Missie VCOV

Zoeken

Missie van de VCOV

De VCOV is de Christelijk geïnspireerde belangenbehartiger van ouders, ouderverenigingen en kinderen in het vrij onderwijs in Vlaanderen.
De VCOV wil een goed leef- en leerklimaat ondersteunen voor al onze kinderen en jongeren tijdens het levenslange leerproces. We doen dit vanuit een christelijke inspiratie, op het kruispunt van school/ouders/ kinderen. We zijn beleidsuitvoerders voor Onderwijs, belangenbehartigers van ouders en kinderen en we creëren een ontmoetingsforum voor leden. Dit gebeurt door gevormde en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers op een gezonde financiële basis.

Rollen voor de VCOV
Rol 1: Uitvoeringsorganisatie voor overheidsbeleid (top-down)
De VCOV heeft een overheidsopdracht, en dient die in de best mogelijke omstandigheden uit te voeren.
Dit is een decretale rol. De VCOV voert ze uit op basis van beheersovereenkomsten en beleidsplannen (onderwijs).
Deze rol zal de komende jaren niet wijzigen. De bevoegde minister (onderwijs) heeft behoefte aan een aanspreekpunt en een vertegenwoordiger vanuit een dubbele reden: zowel een actief kanaal hebben om beleid te helpen uitvoeren en boodschappen te sturen, als een kanaal om te weten wat er leeft op het kruispunt van school/ouders/kinderen.

Rol 2: Belangenbehartiger van ouders/ouderraden/kinderen
Bij zowel overheden, scholen, inrichtende machten als partners (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, VCLB, andere ouderkoepels, Vlaams Ouderplatform, …) wil de VCOV een geloofwaardige partner zijn. De VCOV wil de haar opgelegde beheersovereenkomst en beleidsplan immers niet enkel ondergaan. De VCOV wil de komende jaren volwaardige gesprekspartner zijn/worden om dit beleid mee vorm te geven.
Belangenbehartiging gebeurt ook in nauwe samenspraak met partnerorganisaties zoals Katholiek Onderwijs Vlaanderen, VCLB, VLOP e.a.
Bemiddeling is hier eveneens een essentieel onderdeel van.
Standpuntbepaling gebeurt in 2 domeinen:
In het kader van bestaand en nieuw Beleid: meewerken in de richting of bijsturen van het Beleid in functie van de belangen.
Nieuwe ideeën vanuit de ouders en ouderraden vorm geven en tot nieuwe beleidsthema’s laten uitgroeien vanuit de basis

Rol 3: Ontmoetingsforum voor leden
Deze rol houdt de dienstverlening in van de VCOV aan haar leden. Van de drie rollen is deze op dit ogenblik het meest gerealiseerd. De focus ligt hierbij op “onderwijs”, aangevuld met interessegebieden en thema’s (binnen de driehoek van school/ouders/kinderen) die ouders en ouderraden aanspreken en aanbelangen.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven