Werkgroep diversiteit

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Een diverse oudergroep in de ouderwerking van het Sint-Pieterscollege Jette.

Het oudercomité van de vrije basisschool Sint-Pieterscollege Jette streeft naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in haar werking. Een mooi praktijkvoorbeeld van een representatieve ouderwerking op school!  

Korte beschrijving van het voorbeeld

Het oudercomité ‘Theo en Leo’ van de vrije basisschool Sint-Pieterscollege Jette startte met een werkgroep diversiteit.
De werkgroep heeft als doel om ervoor te zorgen dat de ouderwerking een weerspiegeling wordt van de schoolpopulatie. In de werkgroep zitten enkele ouders van diverse origine en een leerkracht.
Na bespreking, besloot men om 3 ingrepen te doen:
•    Tijdstip van de vergadering
Het oudercomité vergadert op 2 momenten: in de ene vestiging op een avond en in de andere vestiging wordt op een voormiddag om 9u dezelfde inhoud besproken. Men wisselt dit af zodat er in elke vestiging beurtelings ’s avonds en overdag een oudercomité plaatsvindt. Zowel ouders die werken als ouders die ’s avonds thuis willen blijven, kunnen deelnemen.
•    Taal
Er wordt in verschillende talen gecommuniceerd. Het Nederlands blijft wel de voertaal. Het doel is dat alle ouders alles begrijpen. Op de vergadering wordt er indien nodig, vertaald naar Frans en Engels. Ook naar andere talen kan er door fluisterouders vertaald worden.
De schriftelijke communicatie wordt ondersteund door pictogrammen of samenvattingen in het Frans en het Engels.
•    Klasouders
Onlangs startte het oudercomité met klasouders. Zij ondersteunen de communicatie van de school en de oudercomité naar alle ouders van een klas. De klasouders organiseren het koffiemoment dat per klas plaatsvindt, ’s morgens op de speelplaats.
Resultaat: het oudercomité is op korte tijd geëvolueerd van een blanke middenklasse groep naar een diverse oudergroep.

Context van de school en actoren

•    VBS Sint-Pieterscollege Jette heeft 3 vestigingen in Brussel. De school heeft een diverse populatie van ouders met verschillende culturele achtergronden. Communiceren met de ouders is niet altijd gemakkelijk vanwege de verschillende thuistalen.
•    Het oudercomité ‘Theo en Leo’ is al geruime tijd actief in twee vestigingen van de school.


Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het oudercomité doet inspanningen om representatief te zijn, met een mooi resultaat.
•    Ouders en schoolteam werken samen aan deze doelstelling.
•    Dankzij de gemengde werkgroep gaat men doelgericht te werk. Het startpunt voor de acties was een visietekst waar de school en het oudercomité achter staan.


Gouden tips

•    Werk samen met de school, maak een visietekst rond diversiteit waar de school en de oudervereniging achter staan.
•    Stel een gemengde werkgroep samen, die onderzoekt waar de drempels voor ouderbetrokkenheid liggen.
•    Durf creatief denken en vernieuwen. Start met enkele concrete acties om ‘moeilijk bereikbare ouders’ aan te trekken.

Bijlagen

VISIETEKST
MEER DIVERSITEIT IN HET OUDERCOMITE ‘THEO&LEO’

DE VRAAG

Ondanks inspanningen en een positieve evolutie, weerspiegelt het oudercomité - en meer specifiek de ouders die op de vergaderingen komen - nog niet voldoende de diversiteit van de leerlingen.

WAAROM WORDT DEZE VRAAG GESTELD?

Het oudercomité weerspiegelt niet voldoende de diverse groep ouders die de school rijk is en is dus niet representatief.
Het overleg belangt iedereen aan. Het gaat over alle kinderen van de school, we willen zoveel mogelijk ouders bereiken om hen de kans te geven hieraan deel te nemen. Vele ouders voelen zich niet betrokken in de ouderwerking, terwijl het bewezen is dat ouderparticipatie een positief effect heeft op de schoolloopbaan van de kinderen.

