Functies in de ouderraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Functies in de ouderraad
Het participatiedecreet legt niet op hoe een ouderraad zich moet organiseren. De VCOV raadt aan om te werken met een bestuur: een kerngroep van enkele ouders die samen de kar trekken. Het bestuur bestaat doorgaans uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Hieronder sommen we op welke functies mogelijk zijn in een ouderwerking en wat de bijhorende taken kunnen zijn.
Voorzitter
 • stelt de agenda van de vergadering op (samen met de ondervoorzitter en eventueel met de andere bestuursleden) in overleg met de directeur
 • bereidt in overleg met de leden van de ouderraad de adviezen en de standpunten voor de schoolraad voor
 • leidt de vergadering en zorgt er tijdens de vergadering voor dat alle meningen aan bod komen
 • nodigt mensen uit om verantwoordelijkheden op te nemen in verband met afgesproken taken en opdrachten
 • spreekt de ouders toe bij activiteiten
 • leidt de sprekers in op infoavonden
 • verzorgt het onthaal van de ouders en genodigden bij activiteiten
Ondervoorzitter / co – voorzitter
 • vervangt de voorzitter als die afwezig is
 • bereidt de vergadering mee voor
 • zoekt informatie op die nuttig is voor de werking van de oudervereniging
 • verzorgt het onthaal van nieuwe leden
Secretaris
 • maakt het verslag van de vergadering
 • verspreidt de uitnodiging en de verslagen naar de leden
 • houdt de gegevens van de leden bij
 • is verantwoordelijk voor de administratieve contacten met de VCOV
 • verzorgt de briefwisseling
 • houdt het archief van de vereniging bij (verslagen, uitnodigingen…)
Penningmeester / schatbewaarder
 • beheert de financiën van de oudervereniging
 • verzorgt de boekhouding
 • volgt de begroting op
 • zorgt voor een financieel verslag (1 keer per jaar)
Pr - man/vrouw – communicatieverantwoordelijke
 • is de vertegenwoordig(st)er van de ouderraad naar buiten toe
 • onderhoudt de contacten met andere organisaties
 • onderhoudt de band tussen school en oudervereniging, verzorgt een brugfunctie tussen ouders en directie
 • is verantwoordelijk voor communicatie naar alle ouders (folders, artikel in schoolkrantje…)
VCOV- contactpersoon
 • onderhoudt contacten met de VCOV
 • ontvangt alle (niet-administratieve) informatie van de VCOV en zorgt voor de verspreiding ervan binnen de ouderraad en naar andere ouders, schoolteam…
 • is aanspreekpunt in de school voor alle leden van de VCOV (ook ouders die niet in de ouderraad zetelen)
 • verzamelt vragen van de ouderraad voor de VCOV (vorming en ondersteuning) en zorgt voor de opvolging ervan 
Werkgroepafgevaardigde
 • vertegenwoordigt de betreffende werkgroep in de ouderraad
 • brengt de werkgroep samen en coördineert de activiteiten
 • vormt het aanspreekpunt voor ouders en school wat het project betreft
 • brengt verslag uit van de werkgroepactiviteiten in de ouderraad en omgekeerd
 • volgt de afspraken op omtrent het project
Vertegenwoordiger van de ouders in de schoolraad
 • vertegenwoordigt alle ouders van de school in de schoolraad
 • neemt deel aan de vergaderingen van de schoolraad
 • bereidt de vergaderingen van de schoolraad voor in de ouderraad
 • neemt waar nodig initiatief om alle ouders te bevragen over/betrekken bij bepaalde onderwerpen
 • informeert de leden van de ouderraad over de werking en adviezen van de schoolraad
Contactpunt losse medewerkers - helpende handen
 • is het aanspreekpunt voor losse medewerkers
 • houdt de gegevens van de medewerkers bij
 • contacteert na afspraak in de ouderraad de medewerkers en volgt de afspraken op
 • is verantwoordelijk voor de werving van losse medewerkers
Klasafgevaardigden
 • vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen uit de klas van hun kind 
 • nemen deel aan de maandelijkse vergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomst
 • zijn van de partij tijdens activiteiten die de school en de ouderraad organiseren
 • kunnen deel uitmaken van een werkgroep
Losse medewerkers
 • melden zich als losse medewerker aan de contactpersoon
 • verbinden zich enkel tot medewerking aan een project als ze hiervoor hun toestemming hebben gegeven
 • staan de ouderwerking en de school op vraag bij met hand- en spandiensten 
Andere leden
 • dienen agendapunten in
 • engageren zich in werkgroepen, projecten, acties…
 • nemen deel aan de vergaderingen van de ouderraad
 • zorgen in het algemeen mee voor een goede werking van de ouderraad en een positieve samenwerking met de school
Feedback geven