Info voor vertegenwoordigers van ouders uit het vrij onderwijs in het LOP

Zoeken

Het Gelijke Onderwijskansendecreet

De focus van het decreet ligt op kinderen en jongeren uit kansarme allochtone en autochtone gezinnen. Onderzoek en ervaringen tonen aan dat zij meer dan andere kinderen het risico lopen om geconfronteerd te worden met schoolproblemen zoals leerachterstand, zittenblijven en schooluitval. Ze starten vaak niet met hetzelfde sociale en culturele kapitaal als andere kinderen en hebben het dan ook moeilijker om te beantwoorden aan de verwachtingen die de school hen stelt. Daardoor bestaat de kans dat hun mogelijkheden door de school onvoldoende herkend en erkend worden en dat er sprake is van achterstelling.

Doel van het Gelijke Onderwijskansendecreet:
•    de leer- en ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren optimaliseren;
•    vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie;
•    bevorderen van sociale cohesie.

De drie belangrijke krachtlijnen van het decreet:
•    Het principiële recht op inschrijving van een kind in een school naar keuze. De redenen om een kind te weigeren of door te verwijzen naar een andere school zijn zeer beperkt.
•    De oprichting van lokale overlegplatforms die de implementatie van het gelijke onderwijskansenbeleid op het lokale vlak mee realiseren en een Commissie inzake leerlingenrechten die waakt over de rechtsbescherming van de leerlingen.
•    Een geïntegreerd ondersteuningsaanbod met aanvullende lestijden, dat de scholen toelaat een zorgbrede werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen.


Het Lokale Overlegplatform

Met de installatie van lokale overlegplatforms is het de bedoeling de lokale dynamiek te benutten om een effectief gelijke kansenbeleid in het onderwijs te realiseren.
Het lokaal overlegplatform heeft naast een onderzoek- en adviesopdracht, ook een bemiddelende en steunende rol in de realisatie van het inschrijvingsrecht.
Lokale overlegplatforms werden apart opgericht voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs en dit binnen een werkingsgebied dat ongeveer overeenstemt met het grondgebied van een gemeente. De Vlaamse regering bepaalt deze gemeenten.

Deelnemers

De deelnemers aan het lokaal overlegplatform worden niet beperkt tot de onderwijswereld. Ook andere partners die het thema kunnen beïnvloeden worden betrokken. Een lokaal overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers van diverse actoren die in de gemeente of regio aanwezig zijn en betrokken zijn bij het onderwijs. Het gaat concreet over:
•    de directies en schoolbesturen van alle in het werkingsgebied gelegen scholen;
•    de directies en schoolbesturen van scholen voor buitengewoon onderwijs van buiten het werkingsgebied indien er frequente leerlingenstromen zijn tussen de scholen binnen het gebied;
•    de directies en inrichtende machten van de centra voor leerlingenbegeleiding die scholen begeleiden gelegen in het werkingsgebied;
•    een vertegenwoordiger van elke representatieve vakorganisatie die de beroepsbelangen van het personeel van de in het werkingsgebied gelegen scholen behartigt;
•    twee vertegenwoordigers van erkende ouderverenigingen (1 ouder uit het vrije net en 1 ouder uit het officiële net);
•    twee vertegenwoordigers van leerlingenraden in de overlegplatforms voor het secundair onderwijs;
•    ten hoogste vier vertegenwoordigers van lokale socio-economische en/of –culturele partners;
•    twee vertegenwoordigers van organisaties van etnisch-culturele minderheden;
•    twee vertegenwoordigers van verenigingen waar armen het woord nemen;
•    een vertegenwoordiger van de integratiesector;
•    een vertegenwoordiger van elk van de in het werkingsgebied gelegen onthaal-bureaus;
•    een vertegenwoordiger van het schoolopbouwwerk;
•    een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur met een adviserende bevoegdheid inzake omgevingsanalyse.

De Vlaamse regering stelt een deskundige aan die de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het LOP waarneemt. Na overleg met het lokaal overlegplatform wordt een voorzitter naar voor geschoven, die vertrouwd is met het ruime onderwijsveld. De deskundige kan niet worden aangesteld als voorzitter.

Op 10 september 2018 maakte de Vlaamse regering het nieuwe inschrijfrecht bekend. De LOP’s SO kregen hierin een aantal wijzigingen o.a. wat betreft bezetting van het LOP, de bepaling het deel van de capaciteit dat wordt voorbehouden voor kansarme leerlingen e.a. Klik hier voor meer info.

Bevoegdheden van het lokaal overlegplatform

Het lokaal overlegplatform heeft minstens volgende opdrachten:
•    opmaken van een omgevingsanalyse inzake ongelijke onderwijskansen binnen het werkingsgebied;
•    afspraken maken inzake de algemene doelstellingen van dit decreet;
•    afspraken maken inzake de opvang, het aanbod en de toeleiding van leerlingen naar het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers;
•    berekenen van de relatieve aanwezigheid in het werkingsgebied;
•    afspraken maken inzake het uitoefenen van de bemiddelingsbevoegdheid en de opvang van leerlingen na een weigering of een doorverwijzing;
•    bemiddelen inzake het recht op inschrijving;
•    vastleggen van de werking van het lokaal overlegplatform in een huishoudelijk reglement.

Een lokaal overlegplatform kan beslissen om bijkomende opdrachten op te nemen.

Rol van de ouders in het lokaal overlegplatform

De ouders worden in het gelijke onderwijskansendecreet als een belangrijke betrokken partij gezien. Zowel bij het inschrijvingsrecht als bij het overleg dat hieromtrent gebeurt in de lokale overlegplatforms. Vanuit die betrokkenheid kunnen ouders als evenwaardige partners meewerken in het lokaal overlegplatform. Hun rol is om hun achterban te vertegenwoordigen. Hiermee worden alle ouders uit het vrije net uit het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform bedoeld. Een eerste stap om te weten wat ouders uit het werkingsgebied denken is voeling hebben met de ouders uit de eigen school. Daarnaast zijn ook de contacten met andere ouderverenigingen belangrijk.

Het VCOV-mandaat

De VCOV heeft van de Vlaamse minister van Onderwijs de bevoegdheid gekregen om per lokaal overlegplatform een mandaat aan een ouder uit het vrije net toe te wijzen. Elk toegewezen mandaat wordt schriftelijk bevestigd. Geen enkel persoon mag een mandaat als ouder uit het vrije net in een lokaal overlegplatform opnemen tenzij deze daartoe uitdrukkelijk werd gemandateerd door de VCOV.

VCOV-mandaatdragers denken en handelen steeds in functie van het algemeen belang van de leerlingen en hun ouders. Zij overstijgen daarbij het eigen belang en dat van hun kinderen en de scholen die zij voor hun kinderen hebben gekozen.

Het mandaat in het lokaal overlegplatform vergt een zekere consistentie, continuïteit en doorzettingsvermogen om tot effectiviteit te leiden. Het is dan ook wenselijk dat mandaten zo lang als mogelijk en verantwoord door dezelfde personen worden waargenomen.

Rond de tafel hebben de VCOV-gemandateerden doorgaans met partners te maken die beroepsmatig deelnemen aan vergaderingen. De VCOV-gemandateerden moeten zich steeds bewust zijn van de gegevenheid dat zij als evenwaardige gesprekspartners fungeren in het lokaal overlegplatform, waarbij ze naast de vertegenwoordigers van de scholen één van de belangrijkste betrokken partijen zijn.

Het VCOV- mandaat is onbeperkt maar loopt ten einde als:
•    de VCOV een einde stelt aan het mandaat;
•    er een einde komt aan de betrokkenheid van de gemandateerde bij het onderwijsniveau of bij de actieve ouderwerking van de school van hun kind(eren);
•    het kind van school verandert (het mandaat kan wel behouden worden indien de nieuwe school in het werkingsgebied van het lokaal overlegplatform blijft liggen en indien de ouder daar ook lid wordt van de actieve oudervereniging);
•    de gemandateerde zelf ontslag neemt.

Verwachtingen van VCOV t.a.v. de LOP-ouder

De VCOV verwacht van de gemandateerden dat:
•    ze minimaal de Algemene Vergaderingen van het lokaal overlegplatform bijwonen (ongeveer 2X per jaar);
•    ze verder naar goedvermogen trachten deel te nemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur, de bemiddelingscel of een andere werkgroep;
•    ze voeling houden met alle ouders, bvb. betrokken zijn bij de actieve oudervereniging, deel uitmaken van een VCOV-federatie of focusgroep, …
•    ze, in de mate van het mogelijke, informatie- en/of vormingsavonden bijwonen van VCOV.

Wat biedt de VCOV aan de LOP- ouder?

De VCOV zorgt t.a.v. de LOP-ouder:
•    voor begeleiding en ondersteuning door de begeleider diversiteit van de VCOV zowel op vraag van de gemandateerde als op initiatief van de VCOV;
•    voor het aanbieden van gratis vorming om de deskundigheid van de gemandateerden te verhogen;
•    dat er op regelmatige basis relevante informatie rond de thematiek wordt doorgegeven (bvb. via e-mail of nieuwsbrief);
•    voor het organiseren van contacten met VCOV-gemandateerden in de regio.


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven