Visietekst drugsbeleid en regelgeving

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Visietekst drugsbeleid en regelgeving

De vier secundaire scholen van scholengemeenschap KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt werkten een gemeenschappelijk drugsbeleid uit.

Korte beschrijving van het voorbeeld

Het drugsbeleid in KSO is een gemeenschappelijk beleid van de vier scholen van de scholengemeenschap. Een werkgroep werkte het beleid uit en werd hierin ondersteund door CAD Limburg (Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen). Om de drie jaar wordt het beleid geëvalueerd en bijgestuurd.

Ouders kregen inspraak in de visietekst en het drugsprotocol. Ze konden hun opmerkingen en aandachtspunten aanbrengen via de ouderwerking en/of de schoolraad. De inbreng werd opgenomen in de definitieve tekst.

Ouders krijgen info over het drugsbeleid via de schoolwebsite, het schoolreglement en berichten op smartschool.

De vier pijlers van het drugsbeleid:
1.    Regelgeving en procedure
In dit deel worden duidelijke regels en procedures beschreven over bezit, gebruik en delen/dealen van tabak, alcohol, illegale drugs en gokken.

2.    Begeleiding
Het begeleidingstraject omschrijft de taken voor het signaleren van mogelijke problemen, begeleiden van de leerling en eventuele doorverwijzing.

3.    Educatie
Hiermee wil de school alle jongeren sensibiliseren, informeren en vaardigheden bijbrengen om verantwoordelijk om te gaan met alcohol en andere drugs.

4.    Structurele maatregelen
Maatregelen om een positieve school- en klassfeer te creëren zodat het welbevinden van de leerlingen verhoogt en zodat ze leren om gezonde keuzes te maken.

Voor de volledige visietekst drugsbeleid van KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt: klik hier.

Context van de school en actoren

KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt is een kleine scholengemeenschap van vier secundaire scholen. Elke school behoudt zijn eigenheid maar het drugsbeleid en de afspraken over smartschool zijn ontwikkeld voor de vier scholen samen.

De ouderbetrokkenheid bij de totstandkoming van de visietekst verschilde van school tot school.
In één school is de ontwerptekst uitgebreid besproken in de ouderraad. Zo kon de school rekening houden met de bezorgdheden van ouders.
In de andere scholen werd de ontwerptekst besproken op de schoolraad, waar de oudervertegenwoordigers hun inbreng konden doen.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    Het is een duidelijke visietekst met gedetailleerde info voor leerlingen en ouders, zowel over de regels als over de aanpak van de school bij problemen.
•    Verschillende soorten drugs komen aan bod, ook gok- en gameverslaving krijgen een plaats.
•    Ouders hebben input kunnen geven via de ouderwerking en/of de schoolraad.

Gouden tips

•    Laat je bijstaan door experten, zoals de CAD.
•    Betrek ouders bij de totstandkoming van het beleid en koppel regelmatig terug over de stand van zaken in de ouder- en schoolraad.
•    Licht het beleid toe aan alle ouders, eventueel gekoppeld aan een infoavond.
•    Vermijd het gebruik van vakjargon of leg het uit indien noodzakelijk.

Contactgegevens voor meer info

KSO Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
http://www.sg-sintjozef.be/home


VCOV, september 2020

Feedback geven