Waar staan ouders in het nieuwe leersteundecreet? - september 2021

Zoeken

Waar staan ouders in het nieuwe leersteundecreet?

De zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) in Vlaanderen kent een woelig parcours. Menig plan werd voorgesteld, al dan niet geïmplementeerd en weer afgevoerd. Deze zoektocht naar een passende aanpak toont aan dat de zorg voor leerlingen met SOB voor onze samenleving urgent is. Als ouderkoepel vinden we dat uiteraard positief. Individuele ouders echter houden hun hart vast. Keer op keer vrezen ze dat het zorgtraject van hun kind in gewoon of buitengewoon onderwijs er anders uit zal zien of zal stopgezet worden. Zij hebben nood aan houvast.


Regie van de zorg

Veel ouders van een kind met behoefte aan extra zorg nemen vandaag de regie van deze zorg op: ze regelen de afstemming tussen de verschillende vormen van ondersteuning. Om verschillende redenen is dit niet voor alle ouders mogelijk. Zeker voor kwetsbare ouders is dit onmogelijk. In het nieuwe leersteunmodel neemt de school voor gewoon onderwijs de regie voor het totale leerproces op. Hoewel het uitgangspunt gedeelde verantwoordelijkheid is, is het toch evident dat de coördinatie aan professionals toevertrouwd moet worden.


Betrokkenheid van ouders

Is de inzet van een leerondersteuner nodig, dan betrekt die de ouders bij de concretisering van de ondersteuning. Zo worden ouders erkend als volwaardige partners. Zij kunnen immers aangeven wat in een thuissituatie werkt voor hun kind en inschatten wat op school slaagkansen heeft.

Naast de school en de leerondersteuner, is er ook nog het informatiepunt van het leersteuncentrum. Er dient nog geconcretiseerd te worden waarvoor ouders terechtkunnen bij dit infopunt. Het betrekken van ouders begint met hen correct te informeren. Het is een voorwaarde om te kunnen communiceren met ouders en hen te betrekken in het ganse proces. Of en hoe de schaalvergroting van de leersteuncentra te rijmen valt met nabijheid en persoonlijk contact met de ouders is nog een vraagteken.

Autonomie van de klassenraad

Hoewel ouders naar voor geschoven worden als gelijkwaardige partners, ligt de beslissing om een leerling te weigeren in het gewoon onderwijs bij de klassenraad. Op basis van disproportionaliteit kan de klassenraad beslissen om een leerling niet toe te laten. Beroep aantekenen is niet voorzien in het nieuwe model. Een niet-betrokken CLB kan wel bemiddelen. Voor ouders is deze procedure ontoereikend: ze biedt geen rechtsgrond om bezwaar aan te tekenen tegen een genomen beslissing en staats haaks op het uitgangspunt dat ouders gelijkwaardige partners zijn. De bepalingen rond het verplicht begeleidingstraject voor scholen die te veel leerlingen weigeren, biedt voor ouders onvoldoende garantie op een eerlijke kans voor hun kind.

De klassenraad krijgt eenzelfde autonomie wat betreft het toekennen van studiebewijzen aan leerlingen met een individueel aangepast curriculum. Ouders moeten goed ingelicht worden over de voorwaarden om een studiebewijs te behalen zodat de verwachtingen van ouders en de mogelijkheden van de school in lijn liggen met elkaar.

Ambitieus

De ambitie van het nieuwe leersteunmodel is hoog: op een budgetneutrale manier de voorgestelde maatregelen realiseren. Of het ook de ambitie is naar een geïntegreerd onderwijssysteem voor gewoon en buitengewoon onderwijs te evolueren is niet duidelijk. De aandacht voor flexibele overgangen stelt niet gerust: zoals vandaag de dag georganiseerd, houdt dit repercussies in voor leerlingen (geen recht op ondersteuning in gewoon onderwijs) en voor ouders (instaan voor het vervoer tussen gewoon en buitengewoon onderwijs).  

De VCOV kijkt uit naar meer duidelijkheid over de concrete invulling van het nieuwe leersteunmodel. We verwachten in het bijzonder aandacht voor de plaats van ouders en willen onze rol als belangenbehartiger van alle ouders graag opnemen om mee vorm te geven aan dit nieuwe model van zorg voor leerlingen met SOB.  


VCOV, september 2021


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven