Waarvoor staat VCOV?
De VCOV is de Vlaamse confederatie voor ouders en ouderverenigingen. Het is de ouderkoepel voor het vrij onderwijs. Een goede samenwerking tussen school en ouders ontstaat niet zomaar. De VCOV betrekt al méér dan 50 jaar alle ouders bij de school en maakt het onderwijs verstaanbaar en duidelijk. Ouderparticipatie is onze kernopdracht. Ouders een krachtige stem geven op alle niveaus is ons doel. Wij coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan, maar ook deskundige begeleiding op maat is mogelijk. Met de VCOV bouw je dus mee aan een oudervriendelijke school, een school waar alle kinderen zich thuis voelen.
Welk statuut heeft de VCOV?

De VCOV is een vzw die gerund wordt door een raad van bestuur. Er zijn 5 federaties waar vrijwilligers de stem van de lokale ouderwerkingen laten horen, mee standpunten bepalen en activiteiten organiseren voor ouderwerkingen. Samen vormen deze federaties de ‘confederatie’.
Als ouderkoepel ontvangt de VCOV subsidies van de overheid. Daarom wordt er elke drie jaar een beheersovereenkomst opgesteld waarin wordt opgenomen aan welke doelstellingen de VCOV werkt.
De VCOV heeft een goede relatie met de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Er is regelmatig overleg en de VCOV is vertegenwoordigd in de adviesraden.  
De VCOV is een ledenorganisatie van ouders en ouderwerkingen. De subsidies zijn immers ontoereikend om de ganse werking te financieren. Dankzij de lidmaatschappen kan de VCOV ook onafhankelijk werken en standpunten innemen in het belang van ouders. 

Hoe kan mijn ouderwerking lid worden van de VCOV?
Hoe kan ik als ouder lid worden van de VCOV?
Kan een school ook lid worden?

De ouderwerking is een deel van de school. Als een ouderwerking is aangesloten, beschouwen we ook de school als aangesloten. Wat de betaling betreft, kan het lidmaatschap zowel door de ouderwerking als door de school betaald worden.

Hoe lang is het lidmaatschap geldig?

Het lidmaatschap loopt per schooljaar, dit wil zeggen van 1 september tot 31 augustus. In de loop van de maand mei krijgen alle ouderwerkingen (of hun scholen) via mail een uitnodiging om het lidmaatschap te betalen.

Hoe kan ik de leden van mijn ouderwerking en leden van het schoolteam een login bezorgen voor de website van de VCOV?
Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen?

Ga na het inloggen naar 'je instellingen'

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Klik op wachtwoord vergeten in de inlogmodule

Ben ik verzekerd als ik klasgenootjes vervoer naar bijv. de zwemles?

De vervoerde kinderen vallen onder je verplichte autoverzekering. Dat wil zeggen dat alle inzittenden beschouwd worden als zwakke weggebruiker en beschermd worden, ook al ben je zelf in de fout bij een ongeval. Zij worden integraal vergoed voor alle geleden lichamelijke schade.
Let wel op het maximum aantal personen dat vervoerd mag worden (lees er de autopolis op na!): als er meer kinderen in de auto zitten dan wettelijk toegestaan, kan de verzekeringsmaatschappij de uitbetaalde bedragen terugvragen.
Ken je ook de regels voor kinderzitjes? Bij occasioneel vervoer over een korte afstand, geldt voor kinderen die niet door hun eigen ouders worden vervoerd: wanneer er geen of onvoldoende kinderzitjes beschikbaar zijn in de auto, mogen kinderen vanaf 3 jaar achterin zonder kinderzitje. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen. Die uitzondering geldt niet voor kinderen die door hun eigen ouders worden vervoerd. Voor hen geldt de algemene regel: kinderzitje verplicht als ze kleiner zijn dan 1,35m.
(Bron: www.klasse.be)

Waar vind ik mijn rechten en plichten op school?

Vooraleer je je kind kan inschrijven in een school, moet je het schoolreglement ondertekenen (of de leerling zelf als hij/zij meerderjarig is). Hiermee verklaren ouders dat ze het schoolreglement zullen naleven. In het schoolreglement is ook de engagementsverklaring opgenomen. Deze legt de wederzijdse afspraken vast over:
1. het oudercontact (hoe vaak, wanneer, waar, tijdstip...)
2. voldoende aanwezigheid en spijbelen (schooluren, wat bij ziekte, wat bij spijbelen...)
3. de individuele leerlingenbegeleiding (aanbod van de school en CLB voor leerlingen met specifieke noden)
4. een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal (je kind aanmoedigen om Nederlands te leren en positief staan tegenover de inspanningen die de school doet om de taalachterstand Nederlands van de leerling in te halen)
De engagementverklaring geeft zowel aan waartoe ouders zich moeten engageren, als wat de school aanbiedt op deze vier vlakken.
(Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be)

Moet de school beide ouders informeren als ze gescheiden zijn?

De school moet steeds beide ouders informeren over schoolresultaten, begeleidingsactiviteiten, oudercontacten, informatievergaderingen, bevoegd CLB, schoolfeesten… Dit geldt niet wanneer een ouder uit het ouderlijk gezag ontzet is.
De school mag veronderstellen dat ouders solidair beslissingen nemen over het onderwijs aan hun kind. Eén van de ouders (vader of moeder) kan namens beide ouders optreden. De school mag dus de beslissingen (zoals de inschrijving) van één van de ouders uitvoeren, tenzij de school weet dat de andere ouder het er niet mee eens is. In het laatste geval moet de school weigeren de beslissing uit te voeren, zonder uitdrukkelijk akkoord van de andere ouder.
De school kan met de ouders afspreken dat informatie, zoals de klasagenda, via de ene ouder bij de andere ouder terechtkomt. De school zal ook zoveel mogelijk alle informatie die de leerling meekrijgt dubbel of parallel aanbieden. Ondanks dergelijke afspraak mag de school de informatie niet weigeren als de andere ouder daarom vraagt. Dit betekent niet dat de school verplicht is vragen te beantwoorden die onredelijke eisen qua tijd en middelen stellen.
Als een gescheiden ouder het exclusief ouderlijk gezag krijgt, heeft de andere ouder het recht op toezicht. Dit houdt onder meer in dat hij/zij geïnformeerd moet worden over de opvoeding van het kind (schoolresultaten, oudercontacten, leerlingenbegeleiding...). Gaat hij/zij niet akkoord met beslissingen van de andere ouder, dan kan naar de jeugdrechtbank of de kortgedingrechter gestapt worden.
(Meer info in de omzendbrief 'ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden'.)

Wie beslist over de overstap naar het buitengewoon onderwijs?

Een kind kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Het CLB zal eerst bekijken of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school alvorens te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs.
Ook al heeft een kind een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, de ouders kunnen nog altijd beslissen om naar een gewone school te gaan. De gewone school mag die inschrijving niet onmiddellijk weigeren, ze moet het overleg aangaan. CLB, school en ouders zoeken uit welke aanpassingen nodig en redelijk zijn. Pas daarna hakt de school de knoop door. De school moet haar beslissing motiveren.
(Bron: www.klasse.be)

Hoe kan het dat in sommige scholen de vakantie vroeger begint?

De zomervakantie start in principe op 1 juli, maar secundaire scholen kunnen 30 lesvrije dagen per schooljaar gebruiken om examens, verbetering, deliberaties en evaluatiegesprekken te organiseren.
De school beslist zelf hoe de examenperiode eruitziet en hoe lang ze duurt, zolang ze die 30 dagen maar niet overschrijdt. Het zou dus kunnen dat de examenperiode in de ene school vroeger stopt dan in de andere school. Veel hangt af van wanneer de examens beginnen en hoeveel examenperiodes een school organiseert.
De school mag ten vroegste vijf lesdagen voor het einde van het schooljaar starten met delibereren. De school kan beslissen dat de leerlingen tijdens die dagen niet naar school moeten komen. Als ouders dat vragen, moet de school in die periode zinvolle opvang voorzien. 
In het basisonderwijs kan de school de lessen de laatste schooldag voor de zomervakantie een halve dag schorsen, zodat de school in staat is om oudercontacten of andere typische opdrachten aan het einde van het schooljaar te realiseren.(
(Bron: www.vlaamsescholierenkoepel.be en http://onderwijs.vlaanderen.be)

Hoe lang moet je schriften bewaren?

In het basisonderwijs ben je niet verplicht schriften te bewaren. Zelfs rapporten mag je weggooien. Als je kind naar het secundair overgaat, moet je wel zorgvuldig het getuigschrift basisonderwijs bijhouden.
In het secundair spreekt de school per studierichting 3 leerlingen aan. Zij moeten dan tot het einde van het schooljaar daarop hun schriften, huistaken en werkstukken bijhouden. Die zijn voor de inspectie bedoeld. Ofwel bewaart de school die schriften, of ze spreekt met de leerlingen af dat ze die thuis bewaren.
(Bron: www.klasse.be)

Mag de school de uren kiezen waarop er les en pauze is?

De lesuren moeten verdeeld worden over vier en een halve dag, van maandag tot vrijdag. De meeste scholen kiezen ervoor woensdagnamiddag vrij te geven.
De schooldag mag ten vroegste om 8.00 u. beginnen en moet ten laatste om 17.00 u. stoppen. De lessen mogen ten vroegste om 15.00 u. eindigen.
De school is verplicht een middagpauze van minimum vijftig minuten te voorzien. Voor het organiseren van de speeltijden is ze vrij.

Opmerking: bij het bepalen van de schooluren en de middagpauzes kunnen scholen wel een afwijking vragen.
(Bron: www.vlaamsescholierenkoepel.be)

Is mijn gift aan de school fiscaal aftrekbaar?

Als een particulier een gift doet, dan is deze niet fiscaal aftrekbaar in de personenbelasting omdat een schoolbestuur geen fiscale attesten meer mag afleveren.
Als een zelfstandige een gift doet aan de ouderraad of de school, dan staat er meestal een tegenprestatie tegenover zoals bijv. een banner plaatsen tijdens een activiteit. Het gaat dan om kleinere giften. Dit mag mits de regels in verband met reclame en sponsoring op school in acht genomen worden. Je vindt de regels op https://onderwijs.vlaanderen.be.
 
Gaat het om grotere giften, dan zal de fiscus mogelijk toekijken welke tegenprestaties tegenover deze gift staan. Als bijv. een zelfstandige een gift van € 10.000 doet om de toiletten te vernieuwen, dan wordt de fiscale aftrekbaarheid mogelijk een probleem. Ook als een zelfstandige bijv. twee digiborden schenkt aan de school, maar de factuur op zijn bedrijf laat toekomen.

Zijn kantoorapparaten schadelijk voor de gezondheid? Cfr. printer, kopieerapparaat... in de klas.

Printers, faxen en kopieerapparaten plaats je best in een aparte, goed geventileerde ruimte. Het is meestal niet nodig speciale verluchtingsmaatregelen te voorzien. Enkel grote printers hebben aangepaste verluchting nodig (of afzuiging in besloten ruimten) zoals aangegeven door de fabrikant.
(http://www.idewe.be/wps/PA_Internet_site/resources/document/883c5941-be3a-4b97-b340-88ee224a4d2b/ )
In de onderwijsregelgeving zelf staan geen specifieke bepalingen over veiligheid en preventie op school. In scholen zijn federale bepalingen over welzijn op het werk van toepassing, net als in bedrijven. (http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx)

Mag een gemachtigd opzichter ook ouders helpen oversteken?

Voor het antwoord op deze vraag gingen we te rade bij VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
Het Ministerieel rondschrijven van 5 juni 1999 betreffende gemachtigd opzichters omschrijft heel duidelijk de bevoegdheden die deze personen hebben. Kort samengevat:
 kan de gemachtigd opzichter het verkeer stilleggen om de groepen kinderen, scholieren, bejaarden of personen met een handicap te laten oversteken.
 Hij kan deze groepen ook verbieden om over te steken zolang het verkeer niet tot stilstand is gekomen en/of zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal veilig zijn.
 Hij mag eveneens aanwijzingen geven. Dit moet begrepen worden in zijn gebruikelijke betekenis : een aanwijzing, een wenk geven, een suggestie doen om iets te doen of niet te doen. De aanwijzingen hebben dus nooit de waarde of de bindende kracht van een bevel.

Verder staat er letterlijk: “Als er toevallig personen mee zijn die eigenlijk vreemd zijn aan de groep (b.v. één of meerdere volwassen(en) met een groep scholieren), kan de gemachtigd opzichter daar bezwaarlijk rekening mee houden. Deze personen stappen dan maar mee op”. Hieruit concluderen we dat de gemachtigd opzichter dus ook kan optreden en het verkeer kan stilleggen als er samen met de groep kinderen ook volwassenen oversteken.

Het is de stad of gemeente (en niet de school) die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de correcte omkadering, inclusief verzekeringen, van de gemachtigd opzichters die binnen haar gebied actief zijn. Indien een gemachtigd opzichter bijvoorbeeld door een inschattingsfout een ongeval veroorzaakt, zullen noch de gemachtigd opzichter persoonlijk noch de school dienen op te draaien voor de door de tegenpartij geleden schade. In dat geval zal de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de stad of gemeente de veroorzaakte de schade aan de tegenpartij vergoeden. De materiële en lichamelijke schade die de gemachtigd opzichter eventueel zelf oploopt, wordt eveneens vergoed (ongeacht of de gemachtigd opzichter aansprakelijk is voor het ongeval).

Kunnen er aanmaningskosten aangerekend worden op de maximumfactuur?
Scholen mogen kosten aanrekenen bij late betalingen (aanmaningskosten, interesten). Dit is toegestaan mits overleg in de participatieorganen en communicatie naar de ouders toe. De regels van het burgerlijk recht dienen ook in acht worden genomen. Interesten bijvoorbeeld kunnen maar pas lopen vanaf ingebrekestelling.
Enkel de rechtbank kan oordelen of de vermelde kosten bij late betalingen/weigering van betaling onredelijk/bovenmatig zijn.
Er is geen onderwijsregelgeving met betrekking tot factuurvoorwaarden, verwijlintresten of aanrekenen van boetes. Hier geldt de regelgeving van het handels- of burgerlijk recht. Als het schoolbestuur deze regelgeving wenst toe te passen, is het verplicht hierover tijdig en op ruime schaal met de ouders en het personeel te communiceren.
De Commissie Zorgvuldig Bestuur is van oordeel dat de bijdrageregeling (die vermeld moet worden in het schoolreglement) ook duidelijk aangeeft welke maatregelen de school kan nemen indien de ouders een correct opgestelde schoolfactuur niet betalen.
Vooraleer zich op de dwangmiddelen van het burgerlijk recht te beroepen, moet de school bijzondere aandacht besteden aan en rekening  houden met ouders die in sociaal minder gunstige omstandigheden verkeren.
De school kan in het schoolreglement dus opnemen dat verwijlinteresten en inningkosten zullen gevorderd worden wanneer schoolrekeningen te lang open blijven staan. Daarbij moet de school minimum de regels van het burgerlijk recht in acht nemen zoals de bepaling dat verwijlinteresten niet zonder ingebrekestelling kunnen gevorderd worden.

Hoeveel begeleiders moet de school voorzien bij een buitenschoolse activiteit?

De wet schrijft geen norm voor in verband met het minimum aantal begeleiders. Scholen zijn echter verplicht te handelen als ‘goede huisvader’ (algemene zorgvuldigheidsnorm). De goede huisvader is een juridisch principe dat ervan uit gaat dat iemand zich verantwoord gedraagt en doet wat nodig is om schade te voorkomen. Volgens dit principe heeft de school een verantwoordingsplicht voor de daden die zij stelt of niet stelt. De school heeft ook een organisatie- en toezichtplicht.
Het schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid. In de praktijk is het de directie die van het schoolbestuur de bevoegdheid krijgt om beslissingen te nemen. De school is via de schoolpolis verzekerd voor eventuele ongevallen op school of tijdens buitenschoolse activiteiten. Wanneer de school de algemene zorgvuldigheidsnorm niet naleeft, zal de rechtbank dit onderzoeken en kan het zijn dat de schoolpolis niet tussenkomt. Op dat moment wordt nagegaan wie persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.
Hoewel er wettelijk geen aantal begeleiders is bepaald, adviseert de VCOV toch om minstens 2 begeleiders mee te sturen per groep. Wanneer er zich bijv. iets voordoet met een kind, is er in het geval van 2 begeleiders altijd iemand om de groep te bewaken terwijl één iemand zich over het kind ontfermt. In noodsituaties moeten de begeleiders altijd contact kunnen opnemen met de school.
Bij de jongste kleuters adviseren we minstens 3 volwassenen. Bij grotere groepen voorziet de school best per 10 à 12 leerlingen een extra begeleider, voor de jongste kleuters per 7 à 8 kleuters.
De ouderwerking kan zeker een steentje bijdragen! Bijv. door een lijst van vrijwillige (groot)ouders samen te stellen die mee willen begeleiden op uitstap. Buitenschoolse activiteiten en de begeleiding hierbij kunnen zeker ook geagendeerd worden op een ouder- of schoolraad. Eventueel kan de preventieadviseur of de externe preventiedienst van de school uitgenodigd worden.

Mag de school via de schoolfactuur een bijdrage vragen voor een dienst of uitstap van het vorige schooljaar?

De verjaringstermijnen liggen vast in het Burgerlijk Wetboek. Een burgerlijke schuld verjaart pas na 10 jaar (sommige uitzonderingen verjaren al na 5 jaar). Als een school bijv. vergeet een uitstap aan te rekenen en dit pas het volgende schooljaar vaststelt, mag zij die kosten alsnog aanrekenen.

Mag de school via de schoolfactuur een bijdrage vragen voor Smartschool?

De kosten voor Smartschool mogen niet doorgerekend worden aan de ouders. De Commissie Zorgvuldig Bestuur oordeelde in 2017 dat dit tot de basisuitrusting behoort van een school en dus niet mag aangerekend worden.
Opgelet: Dit belet niet dat er een kostenvergoeding mag aangerekend worden voor sommige softwarepakketten als ze dienen om specifieke leerplandoelstellingen van een richting te bereiken.

Mag de school een bijdrage vragen voor het middagtoezicht?

De school mag de kosten voor het middagtoezicht doorrekenen aan de ouders. Er is geen maximumbedrag aangekoppeld. Het valt niet onder de scherpe of minder scherpe maximumfactuur, omdat je als ouder zelf de keuze maakt je kind(eren) eraan te laten deelnemen.
De kosten die worden aangerekend moeten wel in verhouding staan met de uitgaven die de school hiervoor maakt. In dit geval gaat het over lonen, vrijwilligersvergoedingen, verwarmingskosten, eventueel drank… De school mag daarbij een kleine winst maken.
De bijdragen voor het middagtoezicht moeten opgenomen worden in de bijdragelijst en via het schoolreglement aan de ouders meegedeeld worden. De bijdragelijst is voorwerp van overleg in de ouder- en schoolraad.

Moet een school opvang voorzien als de leraren deelnemen aan een staking?

Stakingsdagen waar het onderwijspersoneel aan deelneemt, zijn voor de leerlingen gewone schooldagen.
Dat betekent dat de leerlingen op school terecht moeten kunnen en dat de school voor gratis opvang van de leerlingen moet zorgen.
Als het schoolbestuur niet genoeg personeel vindt om toezicht te houden, kan het wel beslissen dat de school sluit.
De school moet de ouders altijd op voorhand informeren:
• Of zij al dan niet open zal zijn tijdens de staking
• Hoe ze de opvang van de leerlingen zal organiseren
Als de school sluit op een stakingsdag, zijn de leerlingen gewettigd afwezig.
Ook leerlingen die de school niet kunnen bereiken wegens staking van het openbaar vervoer, zijn gewettigd afwezig.

Wat is het standpunt van de VCOV i.v.m. bijkomende kosten voor middagtoezicht?

In principe is middagtoezicht een dienst vanuit de school en mag de school hier een bijdrage voor vragen. Met de bijdrage van de ouders worden de lonen van de toezichters uitbetaald. De loonlast voor de middagtoezichters kan voor de school toch enkele duizenden euro's per maand betekenen. Deze lonen mogen in principe niet uit de werkingsmiddelen komen, dit in tegenstelling tot de lonen van het onderhoudspersoneel. Scholen moeten zich aan enkele regels houden: de bijdrage moet in verhouding staan met de geleverde dienst, de bijdrageregeling moet besproken worden op de schoolraad en opgenomen worden in het schoolreglement dat ouders in het begin van het schooljaar lezen en ondertekenen. In de loop van het lopende schooljaar kan de bijdrageregeling niet worden aangepast, tenzij het schoolreglement wordt aangepast en alle ouders dit opnieuw ondertekenen.

Mag een basisschool de laatste schooldag voor de vakantie vanaf 's middags vrijaf geven aan de leerlingen?

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs mogen basisscholen volgens art.3 §5 op de laatste schooldag hun leerlingen ’s namiddags vrijaf geven. Dit geeft de scholen de kans om het jaar af te sluiten met bijvoorbeeld het organiseren van oudercontacten, jaarevaluaties, personeelsvergaderingen…

Dit besluit is genomen in 1991 en scholen passen dit sindsdien toe.

Meer informatie:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12362 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties-en-andere-vrije-dagen

Na hoeveel tijd verjaart een schoolrekening?

De verjaringstermijn voor onbetaalde schoolrekeningen bedraagt één jaar. Schoolbesturen kunnen schoolrekeningen niet meer invorderen wanneer ze langer dan één jaar onbetaald blijven.
De verjaringstermijn van één jaar is van toepassing voor alle rekeningen die verband houden met onderwijs, zoals: de leerlingenbijdragen, schoolmaaltijden, schoolgerief en uitstappen.

(Bron en meer info: https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/verjaring-schoolrekeningen)

Mag de school de deelname aan een uitstap weigeren wegens een onbetaalde schoolrekening?

Onbetaalde schoolrekeningen zijn een zaak tussen school en ouders. De leerlingen moeten hier zo min als mogelijk in betrokken worden. Het is dan ook onaanvaardbaar dat leerlingen uitgesloten worden van deelname aan een uitstap omwille van onbetaalde rekeningen.

Dit is een uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur (27/05/2019).

Mag een extra-murosactiviteit (bijv. Romereis) tijdens een schoolvakantie doorgaan?

Een extra-murosreis die opgenomen is in het schoolreglement kan één of meerdere vakantiedagen bevatten. Voor reizen naar het buitenland is altijd toestemming van de ouders nodig.

Mag de school de deelname aan een buitenlandse schoolreis verplichten?

Ja, dat mag. Maar dan moet deze buitenlandse schoolreis met verplichte deelname vermeld worden in het schoolreglement.  Ook de (maximale) kost van de reis moet worden opgenomen in de bijdrageregeling, die onderdeel vormt van het schoolreglement. 
De bestemming, exacte periode en het programma hoeven niet opgenomen te worden in het schoolreglement.  Als er in het schoolreglement toch zeer concrete info staat dan is het schoolbestuur verplicht om dit uit te voeren en na te komen. 
 

Mag de school de aankoop van een laptop voor alle leerlingen verplichten?

In het secundair onderwijs is de toegang tot het onderwijs kosteloos, maar scholen mogen wel didactisch materiaal in rekening brengen. Ook laptops vallen daaronder. 
De aankoop van een laptop moet opgenomen worden in de bijdrageregeling die onderdeel is van het schoolreglement.  Deze bijdrageregeling en dus de aankoop van een laptop, moet verplicht besproken worden in de schoolraad waar ook ouders vertegenwoordigd zijn.  Overleg met de schoolraad weigeren kan niet. De school moet ook de mogelijkheid geven om gespreid te betalen.
De standpunten van ouders kunnen voorbereid worden in de ouderraad.


