Kansarmoede op school: wat kan de ouderwerking betekenen?

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Kansarmoede op school: wat kan de ouderwerking betekenen?

De Vlaamse Armoedebarometer toont een stijging van de kansarmoede bij gezinnen met jonge kinderen. In 2008 was 1 op de 12 gezinnen met jonge kinderen kansarm; eind 2019 was dat 1 op de 7. Dat dit voornamelijk een probleem van generatiearmoede is in de grote steden, is al lang achterhaald. Meer en meer gezinnen leven op de rand van de armoedegrens. Zelfs gezinnen met een inkomen uit arbeid hebben het vaak moeilijk om het hoofd boven water te houden. De school heeft vaak geen weet van deze ‘nieuwe’ armoede. Elke school, ongeacht het profiel van de leerlingen, wordt met (al dan niet verdoken) armoede geconfronteerd. Een kostenbewust schoolbeleid is onontbeerlijk.


1. Inleiding

1.1 Meer dan geldgebrek
Financiële problemen thuis raken verschillende aspecten van de schoolwerking. We denken in eerste instantie aan het niet of moeilijk kunnen betalen van de schoolrekening. Maar armoede is een complex probleem en gaat om veel meer dan geldgebrek. Bijkomende moeilijkheden kunnen zijn: geen goede omstandigheden hebben om het huiswerk te maken of om lessen te leren, negatieve invloed op schoolse prestaties, gezondheidsproblemen ten gevolge van slechte huisvestiging of uitstellen doktersbezoek, gebrekkige hygiëne, niet tijdig op school of stageplek geraken, uitsluiting, niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten…

1.2 Middenklassecultuur
Om over al deze zaken op een goede manier te communiceren met ouders, is kennis van armoede noodzakelijk. Leden van het schoolteam komen nog vaak uit de sociale middenklasse en hebben andere referentiekaders. Zo staan ze er vaak niet bij stil dat sommige ‘evidenties’ extra kosten met zich meebrengen: bijv. gepast schoeisel aantrekken voor een herfstwandeling, een rugzak meebrengen voor een uitstap, zich verkleden in een bepaald thema, een week de krant lezen, foto’s meebrengen, prenten zoeken of op de printer thuis in kleur afdrukken…

Dit geldt niet alleen voor het onderwijzend personeel, maar ook voor secretariaatsmedewerkers. Zij zijn de eersten die ouders aan de lijn hebben.

1.3 Een oudervriendelijke school
Sommige scholen werken met vaste aanspreekpunten: één of twee vertrouwenspersonen met een groot empathisch vermogen waar ouders zich veilig bij voelen en met hun bekommernissen terecht kunnen. Dit uiteraard steeds gekaderd in een laagdrempelige, oudervriendelijke school waar alle ouders zich welkom voelen. Vertrouwen opbouwen gebeurt een gans schooljaar, niet enkel bij ‘de grote momenten’ zoals inschrijving of oudercontact.

Maatregelen voor gezinnen met financiële moeilijkheden moeten principieel alle gezinnen ten goede komen. Mensen in armoede willen niet gestigmatiseerd worden. Zij verwachten geen liefdadigheid. Het is beter een beperkte bijdrage voor uitstappen, activiteiten of materiaal te vragen dan ze gratis aan te bieden. Gratis bestaat immers niet en tast mensen aan in hun eigenwaarde. Inzetten op betrokkenheid kan door zo te communiceren dat mensen zich beluisterd en gerespecteerd voelen op school.


2. Financieel beleid onder de loep

2.1 Betalingsmodaliteiten
Scholen beslissen zelf op welke manier ze de schoolkosten innen bij de ouders. Dit kan met een trimestriële betaling, via een maandelijkse factuur… De bijdragen mogen alleszins niet in één keer gevraagd worden. Scholen zijn wettelijk verplicht om te voorzien in de mogelijkheid tot gespreide betaling in minstens 3 keer, verspreid over het schooljaar. De betalingsmodaliteiten vind je terug in het schoolreglement en zijn dus voorwerp van overleg in de ouder- en schoolraad.

