Jaarwerking maakt ouders warm voor de ouderwerking in het SO

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Ouders betrekken bij de jaarwerking in het Sint-Jozefscollege Aarschot

Een praktijkvoorbeeld om ouders op een originele manier te betrekken bij de school - en ouderwerking in het secundair onderwijs.

Korte beschrijving van het voorbeeld

Deze methodiek wordt door de ouderraad tot stand gebracht om van een beperkte ouderwerking een meer uitgebreide te maken, met het oog op meer enthousiaste betrokken leden.

Men merkte namelijk dat ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs geen evidentie was/is. Ook voor een ouderraad was er weinig belangstelling. Hier wilde de ouderraad verandering in brengen. Ook de directeur was vragende partij om het contact met en de inbreng van ouders betekenisvoller te maken.

Om meer ouders enthousiast te maken startte de ouderraad met een “jaarwerking”. Ieder schooljaar worden er één of meer activiteiten georganiseerd voor -in eerste instantie- de leerlingen van één of meerdere studiejaren. Ouders van die leerlingen worden rechtstreeks gevraagd als helpende hand en van daaruit worden leden voor de ouderraad gerekruteerd.

In het eerste jaar van deze vernieuwde werking – in het schooljaar 2015-16 -, organiseerde de ouderraad één activiteit voor het 2e middelbaar. Gemakkelijkheidshalve werd hiervoor gekozen omdat de school deze activiteit al op stapel had staan en de directie openstond voor samenwerking. Deze eindejaarsactiviteit werd gezien als afscheid van de campus (middenschool, zie verder) voor de 2de jaars van het college. De kinderen werden ontvangen op school, kregen een hapje en een drankje aangeboden en konden daarna gezellig samen zijn met hun leerkrachten gedurende een fuif. Voor deze activiteit konden een 10-tal extra ouders gevonden worden die wilden helpen met de praktische realisatie van deze activiteit (alles klaarzetten, drankbedeling, bewaking, vestiaire, opruimen na de activiteit, enz.). De helpende handen werden op 2 manieren gerekruteerd: enerzijds een oproep tijdens een presentatie over de studiemogelijkheden in het derde middelbaar, waar een 100-tal ouders aanwezig waren, en anderzijds middels een oproep via Smartschool. Achteraf werden deze ouders gevraagd om toe te treden tot de ouderraad, waarop een 3-tal ouders positief reageerde. De ouderraad kon daardoor het schooljaar 2016-17 met een vaste kern van 8 leden de werking van het nieuwe schooljaar starten.

In het schooljaar 2016-17 besluit de ouderraad om met deze ouders naast de activiteit voor het 2de middelbaar 2 bijkomende eindejaarsactiviteiten te organiseren, één in de campus van de middenschool voor de 1e--jaars, en één in de campus bovenbouw voor de 3e-jaars. Voor de activiteit in het 3de middelbaar werd opnieuw beroep gedaan op de helpende handen van vorig jaar, en werden ook 2 nieuwe ouders bereid gevonden te komen helpen. En voor de activiteit in het 2de middelbaar kwamen dit schooljaar zelfs meer helpende handen opdagen dan het jaar ervoor (een 12-tal ouders).
De activiteit voor het eerste middelbaar hield een ontbijt in op een vrije woensdagochtend voor de leerlingen, gevolgd door een bezoek aan de cinema. Een aantal ouders van de ouderraad en opnieuw een aantal extra helpende handen (een 15-tal in totaal) waren aanwezig.

De tweede nieuwe activiteit, voor de 3e-jaars, was een open air movie op een avond in school, voorafgegaan door een kleine receptie. Ouders kregen hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten op het oudercafé dat ernaast plaatsvond. In totaal hielpen ongeveer 40 nieuwe ouders mee (verdeeld over de drie studiejaren). Opnieuw resulteerde dit in een aantal nieuwe leden voor de ouderraad.