Voor de aankoop van laptops kunnen deze vragen gesteld worden: 

- Is er een tegemoetkoming in de kosten voorzien voor kansarme ouders?
- Kan er een speciale regeling getroffen worden voor gezinnen met meerdere kinderen op school?
- Kunnen de voorwaarden om een laptop te huren aangepast worden, zodat de kost voor de ouders lager is?
- Is het mogelijk om de kostprijs van de laptop in maandelijkse schijven te betalen?
- Kan de school een samenwerking regelen met de dienst welzijn van de gemeente, het OCMW, armoedeverenigingen…?
- Kan er kleinschaliger gestart worden (bijv. in 1 jaar of 1 klas)? Met evaluaties en bijsturingen?

Mag een school zelf bepalen wie toegang heeft tot de middag- en avondopvang?

Neen. Indien een school middag- en/of avondopvang inricht, hebben alle ouders recht op deze opvang voor hun kinderen. Enkel ouders mogen beoordelen of zij hier nood aan hebben of niet. De school mag dus niet zelf oordelen over de noodzaak van gezinnen aan dergelijke opvang; de school moet alle ouders toegang geven tot deze opvang.

In het verleden ontving de Commissie Zorgvuldig Bestuur hierover een vraag. Hier kan je hun advies terugvinden.

Hoe weet ik of mijn ouderwerking een oudercomité of een ouderraad is?

Voorwaarden om van een 'ouderraad' te spreken:

- Democratische samenstelling: alle ouders worden op de hoogte gebracht en kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden.

- Huishoudelijk reglement: het participatiedecreet somt op rond welke punten er afspraken en regels moeten zijn.

- Informatieplicht: een ouderraad moet communiceren over de georganiseerde activiteiten en de standpunten die ingenomen worden.

- Inspanningsverplichting naar kansengroepen: de ouderraad streeft naar een samenstelling die overeenstemt met het publiek van de school.

- Financiën onder de school: de ouderraad kan een eigen rekening hebben maar deze moet opgenomen worden in de dubbele boekhouding van de school.

De rechten en plichten van een ouderraad staan in het participatiedecreet. Een ouderraad heeft dus een wettelijke basis en is een officieel orgaan op school.
Een oudercomité is een groep ouders die zich verenigingen rond eenzelfde doel. Deze groep heeft het statuut van 'feitelijke vereniging' wat betekent dat de groep wel in de praktijk bestaat ('feitelijk'), maar juridisch (voor het gerecht) niet. Er zijn dan ook geen wettelijke rechten of plichten voor een oudercomité.

Mag een school of ouderwerking eten verkopen zonder vergunning?

Je mag maximaal 5 keer én gedurende maximaal 10 dagen per jaar een ‘gelegenheidsverkoop’ organiseren zonder dat je daarvoor een toelating nodig hebt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook een activiteit van een paar uur geldt voor één dag. Als je meer dan 5 keer of tijdens meer dan 10 dagen per jaar voeding verkoopt, moet je daarvoor wél een toelating aanvragen. Je kan dan controle krijgen van het FAVV. 

Het FAVV beschouwt een klas, een school en een ouderraad als aparte ‘verenigingen’. Die hebben winst maken niet als doel, maar de activiteit die ze organiseren, mag natuurlijk wel winst opleveren. Wie aan de activiteit meewerkt, mag daarvoor geen vergoeding krijgen. De ouderraad kan dus tot 5 keer per jaar voedsel verkopen, maar ook het zesde leerjaar heeft recht op die 5 keer. 

Pas als een ‘vereniging’ dat maximum overschrijdt, moet je een toelating aanvragen én een bijdrage betalen aan het FAVV. Uiteraard moet je bij een gelegenheidsverkoop altijd rekening houden met de gewone voedingstips – handen wassen, schoon materiaal gebruiken, bederfbaar voedsel op de juiste temperatuur bewaren … – en met de Wet op Welzijn – een blusdeken naast de friteuse bewaren, maximaal aantal personen in een ruimte respecteren…
(Bron: www.klasse.be en www.favv.be)

Is het mogelijk één ouderraad op te richten voor basis- en secundair onderwijs?

Een ouderraad wordt opgericht op het niveau van de school en kan dus niet voor basis- en secundair onderwijs samen opgericht worden. Een overkoepelende werkgroep met afgevaardigden uit beide ouderraden is wel mogelijk, bijv. voor de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten. Maar voor de adviesbevoegdheid ten aanzien van de schoolraad is dit niet aangewezen. De onderwerpen die besproken worden en de bezorgdheden van ouders zijn voor basis- en secundair onderwijs verschillend. Ouders van kinderen uit resp. basis- en secundair onderwijs kunnen wel uitgenodigd worden op de ouderraad van resp. secundair en basisonderwijs, maar dan als expert of deskundige. In geval van stemming hebben ze geen stemrecht op dat moment.

Waarom is het beter dat de ouderwerking een gift doet aan de school dan dat ze zelf iets aankoopt?

Als de ouderwerking iets aankoopt, bijv. een beamer, turntoestel... en dit aan de school schenkt, staat de factuur op naam van de ouderwerking. Als de ouderwerking hetzelfde bedrag aan de school schenkt, met de afspraak er dezelfde beamer, turntoestel... mee te kopen, staat de factuur op naam van de school. Dit laatste is beter omdat de ouderwerking er dan geen zorgen meer mee heeft. Bijv. in verband met de garantie als het toestel stuk is, gerepareerd moet worden, of als er een onderhoudscontract moet afgesloten worden.
Wil de ouderwerking toch een materiële schenking doen? Dan moet er een document opgemaakt worden waarin staat dat dit goed geschonken wordt. Zo kan de school steeds bewijzen dat zij eigenaar is van het goed, zonder dat ze een factuur op naam kunnen voorleggen.
Let wel op met de BTW. Een school betaalt (sinds januari 2016) voor infrastructuurwerken of eerste uitrusting onroerend van aard, die boekhoudkundig als investering worden ingedeeld (en niet als kost) slechts 6% btw ipv 21%. In vele gevallen zullen deze investeringswerken gekoppeld zijn aan een Agion-subsidie (70% voor lager onderwijs, 60% voor secundair onderwijs).
Stel een school renoveert een sanitair blok. Investering van 120.000 euro excl. btw. Btw-tarief van 6% zal van toepassing zijn, met subsidiëring. Stel dat de ouderwerking voorstelt om de ramen voorzien in dit project te betalen uit de kas van de ouderwerking (20.000 euro), dan zal op dit bedrag 21% btw van toepassing zijn, gezien de factuur verstuurd wordt naar een feitelijke vereniging die op zich geen onderwijsinstelling is. Bovendien zal die 20.000 niet in aanmerking komen voor subsidie gezien de school geen factuur zal kunnen voorleggen aan Agion. Indien de ouderwerking 20.000 euro als gift overmaakt aan de school, bestemd voor de ramen, dan kan die 20.000 euro kost mee gefactureerd worden aan 6% en gesubsidieerd worden.
Meer info bij AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs: http://www.agion.be/btw.

Op welke manier kan er gestemd worden in de schoolraad?

De VCOV raadt aan om zoveel mogelijk in gesprek te gaan en te streven naar een consensus. In uitzonderlijke gevallen, als men na overleg niet tot een gemeenschappelijk standpunt komt, kan er gestemd worden. In het participatiedecreet vind je geen bepalingen omtrent de besluitvorming in de schoolraad. De schoolraad moet die zelf vastleggen in het huishoudelijk reglement.

Aanbevelingen VCOV:
-    Aan elke geleding een gelijk aantal stemmen geven.
-    Stemmen via handopsteking (tenzij een lid om geheime stemming vraagt).
-    De beslissing nemen bij gewone meerderheid (de helft van de stemmen + 1)
-    Voor een geldige besluitvorming, moet minstens de helft van het totaal aantal leden aanwezig zijn.


Hoe kunnen we als ouderwerking mee denken over de luizenproblematiek?

Fijn dat de ouderwerking mee wil denken over de aanpak van het luizenprobleem op school, een probleem dat in elke school de kop opsteekt. Eerst en vooral willen we duidelijk stellen dat het aanspreken van ouders op luizen bij hun kind, een taak van de school en/of CLB is. Dit is geen opdracht voor de ouderwerking. De luizenproblematiek in het algemeen kan uiteraard op een vergadering besproken worden. De ouderwerking kan mee nadenken over het luizenbeleid: hoe gebeurt de controle, hoe worden ouders geïnformeerd, hoe wil je zelf op de hoogte gebracht worden…
Een belangrijk uitgangspunt is dat wellicht elke ouder bereid is om luizen te bestrijden, maar dat niet elke ouder sterk genoeg is om dit alleen te kunnen. Soms zijn er gezinnen waar de luizenproblematiek erg langdurig en zeer hardnekkig is. De school kan dan wel sensibiliseren, informeren en preventief werken. Maar deze ouders hebben vaak ook hulp thuis nodig. Luizen worden ook verspreid via beddengoed, knuffels, andere huisgenoten… dus de aanpak moet heel breed gezien worden. Het CLB en de schoolarts moeten hier dan ingeschakeld worden zodat er ook thuis begeleiding kan voorzien worden.
Het is goed een gecoördineerd beleid te voeren rond preventie van luizen en de bestrijding ervan op school. Discretie is een sleutelwoord want niemand heeft er graag mee te maken en het komt overal, in alle lagen van de bevolking, voor. Best is vanaf het begin van het schooljaar niet culpabiliserend info te verstrekken: vragen oog te hebben voor en melden dat de school dit zal melden en omgekeerd dat de school het apprecieert als de ouders dit zouden melden bij vaststelling van luizen bij hun kind/scholier. Brieven daarvoor zijn normaal beschikbaar bij het CLB. Indien dit niet het geval is, is het best dat de school de schoolarts contacteert voor goede preventieve info.
Sommige scholen hebben een 'kriebelteam' van ouders en leerkrachten, die af en toe, in de gevoelige periodes, controles uitoefenen en nadien discreet de ouders informeren. Dat laatste doen de leerkrachten, niet de helpende ouders. Het kriebelteam is een ondersteuning, ouders kunnen niet verplicht worden hun kind door deze vrijwilligers te laten controleren.
Vele basisscholen gebruiken de 'luizenalarmsticker' en bijhorende brief om alle ouders te informeren.

(Zie ook www.klasse.be met zoekterm ‘luizen’)

Is een schoolraad verplicht als er ouders deel uitmaken van de inrichtende macht?

Een inrichtende macht is niet verplicht een schoolraad op te richten als:
 de inrichtende macht voor ten minste twee derde is samengesteld uit rechtstreeks gekozen vertegenwoordigers van personeel en van ouders.
 er een billijk evenwicht is tussen de vertegenwoordigers van personeel en van ouders. Dit evenwicht is gewaarborgd:
 indien deze geledingen evenveel stemmen hebben, of
 indien het aantal stemmen van de grootste geleding kleiner is dan de helft van het totaal aantal stemmen.
 in het secundair onderwijs geldt als bijkomende voorwaarde dat vertegenwoordigers van de leerlingenraad met raadgevende stem betrokken worden bij de onderwerpen waar een schoolraad bevoegd voor is. Het aantal vertegenwoordigers van de leerlingen is ten minste gelijk aan dat van de vertegenwoordigers van de ouders.

Bijv. een inrichtende macht bestaande uit 9 personen:
-    3 externen
-    3 ouders
-    3 personeelsleden
=> schoolraad is niet verplicht, 2/3 van de leden zijn immers vertegenwoordigers van personeel en ouders + tussen deze vertegenwoordigers is er een goed evenwicht

-    4 externen
-    3 ouders
-    2 personeelsleden
=> schoolraad is verplicht want er is geen 2/3 meerderheid voor personeel en ouders

-    5 personeelsleden
-    4 ouders
=> schoolraad is verplicht want er is wel een 2/3 meerderheid voor personeel en ouders maar het personeel heeft meer dan de helft van de stemmen.

Mag een ouderraad in verschillende talen communiceren naar de ouders?

Als ouderraad kan je zeker in verschillende talen communiceren naar de ouders. Je hebt als decretale ouderraad immers een communicatie- en informatieplicht naar de achterban (= alle ouders van de school).
Je hebt als ouderraad ook een inspanningsverplichting om maatschappelijk kwetsbare groepen te vertegenwoordigen.
In de praktijk wil dit zeggen dat je als ouderraad soms in andere talen dan het Nederlands naar ouders moet communiceren, dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn. Dit kan nodig zijn om de ouderbetrokkenheid van alle ouders te vergroten.

Als ouderkoepel raden we wel aan om het Nederlands als voertaal te gebruiken, en de andere talen als ondersteuning, voor ouders die het Nederlands nog niet machtig zijn. We raden ook aan om hierover afspraken te maken met het schoolteam en rekening te houden met het taalbeleid van de school. Ga in gesprek hierover met de directeur en streef naar een communicatiestijl waar zowel de ouderraad als de school zich in kan vinden.

Meer info over het gebruik van andere talen op school: MARS onderzoek (meertaligheid als realiteit op school)

Hoe vinden we een (nieuwe) voorzitter voor de ouderraad?

Check onze tips.

Hoe verdelen we de plaatsen in de schoolraad als de school meerdere vestigingsplaatsen heeft?

Het participatiedecreet zegt in artikel 10, § 4: 'De inrichtende macht kan waarborgen uitwerken opdat geledingen uit verschillende vestigingsplaatsen of in het geval bedoeld onder artikel 9 verschillende scholen in de schoolraad zouden worden vertegenwoordigd.'
De omzendbrief specifieert in punt 5.3.2: ‘Hoeveel vertegenwoordigers van elke geleding zetelen in de schoolraad?
 Ouders, personeel, leden van de lokale gemeenschap en leerlingen in het secundair onderwijs hebben steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers in de schoolraad.
 Bij de oprichting van de eerste schoolraad heeft elke geleding ten minste 2 vertegenwoordigers. Nadien kan de schoolraad dit aantal zelf bepalen, maar het bedraagt altijd ten minste 2 vertegenwoordigers per geleding. Ook moeten alle geledingen steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers toe bedeeld krijgen.
 Een schoolbestuur (inrichtende macht) kan waarborgen uitwerken om ervoor te zorgen dat verschillende vestigingsplaatsen of verschillende scholen in de schoolraad worden vertegenwoordigd.'

Vanuit VCOV raden we aan om:
 Eerst en vooral in het huishoudelijk reglement van de schoolraad na te kijken of er al een regeling/waarborg staat voor de vertegenwoordiging van de verschillende vestigingsplaatsen in de schoolraad.
 Is dit niet het geval, dan raadt de VCOV aan om een eerlijk en objectief criterium te hanteren, bijv. een verdeling op basis van het aantal leerlingen per vestigingsplaats/school.  
 Zorg er voor dat zowel kleuter- als lager onderwijs vertegenwoordigd is.
 De ouders en ouderraden kunnen een voorstel doen, maar het is aan de inrichtende macht om te beslissen.
 Nadien neem je best de uitgewerkte waarborg/regeling op in het huishoudelijk reglement van de schoolraad.
 Houd er ook rekening mee dat alle geledingen steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers moeten hebben. Als er bijv. 5 oudervertegenwoordigers zijn in de schoolraad, moeten er ook 5 personeelsleden en 5 leden van de lokale gemeenschap aangeduid worden. 

Zijn de leden van de ouderwerking verzekerd tijdens een uitstap buiten de school? Bijv. een etentje, een avondje bowling...

In principe zijn alle activiteiten die worden georganiseerd, gecontroleerd en toegelaten door de school verzekerd via de schoolpolis. Hieronder vallen dus ook activiteiten die de ouderwerking organiseert voor de leden om elkaar beter te leren kennen of om de leden te bedanken voor hun engagement. Verzekeren je er wel van dat de directie en/of het schoolbestuur op de hoogte zijn en akkoord gaan met het initiatief. Het moet ook duidelijk zijn dat het om een activiteit van de ouderwerking gaat. Bij twijfel is het altijd aangeraden de schoolpolis na te kijken. Sommige risicovolle activiteiten zoals bijv. een hoogteparcours worden misschien niet gedekt!

Welke rol kan de ouderwerking hebben bij het middagdutje van de allerkleinsten?

Op sommige scholen hebben kleuters de kans om onder de middag een dutje te doen. De ouderwerking kan toelichting vragen aan de school over waarom dit al dan niet gebeurt en op welke manier het georganiseerd wordt. Een gedragen visie op 'slapen op school' is heel belangrijk. Er is geen regelgeving die dit verbiedt. Wel kan de doorlichting vragen stellen over het verlies aan 'lestijd'. Dit is echter afhankelijk van inspecteur tot inspecteur. Richtlijnen zijn er niet.
De VCOV pleit er voor om naar het belang van het kind te kijken: het welbevinden van de jongste kleuters gaat erop vooruit als ze de kans krijgen om even te slapen. Deze kinderen kunnen fit deelnemen aan de namiddagactiviteiten, zonder in slaap te vallen.

Kleuterscholen met een volwaardig slaapklasje zijn eerder uitzonderlijk. Hindernissen waarop men stoot zijn opvang, bewaking en verzorging. De leraren kunnen hier niet voor ingezet worden omdat zij uiteraard recht hebben op middagpauze. Werken met vrijwilligers kan, maar is niet evident omwille van verzekering, aansprakelijkheid en de taken naast bewaking zoals pampers verversen…

In het kader van het CM-project 'slaap bij kleuters' stelde de VCOV 10 tips op over hoe de ouderwerking met de school kan samenwerken rond ‘slaap’. Bij het project hoort ook een workshop 'Plezant naar dromenland' met praktische tips. (Link naar infotheek, 10 tips VCOV CM project slaap)
(Link naar infotheek, aanbod, acties en projecten, plezant naar dromenland)

Is een ouderwerking BTW-plichtig?

Voor het antwoord op deze vraag is het belangrijk te weten of de ouderwerking een officiële ouderraad is of een feitelijke vereniging. Een ouderraad is een ouderwerking die voldoet aan enkele criteria:
- democratisch samengesteld zijn
- huishoudelijk reglement hebben (waar enkele dingen verplicht in staan)
- boekhouding volledig opgenomen in de boekhouding van de school (die een vzw is)

Een feitelijke vereniging is een groepje van mensen dat samen iets wil organiseren of een doel wil nastreven. Juridisch bestaat een feitelijke vereniging niet en er zijn dan ook geen wetten of regels over. Aangezien een feitelijke vereniging zelf geen juridische structuur is, betaalt die vereniging ook geen belastingen.
Meestal zijn feitelijke verenigingen niet BTW-plichtig, maar het kan wel. Als de feitelijke vereniging economische activiteiten uitvoert die btw-plichtig zijn, dan moet die vereniging de verdiende btw verplicht doorstorten naar de overheid. Hiervan mag ze uiteraard eerst de btw aftrekken die ze zelf heeft betaald op inkomende facturen of andere aankopen.

Het hangt o.a. af van de omzet. De omzetdrempel voor de vrijstelling van BTW werd opgetrokken naar 25.000 euro (sinds 1 januari 2016). Deze vrijstelling kan door vrijwel elke btw-belastingplichtige worden aangevraagd, dus ook door een btw-belastingplichtige feitelijke vereniging.

Een feitelijke vereniging kan dus net zoals een vzw btw-plichtig zijn als ze een aantal specifieke inkomsten heeft.

Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden enkel belast in de mate dat ze een economische activiteit verrichten. Indien ze een economische activiteit verrichten, zullen de inkomsten (en de uitkering van winsten aan de leden) belast worden in hoofde van de leden (in de personenbelasting).

Mag de ouder- en/of schoolraad informatie vragen over de financiën van de school?

Volgens artikel 15 van het participatiedecreet heeft de schoolraad recht op informatie: De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van de bevoegdheden van de schoolraad een algemeen informatierecht. Daaraan is toegevoegd: Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.

Ivm de financiën van de school stelt de VCOV dat school- en ouderraad toelichting kunnen vragen over de grote lijnen (bijv. wat zijn de grote uitgaveposten). Als een ouder- of schoolraad informatie nodig heeft over de financiën om een advies of overleg voor te bereiden, dan moeten ze duidelijk aangeven welke informatie ze precies nodig hebben en waarom. Wat moet de ouderraad minimaal weten om een onderbouwd advies te kunnen geven aan haar vertegenwoordigers in de schoolraad?
De school VZW valt niet onder het toepassingsgebied ‘openbaarheid van bestuur’. Wel moeten ze als VZW jaarlijks de jaarrekening neerleggen bij de Rechtbank van Koophandel of bij de Nationale Bank van België. De jaarrekening is dus een openbaar document dat kan opgevraagd worden via de NBB of op de Rechtbank van Koophandel. Er zou dus ook geen probleem mogen zijn om dit jaarlijks te bezorgen.
Volledige inzage in de schoolboekhouding is niet mogelijk, want daar staat altijd persoonlijke info in, zoals bv lonen, onkostenvergoedingen...
De leden van de RvB en AV van de school-VZW hebben wel inzagerecht op de gedetailleerde boekhouding, buitenstaanders niet.
Een mogelijke oplossing is dat de directeur (of boekhouder) op een vergadering info geeft over de grote lijnen van de in- en uitgaven.

Is een ouderraad gebonden aan de privacywetgeving in verband met het publiceren van foto's?

De wet op de privacy geldt ook voor foto’s op een schoolwebsite. Indien de ouders een onderdeel op de schoolwebsite hebben, vallen zij onder de regelgeving van de school.

Als je als ouderwerking foto's wil publiceren, moet je hierop letten:
•  Ouders moeten zich akkoord verklaren met de publicaties van foto's van hun kind(eren). Je kan hiertoe in het schoolreglement het volgende opnemen: ‘Ouders die wensen dat hun kind niet voorkomt op foto’s die verschijnen op de website, melden dit schriftelijk aan de school in het begin van het schooljaar.’ Vraag aan de school of er ouders zijn die dit gemeld hebben.
•  Publiceer best geen portretfoto’s, enkel sfeerbeelden.
•  Zet de foto’s in een zeer lage resolutie, waardoor afdrukken en bewerken tot een slecht resultaat leidt.
•  Namen van kinderen bij de foto’s plaatsen, is uit den boze! (Trouwens, namen van kinderen zet je best niet op de website, enkel een voornaam kan, zonder foto weliswaar! Bijv. een verslagje dat door een leerling geschreven is of een verjaardagskalender.)

Kan één school meerdere schoolraden hebben? Bijv. in het geval van twee scholen die gefusioneerd zijn?

Nee, het participatiedecreet stelt dat in elke school een schoolraad moet worden opgericht. (Uitgezonderd scholen buitengewoon onderwijs type 5 en scholen met een participatief samengesteld schoolbestuur.)
Onder een school wordt verstaan: ‘Een pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt en dat onder leiding staat van een directeur’. Een vestigingsplaats valt hier niet onder. Een vestigingsplaats behoort wel tot een school maar heeft geen apart instellingsnummer. (Een ouderraad kan wel op het niveau van de vestigingsplaats worden opgericht!)
Op het principe dat een schoolraad wordt opgericht op het niveau van de school is één uitzondering. Er kan één schoolraad worden opgericht voor verscheidene scholen waarvan de vestigingen in dezelfde gemeente gelegen zijn of binnen een straal van twee kilometer. Als voorwaarde geldt dat alle betrokken scholen ofwel tot het basisonderwijs behoren, ofwel tot het secundair onderwijs.

Kan de ouderwerking verbieden dat er gerookt wordt op een activiteit buiten de schoolmuren?

Sinds het schooljaar 2018-2019 geldt er een algemeen rookverbod in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding:
−    24 uur op 24 en 7 dagen op 7;
−    zowel voor leerlingen, leraren, ouders als andere personen.
Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals o.a. de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

Wettelijk gezien geldt er geen verbod net buiten de vestigingsplaats van de onderwijsinstelling.  Als onderwijsinstelling kan je wel afspraken maken met de leerlingen, personeelsleden, bezoekers om niet te roken in het bijzijn van of 'in het zicht' van kinderen of jongeren.

We raden de ouderwerking aan in gesprek te treden met de school: geef aan dat er ouders bezorgd zijn, deel het standpunt van de ouderwerking mee, geef suggesties… Vanuit de school kan er dan gevraagd worden aan de ouders om niet te roken tijdens de activiteiten. Er kan bijv. aan de inkom of aan de kassa een bordje hangen met ‘Bedankt om hier niet te roken!'. Je kan er eventueel bij vermelden waar er wel gerookt kan worden.

Meer informatie over de regelgeving vind je op de site van de overheid.
Veel gestelde vragen over het rookverbod op school vind je op de site van het Vlaams Instituut ‘Gezond Leven’.

Kunnen we als ouderwerking een VZW oprichten?

Een ouderwerking kan verschillende vormen of statuten aannemen.

Als een ouderwerking opgericht wordt en werkt zoals het participatiedecreet voorschrijft, dan spreken we van een ouderraad. Dit is een officieel orgaan op school.

Een ouderwerking die de voorschriften van het decreet niet volgt, is een feitelijke vereniging. Een feitelijke vereniging is een groep mensen die zich verenigen rond eenzelfde doel, bijv. een oudercomité, vriendenkring, feestcomité...

Een ouderwerking kan ook het VZW-statuut aannemen. Dit is een juridische aangelegenheid met heel wat administratieve verplichtingen. Een VZW is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid wat betekent dat de VZW als groep op zich bestaat (in tegenstelling tot een feitelijke vereniging die enkel bestaat uit de individuele leden en niet bestaat als groep). Wettelijk brengt dit plichten met zich mee. De statuten kunnen best gecontroleerd worden door een jurist. Het VZW-statuut kan interessant zijn (en veiliger) als er veel bezittingen zijn en/of als er personeel in dienst genomen wordt. 

Voor meer informatie over de verschillende organisatievormen, klik hier.

Voor meer informatie over VZW's, verwijzen we naar een publicatie van de overheid: https://justitie.belgium.be/nl/publicaties/vzw.

Mag een oudercomité (VZW) sporadisch kinderopvang organiseren?

Een oudercomité (VZW) mag op vraag van de school of op eigen initiatief kinderopvang doen. Ze organiseren dit dan als een activiteit, niet als systematische kinderopvang.
De ouders mogen deze taak als vrijwilliger opnemen. Als het niet systematisch is, moeten er daarvoor geen erkende (of gediplomeerde) opvoeders in dienst genomen worden.
De initiatiefnemer van de kinderopvang (school of oudercomité VZW) moet zelf oordelen of de ouders deze taak aankunnen (bijvoorbeeld vanuit hun ervaring als ouder)

De voorwaarden:
1.    Als de school het initiatief neemt en aan de ouders van het oudercomité ‘opdracht’ geeft om de opvang uit te voeren, dan is de school de eindverantwoordelijke en moet de school voor de verzekering zorgen.
De meeste schoolpolissen bevatten een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.
De ouders van het oudercomité doen dit dan ‘als vrijwilliger van de school’, dat wil zeggen dat ze niet de eindverantwoordelijkheid hebben.
2.    Als het oudercomité vzw het initiatief neemt, moet die zelf voor de verzekering zorgen (aansprakelijkheidsverzekering is verplicht, ongevallenverzekering is aan te raden)
Het oudercomité VZW is dan de eindverantwoordelijke.
In dit geval moet het oudercomité ook toelating hebben van de school om de opvang te organiseren, vermits die in de schoolgebouwen plaatsvindt.
 
De VCOV raadt aan om de kinderopvang ‘in opdracht’ van de school te organiseren (zie punt 1), zodat de school de eindverantwoordelijke is en de opvang gedekt is door de schoolpolis.

Hoe neem je de financiën van de ouderraad op in de schoolboekhouding?

Een ouderraad zoals voorzien in het participatiedecreet van 2004 is een officieel onderdeel van de school. Alle financiële verrichtingen moeten dan ook opgenomen worden in de schoolboekhouding. Dit brengt met zich mee dat de school (de vzw) de eigenaar, maar ook de eindverantwoordelijke is van de financiën.

Een ouderwerking die een officiële ouderraad wil worden, dient volgende stappen te nemen:

 • Samenstelling van de leden en opstellen van het huishoudelijk reglement conform het participatiedecreet.
 • Afspraken maken met de boekhouder of financieel verantwoordelijke van de school:
  - Wie krijgt volmacht op de rekening? (bv. 2 ouders en iemand van de school)
  - Hoe en wanneer worden de (aankoop)bewijzen doorgegeven?
  - Wanneer wordt de financiële stand van zaken van de ouderraad doorgegeven door de school?
  - Zal de ouderraad zelf een kasboek bijhouden?
  - In geval de ouderraad geld schenkt: wordt er een document gift ouderraad - school opgesteld?
  - Kan de ouderraad cash geld ter beschikken hebben voor (kleine) aankopen?
  - Vastleggen van de besteding van de financiën via een afsprakennota (bij het huishoudelijk reglement voegen)
 • Het huishoudelijk reglement van de ouderraad en de statuten van de school voorleggen aan de bank om een rekening van de ouderraad te openen.
 • Indien er nog een rekening is van de ouderwerking als feitelijke vereniging: deze afsluiten en het saldo overzetten naar de nieuwe rekening van de ouderraad. De ontbinding van de feitelijke vereniging bevestigen in een verslag dat ondertekend wordt door de leden.
Mag de school een bijdrage vragen aan de ouders voor de ouderwerking?

Een school kan aan de ouders een vrijwillige bijdrage vragen voor de ouderwerking. Het moet echter duidelijk zijn dat deze bijdrage facultatief is en dat ouders niet verplicht zijn ze te betalen.

Dit is een uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KSO/2007/186.
Mag ik nog penningmeester zijn van de ouderraad als mijn kind de school verlaat?

In het participatiedecreet staat niets over de (invulling van de) bestuursfuncties van de ouderraad. De ouderraad is vrij om dit zelf te bepalen en vast te leggen in het huishoudelijk reglement. 
Je leest best het huishoudelijk reglement van de ouderraad na: wat staat er in het huishoudelijk reglement over de functie van penningmeester? Moet die lid van de ouderraad zijn?
- Als in het huishoudelijk reglement staat dat de penningmeester lid moet zijn van de ouderraad, dan kan je deze functie niet formeel blijven uitoefenen. Je kan wel de officiële penningmeester helpen.
- Als in het huishoudelijk reglement niet vermeld staat dat de penningmeester lid moet zijn van de ouderraad, kan je deze functie blijven uitoefenen als ‘externe’. Je bent dan geen lid meer van de ouderraad. Dit houdt in dat je geen stemrecht hebt en dat je je bij inhoudelijke discussies op de achtergrond houdt.   De ouderraad kan de penningmeester wel uitnodigen voor de vergaderingen. Dit is een mogelijkheid maar de ouderraad (en niet alleen het bestuur) moet hier mee akkoord gaan.

Belangrijk: het huishoudelijk reglement van de ouderraad kan op elk moment aangepast worden, maar dan moet de ouderraad akkoord gaan. Raadpleeg je huishoudelijk reglement over hoe de besluitvorming over wijziging huishoudelijk reglement moet verlopen.


Wie beslist over al dan niet zittenblijven?

Je kind zit in de kleuterschool

•    Naar het lager onderwijs?
Een kind stapt meestal over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is. Of juister: op 1 september van het jaar waarin het 6 wordt. De ouders beslissen of hun kind overgaat of nog een jaar in de kleuterklas blijft. Je kind moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
Een kleuter mag maar 1 jaar extra in de kleuterklas blijven, daarna moet hij overstappen naar het lager onderwijs.

•    Niet schoolrijp?
Is je kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan je als ouder beslissen om het nog 1 jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. In de gewone school of in een speelleerklas. Je kind is dan wel leerplichtig: het moet dan elke dag naar school.


