De disfunctiecommissie van het LOP

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De disfunctiecommissie van het LOP

Heb je een klacht over het verloop van een aanmeldingsprocedure? Dan kan de disfunctiecommissie van het LOP samengeroepen worden om zich over de klacht te buigen. 


De samenstelling en werking van een disfunctiecommissie

- Om de neutraliteit van de disfunctiecommissie te garanderen bij de klachtenbehandeling, is de commissie evenwichtig samengesteld uit vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers (schoolbesturen) en een vertegenwoordiging van de niet-onderwijspartners (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van etnisch-culturele minderheden, schoolopbouwwerk ...).  

- De disfunctiecommissie behandelt klachten en disfuncties. Elke lokale disfunctiecommissie kiest zelf welke bevoegdheden deze opneemt en tot hoever haar bevoegdheden gaan. De disfunctiecommissie omschrijft zijn concrete bevoegdheden in een huishoudelijk reglement.

- Bij de behandeling van de klachten door de disfunctiecommissie worden de betrokken ouders en andere belanghebbenden gehoord. Zij krijgen ook de mogelijkheid om de disfunctiecommissie schriftelijk een omschrijving van de feiten te bezorgen.


Taken van een disfunctiecommissie tijdens een aanmeldingsperiode

Het doel van de disfunctiecommissie is het filteren van materiële fouten en het bespreekbaar maken van uitzonderlijke aanmeldingssituaties.  

Indien, ondanks de beveiliging door het systeem, toch een aanmelding zou gebeuren die formeel verkeerd of onvolledig is, wordt deze behandeld door de disfunctiecommissie.

Uitzonderlijke aanmeldingssituaties waar de disfunctiecommissie mogelijk een uitspraak over kan doen, zijn bijvoorbeeld onduidelijkheden over het correcte domicilieadres.

Een voorbeeld vanuit de disfunctiecommissie LOP Dilbeek:
Ouders melden hun kind aan in een nieuwe school. Ze kunnen met een officieel document, zoals bijvoorbeeld een huurcontract of bouwvergunning, aantonen dat ze in het volgende schooljaar op een ander adres dan het huidige domicilieadres wonen. De DFC geeft hen toestemming om dit andere adres als referentieadres te gebruiken.


Taken van de disfunctiecommissie na de aanmeldingsperiode

- Eventuele problemen bij rangordening en toewijzing van leerlingen worden behandeld door de disfunctiecommissie.

- Hebben ouders een klacht? Bekijk het huishoudelijk reglement van de disfunctiecommissie voor de procedure! Ouders kunnen hun klacht neerleggen bij de beheerders van het aanmeldsysteem en/of de disfunctiecommissie. Zijn ouders niet akkoord met de beslissing van de disfunctiecommissie? Dan kunnen ze een klacht indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten. De termijn van dertig schooldagen voor het indienen van klachten bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook van toepassing wanneer de klacht door de disfunctiecommissie behandeld wordt.

- Voorbereiding van de evaluatie van het centraal aanmeldingsregister voor de algemene vergadering van het LOP. De klachten, de bevindingen van de disfunctiecommissie en de onvolkomenheden die tijdens de procedure door de initiatiefnemer werden vastgesteld, worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie worden eventuele punten van verbetering voorgesteld en doorgevoerd. 


Feedback geven