10 tips voor een actieve schoolraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
10 tips voor een actieve schoolraad

1. Voorbereiden
• Bereid de agendapunten van de schoolraad voor in de ouderraad. De ouders kunnen het advies van de ouderraad meenemen naar de schoolraad. 
• Vraag een lid of geleding om een agendapunt voor te bereiden, bijv. achtergrondinformatie opzoeken, een PowerPointpresentatie maken, een voorstel doen voor een bevraging van de achterban...
• Kan je niet alle thema’s uit de schoolraad bespreken in de ouderraad? Focus dan op de thema’s die voor ouders belangrijk zijn, bijv. welzijn– en veiligheidsbeleid, schoolreglement… 
• Bereid een (overleg)thema voor in de ouderraad door concrete vragen voor te leggen aan de ouders, bijv. ‘Wat vinden jullie als ouder? Wat zou er voor jullie veranderen als…? Wat betekent dit voor jouw kind? Bespreek de reacties en de antwoorden van de ouders in de schoolraad.  
• Vraag elke geleding 3 pro's en 3 contra's te zoeken bij een bepaald agendapunt.
• Vraag voldoende info aan de school. De ouders in de school– en ouderraad hebben recht op informatie om een gefundeerde mening te geven. Het informatie– en inzagerecht geldt enkel voor zaken waarover de schoolraad advies – en overlegrechten heeft.

2. Agenda en kalender
• Leg bij het begin van het schooljaar de vergaderdata van de schoolraad vast.
• Stem de vergaderdata van de ouder- en schoolraad op elkaar af, bijv. de ouderraad vergadert 2 weken voor de schoolraad.
• Maak een overzichtelijke jaarkalender voor de schoolraad.
• Vraag aan het schoolbestuur om de onderwerpen waarover overleg moet worden, tijdig door te geven. 
• Agendeer ‘info van de geledingen’ als vast agendapunt. Andersom kan het verslag van de schoolraad ook een vast punt zijn op de agenda van de ouderraad.
• Agendeer 'VCOV-nieuws' als vast agendapunt: nieuwe info op de VCOV-website, een webinar, ... De nieuwsbrief Ouderlink is een goede leidraad!

3. Pimp je vergadering
• Wissel het overleg eens af met een actieve werkvorm, bijv. even overleggen met je buur, in kleine groepjes iets voorbereiden, een stellingenspel...
• Vraag aan de leden van de schoolraad hoe zij de vergaderingen ervaren en welke verbetersuggesties zij hebben.
• Begin elke vergadering met een positief punt: iets dat de voorbije weken werd opgemerkt, een leuke actie, een mooi aangeklede klas, een zoon of dochter die een activiteit heel leuk vond…
• Zorg voor (kleine) versnaperingen of stel een beurtrol voor. Dit maakt het vergaderen aangenamer en brengt ook gezelligheid.
• Probeer eens een alternatieve vergadervorm: bijv. al wandelend door de school. Zo vallen vast een aantal punten op.
• Om fris te blijven is het belangrijk dat mensen niet in patronen gaan vastzitten. Een simpele manier is om bijvoorbeeld te wisselen van stoel. Neem je voor om ieder overleg op een andere plek in te nemen en kijk eens wat dat voor jezelf en voor de anderen oplevert.

4. De stem van alle ouders (laten) horen
• Om de stem van de ouders te (laten) horen,  moet je de ouders eerst bevragen. Er zijn diverse mogelijkheden en methodieken om ouders te bevragen, bijv. een tevredenheidsbevraging over de school– en ouderwerking, een mini – enquête, een ideeënbus, een infostand, een oudertafel, een focusgroep of (straf) koffiemoment…  
Op onze website vind je tips en een stappenplan voor het opstellen van de vragen. Voorbeelden van methodieken vind je in de VCOV gids voor ouderwerkingen.        
• Vraag het schoolteam om te brainstormen waarover ze graag de mening van de ouders willen kennen en bespreek deze thema’s in de ouder– en schoolraad. 
• Vraag elk lid van de ouderraad om een bepaald onderwerp aan minstens 3 andere ouders voor te leggen. Zo krijgt de oudervertegenwoordiger in de schoolraad snel zicht op de stem van ouders over een bepaald thema.
• Organiseer een tevredenheidsbevraging bij ouders, leraren, leerlingen… om werkpunten te ontdekken. Werk daar dan met de schoolraad gedurende een afgebakende periode aan. Soms is het beter de onderwerpen in het begin te beperken dan de ganse lijst met overlegthema’s te overlopen.

5. Thema’s die ouders belangrijk vinden
Om een advies te geven, moet de ouderraad niet wachten op een vraag vanuit de schoolraad, een ouderraad mag op eigen initiatief advies geven aan de schoolraad of het schoolbestuur. Enkele voorbeelden van thema’s die je kan bespreken en waarbij de stem van ouders belangrijk is:
    - Het brandveiligheidsplan van de school
    - Hygiëne van de schooltoiletten
    - Verkeersveiligheid in en rond de school bijv. aanleg van een kiss en ride zone
    - Speelplaatsverfraaiing: meer groen op school
    - Bouwplannen van de school
    - Nascholing: rond welke thema’s vinden ouders navorming nuttig en wenselijk?
    - Manier van rapporteren: punten, smileys…
    - Schoolkosten: wat doen we met ouders die problemen hebben om de schoolrekening te betalen?
    - Huiswerkbeleid
    - Communicatie: hoe communiceert de school met ouders? Wat zijn de afspraken rond digitale communicatie?
    - Afstandsonderwijs

6. Ouders informeren
De schoolraad heeft een informatie – en communicatieplicht. Ze moet personeelsleden, leerlingen en ouders informeren over haar activiteiten, standpunten en de manier waarop ze haar bevoegdheden uitoefent. Als er overleg gepland is over een fundamentele verandering in de schoolorganisatie, bijv. een wijziging in schooluren of een fusie, dan moeten de leden van de schoolraad de kans krijgen om eerst hun geleding te informeren en te raadplegen. 
Er zijn diverse mogelijkheden om ouders te informeren over ‘nieuws uit de schoolraad’:
    - Beknopt verslag uithangen aan infobord aan schoolpoort of inkomhal.
    - Verslag op de schoolwebsite zetten.
    - Ouders informeren via een brief
    - Belangrijke thema’s bondig en op een eenvoudige manier toelichten voor alle ouders in de schoolkrant of digitale nieuwsbrief.
    - Belangrijke thema’s visueel voorstellen op een infostand van de ouderwerking.
    - Gebruik ‘social media’ en het online schoolplatform om te communiceren met ouders

7. Samen school maken
• Op de schoolraad kan besproken worden voor welke initiatieven of projecten de medewerking van de ouders gevraagd zal worden: taalstimulering, fruitactie, voorleesdag, verkeer…
• Bekijk de rol van de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: op welke manier zijn zij een meerwaarde voor de schoolraad en de school in het algemeen? Hoe kunnen zij (nog) meer betekenen? Hoe kan (nog) beter samengewerkt worden? Bijv. met buurthuis, cultuurcentrum, brugfiguren…
• Werkt de school met een jaarthema? Stel het jaarthema voor op een vergadering van de schoolraad en bekijk of ook de ouderraad acties kan opzetten rond dit jaarthema.

8. Nodig (op vraag) een expert uit
Aarzel niet een externe of een expert uit te nodigen op de vergadering om toelichting te geven, een ander licht te werpen op een zaak of een voorstel tot samenwerking te doen. Nodig bijvoorbeeld de preventieadviseur uit voor een toelichting bij het veiligheidsplan van de school of vraag de verzekeringsmakelaar om de schoolpolis toe te lichten.    

9. Gluren bij de buren
•  Ga eens op bezoek bij een andere schoolraad. Overloop hoe ze het daar aanpakken en wissel ervaringen uit.
•  Deel ervaringen met ouders uit andere schoolraden tijdens een VCOV-oudercafé. Data vind je in de activiteitenkalender.

10. VCOV helpt je graag
Contacteer de VCOV voor hulp en ondersteuning!

Feedback geven