Omgaan met diversiteit, diversiteit in het omgaan

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Hoe focust OLVI Gent op ouderbetrokkenheid?

Het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVI) is een beroepsschool in het centrum van Gent. Met haar 24 verschillende nationaliteiten is de school een mooie weerspiegeling van de maatschappij. De aanwezige diversiteit vraagt om een diverse aanpak.

Hoe focust de school op ouderbetrokkenheid?

•    Een ontbijt op de eerste schooldag
Op de eerste schooldag wordt een ontbijt georganiseerd voor de leerlingen van het eerste jaar en hun ouders. Dit positief, informeel contact legt de basis voor een vertrouwensband. Ouders krijgen de kans om kennis te maken met het schoolteam en om vragen te stellen over de schoolwerking. Op het moment van inschrijving worden de ouders al persoonlijk uitgenodigd voor dit ontbijt. Ze krijgen ook een flyer mee. Op de dag zelf worden de ouders en leerlingen actief verwelkomd door de leerkrachten.

•    Verplicht oudercontact
De school stelde vast dat steeds minder ouders naar het oudercontact kwamen. Er kwam een mooi project ‘Café local’, maar dit wierp niet de gewenste vruchten af. Wat wel bleek te werken, was een nauw contact met de klastitularis. Er werd geen gesprek meer aangeboden met de vakleerkrachten. Ouders die geen afspraak maken voor het oudercontact, worden opgebeld. Er zijn steeds voldoende tolken aanwezig. De leerkrachten hebben extra aandacht voor positieve evoluties om de vertrouwensrelatie te bevorderen.

•    Infobeurs op oudercontact
Op dezelfde dag als het oudercontact, wordt er een infobeurs georganiseerd. Ouders krijgen zo essentiële informatie over de schoolwerking en flankerende organisaties (vrije tijd, cultuur…). De directeur staat aan de ingang en verwelkomt elke ouder! Voor iedereen is er koffie en cake. Deze manier van informeren werkt op OLVI veel beter dan een traditionele infoavond in het begin van het schooljaar.

•    Rondetafelgesprekken
Om de stem van ouders mee te kunnen nemen in het schoolbeleid, worden er 2x/jaar rondetafelgesprekken georganiseerd. Structurele vergaderingen van ouders werken niet op deze school. Een voorbeeld van onderwerp dat besproken werd zijn de kledijvoorschriften.

Context van de school en actoren

OLVI Gent is een beroepsschool met de studierichtingen haarzorg, personenzorg (logistiek), kantoor en restaurant & keuken. De school telt ongeveer 360 leerlingen waarvan de meeste een migratieachtergrond hebben. Veel leerlingen leven in kansarmoede.

Zowel de taalbarrière, als culturele verschillen in ruime zin maken de communicatie met ouders niet evident.
De school heeft een brugfiguur, toegekend vanuit de stad Gent. De brugfiguur werkt met leerlingen, ouders, het schoolteam en de buurt. De brugfiguur gaat bijv. op huisbezoek bij ouders waar de school geen contact mee heeft.

Waarom vindt de VCOV dit goed?

•    OLVI Gent gaat op een eigentijdse wijze om met de aanwezige diversiteit. Ze houdt niet vast aan traditionele structuren, maar zoekt naar wat werkt.
•    Naast de zorg voor ouders, besteedt de school ook veel zorg aan het lerarenteam via coaching en vorming binnen de school.
•    Er wordt gewerkt aan een mindshift waarbij de negatieve spiraal doorbroken wordt. Gebrekkige communicatie met ouders betekent niet per se ook een gebrek aan interesse vanuit de ouders. Het is aan de leraar om de kloof te overbruggen.
•    De ouders zijn volwaardige partners en worden betrokken bij het leren van hun kind, bijv. wanneer er afgeweken wordt van de lessentabellen.


Gouden tips

•    Spreek ouders persoonlijk aan.
•    Gebruik zowel in mondelinge als schriftelijke communicatie toegankelijke taal.
•    Om ouders op school te krijgen, helpt het om het te koppelen aan iets praktisch, bijv. ophalen van boeken.
•    Het helpt om mensen de dag voordien te herinneren aan een activiteit door hen te bellen of te SMS-en. Spreek liever geen voicemail in. SMS’jes worden meestal wel gelezen. Het is bovendien makkelijker voor anderstaligen om een SMS’je te laten vertalen door iemand, dan een voicemail.
•    Voorzie bij activiteiten steeds naamkaartjes voor het personeel en de leerlingen die een taak opnemen.
•    Besteed veel aandacht aan een gezellige aankleding in functie van een goede sfeer. Een drankje en een versnapering aanbieden is een relatief kleine moeite. Hou hierbij wel rekening met de diversiteit in culturele achtergronden.
•    Wees alert voor praktische moeilijkheden met het invullen van formulieren, lezen van tabellen…

Contactgegevens voor meer info

Onze-Lieve-Vrouwe-instituut Gent
Tweebruggenstraat 55, 9000 Gent
Tel: 09 225 46 44
https://www.olvigent.be/
info@olvigent.be 

Feedback geven