Diversiteit in het overleg biedt 3 voordelen:
-    Een breder maatschappelijk draagvlak: iedereen kan zijn stem laten horen.
-    Het overleg is creatiever omwille van de input vanuit verschillende invalshoeken.
-    Dynamisch, aangenamer en interessanter overleg voor iedereen

HOE PAKKEN WE DIT AAN?
We zijn gestart met een werkgroep diversiteit, getrokken door een ouder die nog niet betrokken was bij het oudercomité, een aantal geïnteresseerde leerkrachten en de voorzitters van het oudercomité.

    WAT is de werkgroep diversiteit?
De werkgroep diversiteit wil advies geven aan het oudercomité (en indien gewenst de school in het algemeen) om hun activiteiten en communicatie beter af te stemmen op de diversiteit aan ouders die onze school rijk is en op deze manier meer ouders te betrekken.

We verstaan onder diversiteit een verscheidenheid op vlak van:
-  gezinssamenstelling
- culturele achtergrond
- sociaal-economische situatie
- geloof
- taal

    WAAROM deze werkgroep? Wat willen we bereiken?
Al deze verschillen maken dat de ene ouder meer betrokken is dan de andere, of andere mogelijkheden heeft om zijn of haar betrokkenheid te tonen.
We vinden het belangrijk dat álle ouders van de school kunnen deelnemen aan het overleg, de activiteiten en het dagelijks (be)leven in de school. We willen diversiteit zien als een verrijking en gebruik maken van de kwaliteiten van elke ouder om bij te dragen aan een positief, participatief schoolklimaat.
Dit willen we bereiken door de drempel te verlagen en zoveel mogelijk ouders te betrekken bij alles wat er ondernomen wordt.

    HOE willen we dit aanpakken?
-     We komen 3 à 4 per jaar samen met de werkgroep.
-     De werkgroep bestaat uit ouders met verschillende achtergronden (op vlak van taal, cultuur, …), een afvaardiging van het oudercomité en leerkrachten.
-     We behandelen telkens een onderwerp waarbij elk lid van de werkgroep kan spreken uit eigen ervaring.
-     We willen ideeën/adviezen meegeven om te zorgen voor meer betrokkenheid van ouders die we op dit moment minder bereiken.
-     We willen concrete acties voorstellen om de drempel te verlagen voor meer participatie aan overleg en schoolse activiteiten.

    CONCREET
In eerste instantie richten we ons op het oudercomité. Meer bepaald op de vraag:
Hoe kunnen we zorgen voor een bredere vertegenwoordiging in dit overleg door ouders met een diverse achtergrond?
Een aantal ideeën werden in overleg met het oudercomité (OC) verder uitgewerkt:
-     het OC op verschillende momenten organiseren, zodat ook ouders die zich ’s avonds niet kunnen vrijmaken, kunnen deelnemen (bv dinsdagavond en woensdagvoormiddag). Hierbij zou één persoon de ‘verbinding’ tussen beide overleg moeten maken.
-     de voertaal van het OC is het Nederlands. Er zouden afspraken gemaakt kunnen worden rond taal. Bijv: fluisterouders (die naast anderstalige ouders zitten en vertalen), iedereen kan zich uitdrukken in zijn eigen taal, verslagen worden samengevat in het Frans/Engels, …
-     een aantal ouders, met een andere achtergrond dan de ouders die reeds deelnemen, worden rechtstreeks aangesproken via de werkgroep en uitgenodigd voor het OC
-     de thema’s die besproken worden op het OC worden meer bekend gemaakt onder de ouders, zodat ze ook éénmalig kunnen aansluiten naargelang het thema.
-     de thema’s en activiteiten worden afgetoetst bij de werkgroep om samen te kijken of er voldoende rekening wordt gehouden met de diversiteit van de kinderen/ouders.
-     aanwezigheid van iemand van de werkgroep op elk OC om telkens de reflex rond diversiteit binnen te brengen op het overleg
-    het concept van ‘klasouders’ wordt verder uitgewerkt door de werkgroep, ism het OC. Dit om de brug tussen ouders en school te maken via deelname aan activiteiten met de klas.


Contactgegevens voor meer info

VBS Sint-Pieterscollege Jette
L. Theodorstraat 167, 1090 Jette
www.sint-pieterscollegebasis.be

Feedback geven