Schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en (in het SO) de leerlingen bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.
Elke school (maar niet elke vestigingsplaats!) moet een schoolraad hebben. Schoolbesturen kunnen voor verschillende scholen één schoolraad oprichten op voorwaarde dat:
1. deze scholen tot hetzelfde onderwijsniveau behoren (m.a.w. allemaal tot het basisonderwijs of allemaal tot het secundair onderwijs) én
2. de vestigingen van al deze scholen zijn gelegen binnen dezelfde gemeente of binnen een straal van 2 km.

Wie zit er in de schoolraad?

De schoolraad bestaat uit evenveel - maar min. 2 - vertegenwoordigers van:
1. ouders,
2. personeel,
3. lokale gemeenschap,
4. leerlingen (enkel in SO).

Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld: de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school, nl. leden van verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden door de andere geledingen in de schoolraad gevraagd.

Het schoolbestuur is aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. Er wordt overleg gepleegd over geplande beslissingen in verband met welbepaalde thema's. Het schoolbestuur kan er voor kiezen om zich te laten afvaardigen op de schoolraad of de directeur daartoe te mandateren. Ook kan het schoolbestuur samen met de directeur aanwezig zijn.

Alleen als de schoolraad wil vergaderen om een advies op eigen initiatief op te stellen, kan de schoolraad aangeven dat zij dit liever doet zonder de aanwezigheid van het schoolbestuur of de directeur.

Wie is verantwoordelijk voor de oprichting van de schoolraad?

De schoolraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de onderliggende raden: ouderraad, pedagogische raad en ev. leerlingenraad.

Als één van deze raden niet bestaat in een school, moeten de vertegenwoordigers voor de schoolraad voor die geleding gezocht worden via verkiezingen. Het schoolbestuur is hier verantwoordelijk voor. (Klik hier voor een voorbeeldbrief.)

De samenstelling van de schoolraad moet om de 4 jaar gebeuren (te tellen vanaf 1 april 2005). Een stappenplan voor de hersamenstelling vind je in de infotheek.

Wat doet de schoolraad?

Advies

De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle thema's waarvoor de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft binnen 30 kalenderdagen een gemotiveerd antwoord aan de schoolraad.

Overleg

De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school.

Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:
• de bepaling van het profiel van de directeur: wat verwacht de schoolraad dat een directeur moet kunnen, kennen en zijn?
• het studieaanbod: welke studierichtingen biedt de school aan?
• de samenwerking met andere schoolbesturen en externe instanties: bijv. samenwerking rond verkeersveiligheid, milieu…
• het busvervoer van leerlingen als dat door de school wordt georganiseerd;
• het nascholingsbeleid: waarover en wanneer volgen de leraren nascholing?
• het beleid met betrekking tot experimenten en projecten: bijv. zaken uit de hervorming van het SO al toepassen, een project rond kinderrechten…
• het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan/-contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
• infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);
• de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten: wanneer vallen de pauzes, minder leerlingen per klas, uren besteed aan zorg…
• het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid voor leerlingen: bijv. drankautomaten, schoolmaaltijden, anti-pestacties, verkeersacties…
• het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, inclusief de bespreking van de resultaten van de doorlichting;
• het gelijke-onderwijskansenbeleid in het SO.

Het is niet altijd duidelijk of een onderwerp onder de decretaal bepaalde thema's valt of niet. Impact op het schoolleven of de schoolorganisatie is een goede maatstaf om dit te bepalen. Ook louter administratieve wijzigingen kunnen impact hebben of raken aan thema's waar de schoolraad formeel voor bevoegd is, bv. het verschuiven van het studieaanbod tussen instellingsnummers van scholen verandert in de praktijk weinig, maar raakt aan het studieaanbod en moet dus in de schoolraad besproken worden. Of het aanvragen van een extra instellingsnummer om een extra directieambt te kunnen creëren: het aanstellen van een nieuwe directeur valt onder het overlegthema 'profiel van de directeur'. Schoolbesturen doen er dus goed aan structuurwijzigingen te bespreken op de schoolraad.


Informatie en communicatie

Om hun participatierechten volop te kunnen uitoefenen, moeten de leden van de schoolraad over voldoende informatie beschikken. Daarom hebben zij een algemeen informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur. Het informatierecht heeft betrekking op die zaken waarover de schoolraad advies- en overlegrechten heeft. Indien tijdens of na een overleg blijkt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht. Personeelsleden, leerlingen en ouders dienen geïnformeerd te worden over de activiteiten, standpunten en de manier waarop de schoolraad zijn bevoegdheden uitoefent. De concrete afspraken over de communicatie- en informatieplicht worden in een huishoudelijk reglement vastgelegd.

Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.

Voorstel van kalender voor de schoolraad

De VCOV stelt een jaarkalender voor die als leidraad gebruikt kan worden. Vertaling naar de eigen schoolcontext is altijd noodzakelijk, bijv. wat het aantal vergaderingen betreft en de planning in het jaar. De jaarkalender bevat alle onderwerpen waar de schoolraad overlegbevoegdheid voor heeft. Het is ook mogelijk hier een advies op eigen initiatief over uit te brengen.

Werking van de schoolraad

De werking van de schoolraad wordt geregeld in een huishoudelijk reglement. Hierin bepaalt de schoolraad tenminste:

1. het aantal mandaten per geleding;
2. hoe nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de schoolraad, en de redenen en de wijze waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden;
3. hoe ervaringsdeskundigen en experten kunnen betrokken worden;
4. de wijze van bijeenroeping en de vergaderfrequentie;
5. het tijdstip en de wijze waarop de agenda en de bijbehorende documenten worden bezorgd aan de leden van de schoolraad en aan de pedagogische raad, de leerlingenraad en de ouderraad;
6. de taken van de voorzitter;
7. de wijze van besluitvorming, met in het bijzonder de aanwezigheidsquota en de stemverhoudingen;
8. hoe de communicatie- en informatieplicht gerealiseerd wordt;
9. de afspraken rond het afzien van het recht op overleg;
10. de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen het advies moet beantwoord worden en waarbinnen het overleg in de schoolraad dient plaats te vinden.

De schoolraad duidt een voorzitter aan. Dit kan iemand van buiten de raad zijn, maar dan heeft hij/zij geen stemrecht. Belangrijk om weten is dat de directeur noch een lid van het schoolbestuur voorzitter kunnen zijn omdat zij de gesprekspartner zijn van de schoolraad.
De schoolraad krijgt de nodige infrastructurele ondersteuning van het schoolbestuur, bijv. een geschikte vergaderruimte. Op verzoek wordt ook de nodige administratieve ondersteuning verleend, bijv. bezorgen van uitnodiging en verslag.

Op de hoogte blijven?

Jouw mening telt

Hoe actief is de ouderwerking op de school van je kind(eren) in vergelijking met vorig schooljaar? Denk aan de organisatie van activiteiten, nieuwsbrieven, bevraging ouders...

Heeft u een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven