Waar kunnen ouders terecht met klachten over de school?

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Heb je als ouder een vraag of een klacht over de school? Dan is het eerste aanspreekpunt daarvoor de school zelf.

Check ook de 10 tips voor een constructief gesprek met de school.


Instanties die klachten van ouders behandelen

Lukt het niet om tot een oplossing te komen waar je je kan in vinden? Of het je het gevoel dat je zorgen niet ernstig genomen worden? Binnen het onderwijslandschap zijn er diverse instanties die klachten van ouders behandelen.

Neem best eerst contact op met een VCOV-medewerker via info@vcov.be of via het nummer 016/38 81 00. We bekijken dan samen of en welke externe hulp ingeschakeld kan worden.


Commissie zorgvuldig bestuur


Bij de Commissie zorgvuldig bestuur kan je een vraag stellen of een klacht indienen over 7 thema’s:

-    Kosteloosheid basisonderwijs
-    Kosteloze toegang secundair onderwijs
-    Oneerlijke concurrentie
-    Handelsactiviteiten
-    Politieke activiteiten
-    Reclame en sponsoring
-    Participatie

Als je een informatieve vraag stelt over de toepassing van deze thema’s (en je vraag is ontvankelijk), krijg je een advies binnen 60 dagen.

Wens je een klacht in te dienen? Dan beslist de voorzitter eerst over de ontvankelijkheid. Daarna wordt de klacht besproken tijdens een zitting. De Commissie neemt een beslissing. Ze oordeelt of er al dan niet een overtreding is van de 7 principes en kan eventueel een sanctie opleggen. Die sanctie houdt voor een school in het kleuter-, lager en secundair onderwijs een gedeeltelijke terugbetaling van werkingstoelagen in.

Meer info vind je op Onderwijs.Vlaanderen.be.

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een regeling voor de behandeling van individuele klachten van leerlingen en hun ouders.

De procedure bestaat uit twee verschillende fases:
-    in een eerste informele fase kunnen de leerling en zijn ouders hun ongenoegen in onderling overleg proberen op te lossen via de interne kanalen van het betrokken bestuur;
-    pas wanneer de ongenoegens na het lokale overleg blijven bestaan, kunnen de leerling en zijn ouders zich onder bepaalde voorwaarden in een tweede en meer formele fase tot de Klachtencommissie wenden.

De uitkomst van deze klachtenregeling heeft geen juridisch effect.

Meer info over de klachtenregeling vind je op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat


De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten over onrecht tegenover kinderen en jongeren. Ze komt tussen of bemiddelt tussen alle betrokken partijen.
Meer info over de Klachtenlijn vind je op de website van het Kinder-rechtencommissariaat.

Unia


Iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen.
-    Discriminatie melden kan via het online meldingsformulier.
-    Voor een vraag gebruik je het contactformulier. 

Meer info over Unia vind je op Unia.be.

Bemiddelingscel van het Lokaal Overlegplatform


Bij het Lokaal Overlegplatform kan je bemiddeling vragen als een school weigert om je kind in te schrijven. De bemiddeling moet binnen de 10 dagen gebeuren na de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

-    Het LOP bemiddelt automatisch als je kind wordt geweigerd omdat het in de vorige (secundaire) school is uitgesloten voor slecht gedrag.   
-    Bij een weigering om andere redenen bemiddelt het LOP alleen op vraag.

Is er geen LOP in je gemeente? Dan kan je terecht bij de provinciale bemiddelingscel.

Je vindt de gegevens van de LOP-contactpersoon  of van de provinciale bemiddelingscel bovenaan in de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

Commissie inzake Leerlingenrechten


Bij de Commissie inzake Leerlingenrechten kan je een klacht indienen:

-    tegen de uitschrijving van je kind in een basisschool op basis van een inschrijving in een andere basisschool,
-    tegen de weigering van je kind in een school,
-    tegen de ontbonden inschrijving van je kind met specifieke onderwijsbehoeften in een school voor gewoon onderwijs.

Klacht indienen tegen een (vermeende) onterechte weigering moet binnen 30 dagen na de weigering gebeuren of binnen 30 dagen na de bemiddeling van het LOP.

Meer info vind je bij het Agentschap voor onderwijsdiensten.

Vlaamse Bemiddelingscommissie


De Vlaamse Bemiddelingscommissie bemiddelt op verzoek van ouders, het CLB of de school als zij het oneens zijn over de noodzaak of de inhoud van een verslag
-    voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs, of
-    voor toegang tot het buitengewoon onderwijs.
Meer info over de Vlaamse Bemiddelingscommissie op  Onderwijs.vlaanderen.be.


Feedback geven