Tevredenheidsonderzoek in het BuO

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Tevredenheidsonderzoek in VIBO De Brem (BuO) type 2, 4 en 9

De school wil alle ouders bevragen over de school – en klaswerking en ontwerpt hiervoor een laagdrempelige ouderbevraging waaraan 70 % van de ouders deelnemen. Een praktijkvoorbeeld om de stem van ouders te horen in het buitengewoon lager onderwijs.
Korte beschrijving van het voorbeeld

•    Deze school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs hecht veel belang aan de samenwerking met ouders en wilde graag hun stem horen over de werking van de school. Daarom werkte de school een tevredenheidsonderzoek ‘op maat’ uit. Omdat in het buitengewoon onderwijs vele kinderen met de bus naar school komen zijn informele contacten en schoolpoortcontacten eerder beperkt.

•    De school wilde met deze bevraging zo veel mogelijk ouders bereiken en er werden extra inspanningen gedaan om de bevraging zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken:  
-    een korte inleidende brief, met daarin heel duidelijk de verwachting en bedoeling
-    een aantrekkelijke, maar eenvoudige lay-out
-    aankruisen van picto’s en een beperkt aantal open vragen
-    ouders krijgen de kans om hulp te vragen bij het invullen (een leerkracht, de sociale verpleegster, het OCMW, een vertaling…)
-    de bevraging werd verspreid op een moment dat veel ouders op school aanwezig waren (oudercontact)
-    ouders werden actief aangesproken om hun stem te laten horen
-    ouders hadden de mogelijkheid om de bevraging anoniem in te vullen

•    Het tevredenheidsonderzoek was een succes. Ongeveer 70% van de ouders vulden de bevraging in. De school slaagde er in om ook moeilijk bereikbare ouders te betrekken door de bevraging in het Frans te vertalen, door begeleiding te voorzien voor ouders die er naar vroegen…
Uit de reacties bleek dat ouders erg tevreden zijn over de werking van de school. Het schoolteam kreeg een bevestiging van hun goede werk en inzet.


Context van de school en actoren

VIBO De Brem BKLO is een school voor buitengewoon onderwijs voor kleuters en lagere schoolkinderen met een matige en ernstige mentale beperking (type 2) en/of een lichamelijke beperking (type 4) of voor
kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben (type 9).  
De school organiseert ook GON type 4 en GON type 9 (geïntegreerd onderwijs) en ondersteunt hierbij kinderen en schoolteams in het regulier onderwijs.

VIBO De Brem maakt deel uit van de VIBO-scholen (Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs) in Oud-Turnhout en Turnhout. Het schoolteam bestaat uit leerkrachten, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, kinderverzorgers, een orthopedagoog, een psycholoog…

Er is een overkoepelend oudercomité van de 5 VIBO-scholen. Het is een enthousiaste groep ouders van leerlingen uit de verschillende scholen van VIBO.
VIBO De Brem zet heel erg in op het partnerschap met ouders en wil ouders de kans geven om inbreng te hebben in het onderwijs aan hun kind.    


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    De school doet heel wat inspanningen om de ouders bij hun werking te betrekken en hen de kans te geven om hun mening te geven  
•    Er werd heel wat tijd en moeite geïnvesteerd in het ook bereiken van de kwetsbare ouders
•    Het schoolteam kreeg een goed beeld van hun sterke punten en mogelijke verbeterpunten
•    De school zorgde voor een terugkoppeling van de resultaten naar het hele lerarenteam, de ouders en het oudercomité.  


Gouden tips

•    Zorg dat iemand het tevredenheidsonderzoek coördineert bijv. de directie, beleidsondersteuner…
•    Betrek de ouders of de oudervereniging bij de voorbereiding. Vertel hen wat jullie plannen en bedoelingen  zijn.
•    Probeer om zoveel mogelijk ouders de bevraging te laten invullen. Dit zorgt voor een representativiteit van de resultaten.
•    Maak het tevredenheidsonderzoek beknopt, laagdrempelig en toegankelijk voor alle ouders.
•    Zorg voor feedback van de resultaten en ga er mee aan de slag.

Bijlage

Inleidende brief + bevraging:Contactgegevens voor meer info

VIBO De Brem BKLO
Oude Arendonkse Baan 36
2360 Oud-Turnhout
Tel.: 014/45.07.37
Website: www.vibo.be/Vibobklobrem

Feedback geven