Organisatiemodellen voor financiën, verzekeringen en aansprakelijkheid van ouderraden, oudercomités…

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
ORGANISATIEMODELLEN VOOR FINANCIËN, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN OUDERRADEN, OUDERCOMITÉS…

 

OUDERRAAD

OUDERWERKING ALS
FEITELIJKE VERENIGING

OUDERWERKING ALS
ZELFSTANDIGE VZW

Statuut

        Officieel inspraakorgaan

        Decretale verankering met de school (cfr. participatiedecreet)

        Feitelijke vereniging

        Geen decretale verankering met de school

        Vzw (vereniging zonder winstoogmerk)

        Geen decretale verankering met de school

        Zelfstandige juridische entiteit

Activiteiten

        Organiseert activiteiten in samenspraak en in overleg met de school

        Kan samen met de school overleggen over thema’s die ouders en kinderen aanbelangen

        Adviesbevoegdheid tav de schoolraad

        Kan ouders uit de ouderraad afvaardigen voor de schoolraad

        Kan activiteiten organiseren in samenspraak met de school, of op eigen initiatief

        Kan samen met de school overleggen over thema’s die ouders en kinderen aanbelangen

        Kan activiteiten organiseren in samenspraak met de school, of op eigen initiatief

        Kan samen met de school overleggen over thema’s die ouders en kinderen aanbelangen

Boekhouding

        Onderdeel van en uitgevoerd door de  schoolboekhouding

        De penningmeester van de ouderraad houdt een kasboek bij

        Voor activiteiten georganiseerd i.s.m. de school, kan de school vragen het geld in de schoolboekhouding op te nemen

        Gelden afkomstig van activiteiten buiten de school worden beheerd door de bestuurders van de vereniging.

        Boekhouding beperkt zich tot bijhouden van kasboek en bewijzen

        Boekhouding verplicht volgens de vzw-wetgeving (grote of kleine vzw)

Andere verplichtingen

        Informatieplicht over activiteiten en standpunten naar ouders, leerlingen en personeel (cfr. participatiedecreet)

        Informatieplicht naar vrijwilligers over verzekeringen, onkosten…
(cfr. vrijwilligerswetgeving)

        Informatieplicht naar vrijwilligers over verzekeringen, onkosten…  
(cfr. vrijwilligerswetgeving)

Besteding van de verzamelde gelden

        Beslissing door de ouderraad in samenspraak met de schooldirectie

 

 

        Zelfstandig beheer en autonome besteding, maar best in overleg met de school

        Beheer en besteding door de Raad van Bestuur van de vzw, overeenkomstig de statuten van de vzw.

        De vzw- statuten voorzien dat de besteding gebeurt in het voordeel van de school

Verzekering

        Volledig gedekt door de schoolverzekering voor alle activiteiten georganiseerd samen met de school

        Een ouderwerking die haar activiteiten plant en organiseert in overleg met de school is niet zomaar gedekt door de verzekeringen van de school (doe navraag bij de verzekering!)

        Als een ouderwerking een activiteit wil organiseren zonder overleg en toestemming van de school, moet zij zelf de nodige verzekeringen afsluiten

        Als zelfstandige, juridische persoonlijkheid moet men zelf verzekeringen afsluiten: een polis voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen voor alle vrijwilligers waarop men beroep doet en voor alle georganiseerde activiteiten

 

Verantwoordelijkheid

        Alle activiteiten worden beschouwd als schoolactiviteiten en vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

        Alle activiteiten die de ouderwerking plant en organiseert samen met de school vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur en de ouderwerking.

        Als een ouderwerking een activiteit organiseert zonder overleg met de school, kan elk lid van het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve gevolgen van genomen beslissingen of georganiseerde activiteiten (bijv. bij faillissement)  

        De vzw is als organisatie verantwoordelijk voor de correct genomen beslissingen en de georganiseerde activiteiten

        Indien er geen kwaad opzet of moedwil in het spel is, wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid normaal niet ingeroepen

Voornaamste voordelen

        Minder papierwerk

        Geen verantwoordelijkheid voor burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen.

        Geen financiële aansprakelijkheid.

        Meer vrijheid in organisatie van activiteiten en besteding van de opbrengsten

        Meer vrijheid in organisatie van activiteiten en besteding van de opbrengsten

        Geen hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden

Mogelijke nadelen

        Omdat de school de administratieve verantwoordelijkheid draagt, heeft ze altijd medezeggenschap over de financiën

        Als er geen aparte rekening is voor de ouderraad, moet de ouderraad voor elke uitgave geld aan de school vragen.

        Hoofdelijke aansprakelijkheid van elk lid van de vereniging bij eventuele ongevallen en schade aan derden

        Leden zijn aansprakelijk voor de schulden van de vereniging met hun persoonlijk vermogen

        Problemen indien identificatiedocument 'feitelijke vereniging' bij de bank niet in orde is

        Zorgen voor opmaak en bijhouden van het papierwerk: statuten, verslagen, boekhouding, ledenlijsten, jaarrekening…

        Financiële kost (wijziging statuten, ledenlijst...)

        Verplichte verzekeringen

        Strikte regelgeving VZW (boete bij niet-navolgen)


Feedback geven