitgegeven wordt.

 

VCOV, augustus 2022

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven