Huishoudelijk reglement schoolraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Inleiding

Waar mensen zich verenigen en samenwerken zijn basisafspraken noodzakelijk voor een vlotte werking. Schoolraden zijn verplicht deze afspraken op te tekenen in een huishoudelijk reglement. Art. 23 van het participatiedecreet (Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school.) bepaalt wat er minimaal in het huishoudelijk reglement moet staan.

1. het aantal mandaten per geleding;
2. de wijze waarop nieuwe leden tijdens de mandaatperiode kunnen toetreden tot de schoolraad en de redenen en de wijze waarop mandaten vervroegd beëindigd kunnen worden;
3. de wijze waarop ervaringsdeskundigen en experten bij de werkzaamheden van de schoolraad kunnen betrokken worden;
4. de wijze van bijeenroeping en de vergaderfrequentie;
5. het tijdstip en de wijze waarop de agenda en de bijbehorende documenten worden bezorgd aan de leden van de schoolraad en aan de pedagogische raad, de leerlingenraad en de ouderraad;
6. de taken van de voorzitter;
7. de wijze van besluitvorming, inzonderheid de aanwezigheidsquota en de stemverhoudingen;
8. de wijze waarop de communicatie- en informatieplicht gerealiseerd wordt;
9. de modaliteiten rond het afzien van het recht op overleg;
10. de vakantieperiodes die de termijn schorsen waarbinnen 

- het advies zoals vermeld in artikel 18 moet beantwoord worden (art. 18 gaat over het schriftelijk advies dat de schoolraad uit eigen beweging aan het schoolbestuur uitbrengt. Het schoolbestuur moet binnen de 30 kalenderdagen een ‘met redenen omkleed’ antwoord geven.)

- en waarbinnen het overleg in de schoolraad dient plaats te vinden als vermeld in artikel 22, derde lid. (art. 22, derde lid stelt dat het overleg dient plaats te vinden binnen 21 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag nadat een geplande beslissing voor overleg wordt voorgelegd.)

Hieronder geven wij vanuit de VCOV een voorbeeld van huishoudelijk reglement dat naargelang de lokale situatie en de geldende gebruiken kan aangepast worden. Sommige zaken zijn decretaal opgelegd.  

Wij raden aan een (tijdelijke) werkgroep op te richten voor het opstellen of aanpassen van het huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement is een belangrijk document! Na goedkeuring zijn alle leden van de schoolraad, zowel huidige als toekomstige, erdoor gebonden. Vanzelfsprekend moeten de nieuwe leden gewezen worden op de afspraken in het huishoudelijk reglement.


Het huishoudelijk reglement
1. OPRICHTING
In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad wordt in de school (scholen)
(naam, adres, instellingskenmerken)
een schoolraad opgericht.

2. ZETEL
De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: … (naam en adres van de school).

3. SAMENSTELLING
3.1. De schoolraad bestaat uit volgende geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers:
- de ouders;
- het personeel;
- de lokale gemeenschap;
- de leerlingen (enkel voor het secundair onderwijs). (In het buitengewoon onderwijs oordeelt het schoolbestuur in overleg met de pedagogische raad over de opportuniteit van de opname van één of meer leerlingen in de schoolraad, rekening houdend met de mogelijkheden en de draagkracht van de leerlingen. Wanneer de school de opleidingsvorm 4 aanbiedt, is de opname van één of meer leerlingen verplicht.)
3.2. a) Het aantal vertegenwoordigers per geleding bedraagt … (ten minste 2).
b) Elke school (en/of vestigingsplaats) heeft ten minste … lid/leden per geleding in de schoolraad. (Deze bepaling is enkel van toepassing indien er één schoolraad voor meerdere scholen of vestigingsplaatsen is.)
3.3. De schoolraad streeft naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in zijn samenstelling en zal zich inspannen om maatschappelijk kwetsbare groepen te betrekken bij het schoolbeleid.
3.4. Indien een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld, voor zover de bij of krachtens het decreet voorziene stappen met het oog op de samenstelling van de schoolraad zijn ondernomen.
3.5. Het schoolbestuur en/of zijn gemandateerde (i.c. de directeur) woont de vergaderingen van de schoolraad bij, tenzij de schoolraad aangeeft afzonderlijk te willen vergaderen voor het formuleren van een advies op eigen initiatief.
3.6. Elk lid van de schoolraad onderschrijft het pedagogisch project van de school.
(Titel, link of andere identificatiemogelijkheden vermelden.)
3.7. Aan een mandaat komt een einde als
- het lid niet opnieuw wordt aangeduid door de onderliggende raad;
- het lid niet langer deel uitmaakt van de geleding die het heeft voorgedragen of niet meer aan de voorwaarden voldoet om er deel van uit te maken;
- het lid ontslag neemt;
- het lid het pedagogisch project van de school niet langer onderschrijft;
- het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt.
Onder onverenigbaarheid wordt verstaan:
• de hoedanigheid van personeelslid (van de persoon zelf of van diens echtgenoot) van de betrokken school (scholen) voor de vertegenwoordigers van de ouders;
• voor wat betreft de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap (van de persoon zelf of van diens echtgenoot): het behoren tot één van de andere geledingen;
• de hoedanigheid van lid van het schoolbestuur (van de persoon zelf of van diens echtgenoot).
3.8. De schoolraad wordt om de vier jaar samengesteld als volgt:
a) Indien er een onderliggende raad (pedagogische raad, ouderraad, leerlingenraad) is:
- De geledingen in de schoolraad (behalve de lokale gemeenschap) worden uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden, aangeduid door en uit de onderliggende raden.
- De onderliggende raden duiden bij de aanduiding van de effectieve leden van de schoolraad ook een plaatsvervanger aan voor het geval een mandaat vroegtijdig beëindigd wordt.
- In geval er geen plaatsvervanger is voor een vroegtijdig beëindigd mandaat, duidt de betreffende onderliggende raad een nieuwe vertegenwoordiger aan voor zolang het oorspronkelijke mandaat nog geldig is.
b) Indien er geen onderliggende raad is:
- De oudergeleding in de schoolraad bestaat uit ouders, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de leerlingen.
- De personeelsgeleding in de schoolraad bestaat uit leden, rechtstreeks verkozen door en uit de personeelsleden die effectief tewerkgesteld zijn in de school (met uitzondering van de directeur(s)).
- De leerlingengeleding in de schoolraad bestaat uit leerlingen, rechtstreeks verkozen door en uit de regelmatige leerlingen.
- Het schoolbestuur bepaalt, in samenspraak met de schoolraad, de uitwerking van de verkiezingsprocedure. Iedereen die verkiesbaar is kan zich kandidaat stellen en iedereen die stemgerechtigd is kan stemmen.
- Indien er minder kandidaten zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten of indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal toe te wijzen mandaten, dan zijn de kandidaten die op de kandidatenlijst worden vermeld, van rechtswege verkozen en wordt de verkiezingsprocedure als beëindigd beschouwd.
- (In het buitengewoon secundair onderwijs kan het schoolbestuur gemotiveerd beslissen om, in overleg met de pedagogische raad, de leerlingengeleding in de schoolraad aan te duiden.)
3.9. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden bij consensus aangeduid door de andere geledingen in de schoolraad.
3.10. Voor specifieke onderwerpen kan de schoolraad beroep doen op ervaringsdeskundigen en experten. Deze personen kunnen op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen, in een raadgevende functie.
3.11. Personeelsleden en leerlingen die deel uitmaken van de schoolraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.