Enkele aanbevelingen:

 • een transparante schoolrekening die overzichtelijk is en concreet;
 • voldoende betalingsmogelijkheden zodat ouders zo weinig mogelijk speciale behandeling voelen;
 • hoe meer rekeningen per schooljaar, hoe kleiner de bedragen;
 • facturen best in het begin van de maand meegeven;
 • een spaarsysteem voor grotere uitgaven voorzien;
 • cash innen werkt soms beter dan via overschrijving omdat sommige ouders moeite hebben met het uitvoeren van overschrijvingen;
 • op elke rekening vermelden dat een afbetalingsplan mogelijk is verkleint de schroom om er naar te vragen;
 • persoonlijk aanspreken en kort op de bal spelen zodat de rekeningen niet opstapelen;
 • aandacht voor gescheiden ouders: welke afspraken worden er gemaakt rond communicatie en schoolrekening?


2.2 Bij betalingsmoeilijkheden
In het schoolreglement moet eveneens vermeld worden welke mogelijkheden er zijn bij betalingsmoeilijkheden, bijv. samen een afbetalingsplan opstellen. In geen geval mag de communicatie over problemen met de schoolrekening via de leerling verlopen, ook niet bij anderstalige ouders. Dan is het beter een (professionele) tolk in te schakelen.

2.3 Bij niet-betalen
Wat gebeurt er wanneer ouders de schoolrekening niet kunnen betalen of weigeren te betalen? Dit is een goede vraag om voor te leggen op de ouder- en schoolraad. Hoe wordt hierover gecommuniceerd met de ouders? Is er een stappenplan op school? Wordt het CLB ingeschakeld? Dit centrum heeft immers expertise in het omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid. Wanneer wordt het OCMW ingeschakeld? Of het sociaal fonds van de school of van de gemeente, als dat er is?

Sommige scholen schakelen een incassobureau in om de onbetaalde rekeningen te innen. Dit ligt vaak onder vuur omwille van de assertieve aanpak. Wij raden ouderwerkingen aan hierover hun licht op te steken bij de school: werkt de school of de boekenleverancier samen met een incassobureau? Wanneer gebeurt dit en op welke manier?

Via de vrederechter is een minnelijke schikking mogelijk. Dit houdt in dat er via bemiddeling gezocht wordt naar een oplossing die voor zowel ouders als school aanvaardbaar is. Vaak kent deze procedure een positief einde en ze is bovendien gratis. Maar uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen.


3. Schoolkosten

Voor informatie over de regelgeving over schoolkosten, verwijzen we naar de website van het departement Onderwijs en Vorming: www.schoolkosten.be. Je vindt er info over de maximumfactuur, de lijst van materialen die de school moet voorzien, de bijdrageregeling...

Enkele tips:

 • Het is heel nuttig om naast de officiële bijdrageregeling ook na te gaan welke bijkomende kosten er zijn voor ouders: zgn. kleine uitgaven zoals schoolfoto’s, speciale mapjes, laten inbinden van taken… Naast de verplichte uitgaven voor school, zijn er immers ook heel wat niet-verplichte kosten die toch gemaakt (moeten) worden.
 • Denk ook aan minder zichtbare kosten zoals sportkledij voor een sportdag, aangepast schoeisel, rugzak, openbaar vervoer bij uitstappen, printkosten…
 • Weet de leraar of er gezinnen begeleid worden door het OCMW bij het budgetbeheer?
 • Neem de bijdrageregeling eens onder de loep: is ze transparant en begrijpelijk voor alle ouders?
 • Krijgen alle ouders informatie over de schooltoelagen en gebeurt dit op een niet-stigmatiserende manier? Het gebeurt bijv. dat de aanvraagformulieren goedbedoeld ter beschikking liggen op een tafeltje tijdens een infoavond en dat "wie dat wenst, een formulier kan nemen".
 • Krijgen alle ouders discreet hulp aangeboden bij het aanvragen van een schooltoelage?
 • Worden alle ouders gewezen op de tussenkomst van ziekenfonds, OCMW, eventueel parochie… bij bepaalde schoolkosten?
 • Het is best dat ouders zelf kunnen beslissen waar ze de schoolaankopen doen, zodat ze de voor hen goedkoopste oplossing kunnen zoeken.
 • Verplicht ouders liefst niet om drank op school aan te kopen, evenmin als sport- en turnkledij.
 • Vaak wordt er over schoolkosten gecommuniceerd in het begin van het schooljaar. Ouders worden dan overstelpt met info. Het is dus goed de info na enkele weken nog eens te herhalen.
 • Ontwikkel de reflex om steeds goedkopere alternatieven te bedenken zonder aan kwaliteit in te boeten. De ouderwerking kan hier mee naar op zoek gaan, bijv. in het eigen netwerk van ouders.


4. Concrete initiatieven voor de ouderwerking

4.1 Winstgevende acties
Veruit de meeste ouderwerkingen op school organiseren winstgevende acties. De opbrengst wordt gebruikt voor een sinterklaascadeautje voor alle leerlingen, tussenkomst in de (vervoers)kosten van schooluitstappen, spelmateriaal voor tijdens de speeltijd… Dit zijn bijzonder leuke en nuttige extraatjes maar we geven toch graag een aantal aanbevelingen mee:

 • Hou het aantal verkoopacties zoals wafeltjes, kerstkaarten, wijn, vlaaien, marsepein… beperkt in aantal omdat deze ‘kleine’, ‘vrijblijvende’ kosten hoog kunnen oplopen per schooljaar.
 • Organiseer geen wedstrijd tussen klassen of leerlingen bij verkoopacties omdat steeds dezelfde leerlingen hier uit de boot vallen wegens beperkte financiële mogelijkheden thuis of het ontbreken van een breed netwerk aan familie, vrienden, buren... Respecteer ook dat er ouders zijn die niet willen dat hun kind gaat ‘leuren’.
 • Geef enkel de oudste leerling van het gezin een bestelformulier mee.
 • Ga op zoek naar een evenwicht tussen winst opleveren en gezellig samenzijn: bijv. kaas- en wijnavond, mosselsouper, spaghettislag… Iedere ouder moet kunnen deelnemen.
 • Voorzie enkele drankbonnetjes voor de helpende handen en meldt dit vooraf zodat de vrees voor extra kosten geen drempel is.
 • Maak vooraf goede afspraken over het eventuele overschot aan voedsel of materiaal.
 • Benadruk steeds het vrijblijvend karakter.
 • Wees voorzichtig met het vragen van een ‘vrije bijdrage’ voor de ouderwerking.
 • Vraag geen lidgeld aan ouders die lid willen worden van de ouderwerking.


4.2 Samen weet je meer
Ouders denken graag mee na over kostenbesparende maatregelen en gaan graag mee op zoek naar alternatieven. Zo kan de hulp van de ouderwerking ingeschakeld worden voor het zoeken naar het interessantste aanbod voor gemeenschappelijke aankopen, promoties in de gaten houden (bijv. voor woordenboeken, zakrekenmachines…).

Bespreek op een vergadering van de ouderwerking de aankoop van schoolboeken. Welke leverancier koos de school en waarom? Hoe gaat de leverancier om met niet-betaalde facturen? Staat er op de bestelbon een 'leuk-om-te-hebben-lijstje'? De school kan vragen om dit uit te schakelen.  

De ouderwerking kan ook mee op zoek gaan naar mogelijkheden voor subsidies. Via de Koning Boudewijnstichting, internationale projecten, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Oog voor lekkers… kan een aardig extraatje verworven worden. Ook voor verkeersprojecten zijn er subsidies mogelijk, bijv. via de provincies. Kijk ook op cultuurkuur en onderzoek de mogelijkheid tot gratis openbaar vervoer via dynamoOPWEG.

Leerlingen met een beperking hebben soms specifieke hulp en hulpmiddelen nodig. De school kan een financiering voor speciale onderwijsleermiddelen (SOL) aanvragen. Daarnaast zijn er ook technische hulpmiddelen die via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kunnen gefinancierd worden en het persoonlijk assistentiebudget (PAB) waar veelal hoogopgeleide ouders hun weg naar vinden.

Een gemengde werkgroep ‘schoolkosten’ is een goed idee. Ouders en leraren nemen samen het kostenbeleid onder de loep, zoeken naar nieuwe maatregelen en sensibiliseren vooral het hele schoolteam om steeds de vraag te stellen hoe het goedkoper kan zonder kwaliteitsverlies.