Alle helpende handen zullen uitgenodigd worden op een gezellig samenzijn in de eerste week van september, waarbij de werking voor het nieuwe schooljaar zal worden toegelicht door de ouderraad, die ondertussen bestaat uit een kern van een 10-tal ouders, en waar ook nog een oproep zal plaatsvinden om de ouderraad als vast lid te vervoegen.

De ouderraad denkt ondertussen verder na over formules die de werking aantrekkelijk houden. Zo zouden ze graag iets willen doen om de nieuwe ouders (van het 1e middelbaar) te ontvangen en de beroepenbeurs voor de 6e-jaars nieuw leven inblazen. Ze zullen hun jaarwerking in stand houden en dit jaar niet alleen eindejaarsactiviteiten voor de eerste 4 jaren, maar ook meer inhoudelijke activiteiten specifiek gericht op de ouders organiseren.


Context van de school en actoren

Het Sint-Jozefscollege in Aarschot heeft een campus voor de middenschool, “Bekaf”, die zich - samen met het kleuter- en basisonderwijs en de sporthal - buiten de stad “in het groen” bevindt, en een campus voor tweede en derde graad, “Schaluin”, in de stad.

Een aantal kinderen lopen van hun kleutertijd tot hun 14e school op Bekaf terwijl anderen aansluiten tijdens één van de leerjaren van de lagere school, en verlaten dan de middenschool om aan te sluiten op Schaluin. Er is één ouderraad voor de twee campussen van het secundair onderwijs (de basisschool heeft een aparte ouderraad).

Naast de jaarwerking, is de ouderraad ook adviserend orgaan. Tijdens de vergaderingen van de ouderraad wordt er gedebatteerd over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de lessen en het schoolgebeuren zoals zware boekentassen, veiligheid in verkeer, werking CLB, lessenpakketten, inzet van digitale leermiddelen, schoolrekening, enz. Ook bespreekt de directie regelmatig punten waarvoor zij graag het advies van de ouders wenst.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het is een leuke, actieve methodiek om ouders te rekruteren voor de ouderraad.
•    Het is altijd goed om ouders bij het eerste contact niet meteen te vragen om toe te treden tot de ouderraad, maar eerst betrokken te krijgen via een specifieke taak op een evenement. Zo leren ze de ouderwerking al een beetje kennen en kunnen ze voor zichzelf uitmaken of ze tot die groep willen behoren of niet.
•    Er wordt gekozen om te werken met activiteiten die in eerste instantie gericht zijn op de leerlingen. In het secundair onderwijs kan dit een zeer verstandige keuze zijn. Ouders zijn meestal wel geïnteresseerd in het schoolleven van hun kinderen en worden hier graag in betrokken.

Gouden tips

•    Leg ouders geen taak op wanneer je een helpende hand vraagt, maar vraag wat ze zelf zouden zien zitten of geef ze een keuzemogelijkheid.
•    Hou de taak waarmee ze helpen haalbaar. Indien iemand zich slechts een uurtje kan vrijmaken, apprecieer dat ook.
•    Het is altijd leuk om veel betrokken ouders te hebben, maar indien je er héél veel in de ouderraad hebt, denk dan na over een manier om taken te verdelen, door bijv. te werken met werkgroepen, verantwoordelijken, …
•    Let er op dat leerlingen in het secundair onderwijs de “gatekeeper” zijn van de informatie die van de school uit de ouders zou moeten bereiken. Het zou wel eens kunnen gebeuren dat deze kinderen niet “willen” dat hun ouders komen helpen op hun activiteiten. Zoek een goed evenwicht tussen activiteiten voor leerlingen en activiteiten voor ouders. Denk na over je communicatieplan.


Bijlagen

Draaiboek ‘Open air movie 3e middelbaar’ aan te vragen bij de school

Contactgegevens voor meer info

Sint-Jozefscollege Aarschot
Schaluin 28
Bekaflaan 65
3200 Aarschot
www.sjca.be
Draaiboek ‘Open air movie 3e middelbaar’ aan te vragen bij de school

Feedback geven