Je kind zit in het lager onderwijs
- Overgaan naar een volgend leerjaar?
In het lager onderwijs beslist de school of een leerling mag overgaan, of moet zittenblijven. De school kan wel afstand  doen van dat beslissingsrecht, en de keuze aan de ouders laten.
In het decreet rechtspositie van de leerlingen staat duidelijk dat ouders het recht hebben om te weten welke individuele maatregelen er zullen genomen worden indien een leerling het jaar moet overdoen. Concreet wil dit zeggen dat de school de plicht heeft een plan op te stellen voor de leerling met daarin het individueel leertraject. Dit plan moeten ouders op voorhand krijgen. (Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school)


-  Overgaan naar het secundair?
De periode in het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar. Is je kind een regelmatige leerling geweest? Dan beslist de klassenraad of je kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Als dat zo is, heeft je zoon of dochter zijn eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs. Het is zijn toegangsticket tot de A-stroom van het secundair onderwijs.

Heeft je kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Het kan toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school dat zien zitten.
Een kind mag maximaal 8 jaar doorbrengen in de lagere school. Voor dat laatste jaar is een gunstig advies van het CLB en van de klassenraad nodig. Maar de ouders hebben het laatste woord. Leerlingen die 15 jaar zijn, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

- Overgaan naar het eerste leerjaar B in het secundair onderwijs?
Als je kind geen getuigschrift heeft van het lager onderwijs, dan kan het wel instappen in het eerste leerjaar B. De ouders beslissen. Zelfs leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen daar starten. Voorwaarde is wel dat ze 12 zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar A of B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift van het basisonderwijs.


Je kind zit in het secundair onderwijs

De klassenraad beslist. Op het einde van het schooljaar krijgt een leerling in het secundair onderwijs een oriënteringsattest.  


•    Een leerling die geslaagd is, krijgt een A-attest en mag overgaan naar een hoger leerjaar.
Op het einde van het eerste leerjaar van de eerste graad kan een leerling een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten) van het tweede leerjaar beperken.
 
•    Een B-attest houdt in dat een leerling wel mag overgaan naar een hoger leerjaar, maar niet naar alle studierichtingen. Wil de leerling toch 1 van de uitgesloten studierichtingen volgen, dan kan hij het leerjaar overdoen (als de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaat en het CLB hierover een advies heeft gegeven).
 
•    Een C-attest betekent dat een leerling niet geslaagd is en dus niet mag overgaan naar een hoger leerjaar. Hij moet het jaar overzitten. Veranderen van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
Als je kind een B- of C-attest heeft behaald en je bent het daar niet mee eens, dan kan je dat betwisten: niet akkoord met B- of  C-attest.

Meer info over zittenblijven, overgaan en overslaan vind je op de site:
Overgaan of zittenblijven in het lager onderwijs
Overgaan of zittenblijven in het secundair onderwijs
Wie beslist over de overstap naar het buitengewoon onderwijs?

Een kind kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Het CLB zal eerst bekijken of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school alvorens te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs.
Ook al heeft een kind een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, de ouders kunnen nog altijd beslissen om naar een gewone school te gaan. De gewone school schrijft je kind in onder ‘ontbindende voorwaarden’. Dat wil zeggen dat de school de inschrijving terug ongedaan kan maken.  CLB, school en ouders overleggen samen en zoeken uit welke aanpassingen nodig en redelijk zijn. Pas daarna beslist de school of je kind ingeschreven kan blijven. De school moet haar beslissing motiveren.
Meer info: 'Gewoon of buitengewoon onderwijs, wie beslist?' (Klasse)

Wanneer kan ik als ouder naar de Vlaamse Bemiddelingscommissie stappen?


De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school.  

Je kan zelf als ouder naar de Vlaamse Bemiddelingscommissie stappen als:
-  je het oneens bent over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor een IAC (individueel aangepast curriculum) in het gewoon onderwijs
OF
-  je het oneens bent over de noodzaak of de inhoud van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Meer info over de Vlaamse Bemiddelingscommissie en wat je kan verwachten:  www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-bemiddelingscommissie

Bij wie kan ik ondersteuning voor mijn kind aanvragen?

Je kan als ouder zelf geen ondersteuning voor je kind aanvragen.  Maar…
•    Als je kind (nog) geen gemotiveerd verslag of verslag heeft, dan kan je terecht bij de school van je kind en bij je CLB. Samen met jou onderzoeken de school en het CLB of een handelingsgericht diagnostisch traject wenselijk is. Dat traject kan leiden tot een gemotiveerd verslag of een verslag.
•    Als je kind al een (gemotiveerd) verslag heeft, dan heeft je kind recht op ondersteuning vanuit een buitengewone school of een ondersteuningsnetwerk. De school vraagt dan deze ondersteuning aan. 

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuning-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften

Waar vind ik extra buitenschoolse hulp (logo, kiné...)?

In eerste instantie is het de bedoeling dat de school basiszorg aanbiedt aan jouw kind zodat de leerplandoelen bereikt kunnen worden. Dat kan door extra taalondersteuning, ondersteuning wiskunde, ondersteuning in sociale vaardigheden…
Een school geeft zelf aan wat er mogelijk is binnen de school en gaat hierover met ouders in overleg.
Soms hebben kinderen nood aan extra hulp die de school of het centrum voor leerlingenbegeleiding niet kunnen bieden. Een leerling moet bijvoorbeeld revalideren na een ziekte of ongeval. Of ouders doen een beroep op buitenschoolse hulp als hun kind een diagnose heeft van een stoornis die extra ondersteuning vergt.  De school kan dan toestaan dat ouders buitenschoolse hulpverlening inschakelen, die plaatsvindt tijdens de lestijden en eventueel op school.


Er zijn verschillende manieren om buitenschoolse hulp te zoeken:  
-    Via de school en de zorgcoördinator samen op zoek gaan naar hulp van een logopedist, kinesist, ergotherapeut, psycholoog…
-    Via de CLB-medewerker op school
-    Zelf op zoek gaan in je regio
-    Via de maatschappelijk werker van de mutualiteit
-    Via het CAW ( centrum dat advies geeft over algemeen welzijn)
-    …

Meer info over buitenschoolse hulpverlening: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/buitenschoolse-hulpverlening

Kan ik voorleessoftware voor mjn kind met lees- en schrijfproblemen aanvragen?
Leerlingen met een lees- of een schrijfprobleem in het lager en secundair onderwijs kunnen gratis voorleessoftware gebruiken.  
Deze voorleessoftware is beschikbaar voor alle leerlingen uit het gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs met een van de volgende profielen:
•    Leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
•    Leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
•    Leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
•    Leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
•    Leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dat is een attest voor jongeren die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware.
De doelgroep is dus ruimer dan leerlingen met dyslexie of een leerstoornis. Het gaat om voorleessoftware en niet om dyslexiesoftware.
Meer info over voorleessoftware en hoe aanvragen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/voorleessoftware-voor-leerlingen-met-leesbeperkingen

Zijn er speciale scholen voor hoogbegaafde leerlingen?

Er zijn geen erkende speciale scholen voor hoogbegaafden.
Wel zijn er een aantal scholen met projecten voor hoogbegaafde leerlingen. Of met kangoeroeklassen (k-klassen): extra klassen waar hoogbegaafde leerlingen 2 tot 4 uur per week samen aan specifieke projecten werken, of extra uitdagende leerstof aangeboden krijgen.
Meer info over scholen voor hoogbegaafde leerlingen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/ondersteuning-en-begeleiding/hoogbegaafde-leerlingen

Moet de school de informatie van mijn kind doorgeven als mijn kind naar een nieuwe school gaat?

Belangrijke informatie over onderwijsbehoeften, de onderwijsloopbaan en de kwaliteiten van je kind geeft de school best door aan de volgende school.  Zo kan deze sneller aan de slag op maat van de sterktes en zwaktes van je kind. Je kan als ouder vragen om bepaalde info niet door te geven. Informatie over het niet naleven van de leefregels mag de school sowieso niet doorgeven. De school is verplicht om het (gemotiveerd) verslag van je kind door te geven. Je kan je als ouder hier niet tegen verzetten.
Het CLB kan als partnerorganisatie van de school bekijken of ze een bemiddelende rol kan spelen.
Als er een gemotiveerd verslag is of een verslag via het CLB dan is het de bedoeling dat het CLB van de oude school de info doorgeeft aan het CLB van de nieuwe school.