Infrastructuurwerken

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Infrastructuurwerken

1.    Wat zegt het participatiedecreet betreffende ouderparticipatie en infrastructuur?

Het participatiedecreet van 2 april 2004 verplicht  scholen van het gesubsidieerd onderwijs tot het oprichten van een schoolraad in het basis- en secundair onderwijs. Dit decreet geeft aan de schoolraad onder andere overlegbevoegdheid rond infrastructuurwerken . Het gaat hier over de infrastructuurwerken waarvan de kosten  op 75.000 euro of meer geraamd zijn. Goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter , als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen, moeten niet passeren via de schoolraad.

2.    Welke voorwaarden dienen scholen in acht te nemen om subsidies te krijgen?


AGION, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs, ondersteunt scholen bij infrastructuurwerken. Dit agentschap zorgt eveneens voor de subsidies . Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs bedraagt deze subsidie 70% van de kosten. Het secundair onderwijs, internaten, CLB’s en de centra voor volwassenenonderwijs kunnen rekenen op 60% subsidie. Schoolbesturen kunnen voor het niet-gesubsidieerde deel  een lening aangaan die de Vlaamse overheid waarborgt. AGION mag géén subsidies toekennen voor werken die al gestart of uitgevoerd zijn.

3.    Welke aandachtspunten houden de leden van de schoolraad best in het achterhoofd?


•    Scholen en schoolbesturen moeten zich aan bepaalde normen  houden qua grootte van de schoolinfrastructuur en kostprijs van infrastructuurwerken: de fysische norm bepaalt het aantal m² waarop de school recht heeft, de financiële norm is de maximumkostprijs per m² bij nieuwbouw of renovatie. Bij de berekening en goedkeuring van de maximale oppervlakte houdt AGION rekening met het lestijdenpakket op de teldatum van 1 februari van het voorafgaande schooljaar.

•    Voor de bouw van een nieuwe sportinfrastructuur  mogen verschillende instellingen, vestigingen en schoolbesturen samenwerken. In dit geval leggen de scholen het aantal lestijden lichamelijke opvoeding voor de toegelaten maximumoppervlakte samen. Indien er verschillende schoolbesturen samenwerken maken ze onderling een schriftelijke verbintenis voor minimaal 20 jaar. Dit samenwerkingsverband is overlegbevoegdheid  voor de schoolraad.

•    De bedragen die AGION hanteert zijn prijzen exclusief BTW. Sinds 2016 geldt 6% BTW voor schoolgebouwen . Dit Btw-tarief is eveneens van toepassing voor de eerste uitrusting.

4.    Welke werken komen in aanmerking voor subsidiëring door AGION?
•    Nieuwbouw
•    Verbouwingswerken
•    Aankoop van een gebouw met de bedoeling om onderwijs in te richten of een internaat in onder te brengen.
•    Een overdekte of open speelplaats
•    Fietsenberging
•    Parkeerplaatsen
•    Toegangspaden
•    Omheiningen
•    Beplanting na nieuwbouw of verbouwingswerken (met inbegrip van de eerste onderhouds- of maaibeurt), ook vergroeningsprojecten (bijvoorbeeld de aanleg van een schooltuin)
•    Afbraakwerken, indien er op dezelfde plaats een nieuwbouw, speelplaats of parking komt.
•    Eerste uitrusting
•    Nutsvoorzieningen, alsook regenwaterpompen, afzuigfilters en leidingen
•    Signalisatie
•    Werfinrichting en ondervangingswerken (bijvoorbeeld stutwerk)
•    Veiligheidscoördinatie
•    ABR-polis
•    Onderhoud van toestellen tot 1 jaar na de uitvoering van de werken
•    Opleiding van personeel (bijvoorbeeld voor de bediening van verwarmingsinstallaties)
•    Werken mogen gefaseerd worden, de bijkomende kosten hiervoor subsidieert AGION.

5.    Wat komt niet aanmerking tot subsidie door AGION?

•    Onvoorziene werken of extra kosten ten gevolge van de moeilijkheidsgraad van de werken
•    Schilderwerken of gevelreiniging, tenzij deze werken het gevolg zijn van werken binnen een AGION-dossier.
•    Infrastructuurwerken zonder onderwijsbestemming, bijvoorbeeld een conciërgewoning
•    Zonnepanelen, tenzij in het kader van het behalen van energieprestatievereisten binnen een AGION-dossier.
•    Infrastructuurwerken die minder dan 8500 euro kosten.


6.    Hoe kan een schoolraad constructief meewerken aan schoolbeleid?

Scholen van de gesubsidieerde netten en schoolbesturen doen voor grote infrastructuurwerken steeds beroep op de expertise van AGION. Toch kan de schoolraad een belangrijke ondersteunende rol opnemen:

•    Leden van de schoolraad die werkzaam zijn in de bouwsector kunnen hier een actieve rol in opnemen en hun expertise delen. Ook ouders die geen rol opnemen in de ouder- of schoolraad kunnen hier hun steentje bijdragen.
•    Vertegenwoordiging vanuit de schoolraad op werfvergaderingen of op cruciale overlegmomenten appreciëren scholen.
•    Als lid van de schoolraad toelichting geven bij aanvang en gedurende het bouwproces aan de ouders (van de ouderraad).
•    Bouwwerken creëren extra stress op scholen, bij de directie, personeelsleden, ouders en leerlingen. De schoolraad kan hier een verbindende rol opnemen door duidelijke communicatie te verzorgen naar alle partners toe. Wanneer mensen de bedoeling kennen achter beslissingen, verkleint de weerstand.

VCOV, april 2020

Feedback geven