Een concreet onderwerp om te bespreken zijn de traktaties op school bij verjaardagen. Zijn er richtlijnen voor de ouders? Moet het een gezonde traktatie zijn of mag er al eens gezondigd worden? Gezonde tussendoortjes (bijv. fruit) zijn helaas vaak duurder dan bijv. chips. Moet het iets om te eten zijn of mag het iets materieel zijn? Een materiële traktatie gaat immers meestal mee naar huis. Ouders kunnen dan het gevoel krijgen dat de traktatie van hun kind minstens even leuk of duur moet zijn.
Sommige scholen leggen een boekenlijst in de boekhandel. De leerling trakteert de klas dan op een nieuw boek voor de klasbibliotheek. Educatief verantwoord, maar niet evident voor alle ouders.

4.3 Aan het werk!
Het organiseren van een tweedehandsbeurs is een goede manier om spullen die niet meer gebruikt worden, een tweede leven te schenken. Het is goed voor het milieu én voor de portemonnee. Bovendien is het niet stigmatiserend. Voorzie je de mogelijkheid om tegen een billijke prijs iets te drinken? Dan schept het nog meer mogelijkheden tot ontmoeting. Sommige tweedehandsbeurzen richten zich specifiek op speelgoed of (school)boeken, andere leunen meer aan bij een rommelmarkt.

Doe de Boekencheck. Vzw Krijt roept begin september alle scholen op om discreet na te gaan of alle leerlingen voor elk vak de nodige schoolboeken en/of het nodige materiaal hebben. Bij het begin van het schooljaar 20-21 bleek 4% van de leerlingen niet over alle boeken of materiaal te beschikken wegens financiën moeilijkheden. De meeste scholen die meededen aan de Boekencheck hadden al een bewust kostenbeleid dus het werkelijke cijfer ligt wellicht nog hoger.

Sommige studierichtingen in het secundair onderwijs vereisen heel wat materiaal. Denk maar aan slagersmessen, gereedschap, uniform… De kosten hiervoor kunnen enorm oplopen. Wanneer een leerling dan uiteindelijk toch een andere studierichting kiest, is dit een zware dobber. De ouderwerking kan helpen door het aanleggen van een materiaalbank, organiseren van verhuur door de school of doorverkoop tussen leerlingen. De school zou er in ieder geval voor moeten waken ‘slim’ materiaal aan te raden, bijv. niet in elke graad een andere zakrekenmachine of atlas vragen. Materiaal dat slechts sporadisch gebruikt wordt, zou beter door de school aangekocht worden en in de vaklokalen blijven.

Met de opbrengst van activiteiten kan een steun- of solidariteitsfonds opgericht worden voor ouders die de schoolrekening niet of moeilijk kunnen betalen. Ook voor noodzakelijk schoolgerief of (meerdaagse) uitstappen kan deze solidariteitskas aangesproken worden. Dit kan zelfs schooloverstijgend georganiseerd worden, bijv. op het niveau van de scholengemeenschap. Als je de schenkingen en giften die je in geld ontvangt, via de Koning Boudewijnstichting (KBS) laat binnenkomen, krijgen de schenkers een fiscaal attest voor belastingvermindering. De KBS rekent 5% beheerskosten op de ontvangen giften.

Een goede manier om alle leden van de ouderwerking te sensibiliseren is het uitnodigen van een ervaringsdeskundige op een vergadering. Zij kunnen het inzicht rond armoede vergroten en kunnen beter dan wie ook neveneffecten van goedbedoelde initiatieven inschatten. Soms is er een ervaringsdeskundige in de armoede verbonden aan een CLB of scholengemeenschap. Dit is echter nog geen gangbare praktijk.

Welk initiatief de ouderwerking ook neemt, het zich bewust zijn van de problematiek is de eerste stap. Al gebeuren er niet meteen grootse dingen, elke stap is er één. Als op deze manier jaar na jaar de schoolrekening iets lager kan en minder ouders problemen hebben met de schoolrekening, dan is het opzet geslaagd.


Feedback geven