4. VOORZITTERSCHAP EN SECRETARIAAT
4.1. De schoolraad duidt de voorzitter en secretaris aan, eventueel buiten haar leden. Indien de voorzitter of secretaris geen lid is van de schoolraad, is hij niet stemgerechtigd.
4.2. De schoolraad beslist jaarlijks of het voorzitterschap verlengd wordt.
4.3. Bij het aanduiden van de voorzitter en secretaris wordt gestreefd naar consensus. Indien geen consensus bereikt wordt, wordt beslist bij gewone meerderheid (de helft van de stemmen + 1).
4.4. De directeur noch een lid van het schoolbestuur kunnen als voorzitter aangeduid worden.
4.5. De voorzitter stelt de agenda op, opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de schoolraad en waakt over de naleving van het  huishoudelijk reglement.
4.6. Wanneer de voorzitter of de secretaris belet is, duidt de schoolraad een plaatsvervangend voorzitter of secretaris aan onder de aanwezige leden.
4.7. Alle briefwisseling bestemd voor de schoolraad, wordt aan de voorzitter gericht.
4.8. De briefwisseling die van de schoolraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

5. BEVOEGDHEDEN
5.1. Informatierecht
5.1.1. De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht betreffende die aangelegenheden waar ze bevoegd voor zijn.
5.1.2. Het schoolbestuur bezorgt daartoe aan de leden van de schoolraad, samen met de vergaderagenda, alle relevante documenten. Indien tijdens of na een overleg vastgesteld wordt dat er cruciale informatie ontbrak, dan wordt de desbetreffende beslissing van het schoolbestuur opgeschort.
5.2. Informatie- en communicatieplicht
5.2.1. De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, ouders en leerlingen een communicatie- en informatieplicht over:
- de activiteiten en standpunten;
- de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.
5.2.2. Indien een schoolbestuur een overleg vraagt over een ontwerp van beslissing die de schoolorganisatie en de eigenheid van de school fundamenteel verandert, dan moeten de leden van de schoolraad eerst de geleding die ze vertegenwoordigen informeren én raadplegen.
5.2.3. De geledingen communiceren met en informeren hun achterban op volgende wijze:
(elke geleding beschrijft hier hoe ze de informatie- en communicatieplicht realiseert. Bijv.
- door (een samenvatting van) het verslag van de vergaderingen van de schoolraad aan de ouders, leerkrachten en leerlingen te bezorgen via e-mail of op de website van de school te publiceren;
- door de adviezen en de afspraken van de schoolraad mee te delen via de schoolkrant.
- …)
5.2.4. De schoolraad maakt zichzelf kenbaar zodat alle ouders, leerkrachten en leerlingen weten wie hen vertegenwoordigt. Dit gebeurt op volgende wijze: (bijv. ad valvas, schoolwebsite…)
5.3. Adviesbevoegdheid
5.3.1. De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover de raad overlegbevoegdheid heeft.
5.3.2. Het schoolbestuur geeft na ontvangst van dit advies binnen dertig kalenderdagen een gemotiveerd antwoord. Deze termijn wordt opgeschort door de wettelijk vastgelegde schoolvakanties.
5.4. Overlegbevoegdheid
5.4.1. Het schoolbestuur of zijn gemandateerde legt ieder ontwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als dat betrekking heeft op:
1. de bepaling van het profiel van de directeur;
2. het studieaanbod;
3. het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
4. de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
5. de vaststelling van het nascholingsbeleid;
6. het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
7. het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen:
-   het schoolreglement;
-   het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
-   het beleidsplan of -contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
8. infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten niet verplicht worden overlegd)
9. de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
10. het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
11. het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;
12. het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs.
5.4.2. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van het schoolbestuur of zijn gemandateerde en de schoolraad.
5.4.3. Het schoolbestuur informeert de schoolraad tijdig over de geplande beslissingen die voor overleg zullen worden voorgelegd. Op basis daarvan bepaalt de raad zijn overlegagenda. De schoolraad kan afzien van het recht op overleg. In dit geval brengt de voorzitter het schoolbestuur hiervan op de hoogte.
5.4.4. Het overleg leidt tot een verslag waarin alle standpunten worden opgenomen.
5.4.5. Het schoolbestuur of zijn gemandateerde neemt een gemotiveerde eindbeslissing na het overleg of na de onderhandeling in het lokaal comité en brengt de schoolraad in kennis van de beslissing.
5.4.6. Wanneer een overleg niet plaatsvindt binnen een termijn van 21 kalenderdagen, die ingaat de dag nadat een geplande beslissing voor overleg wordt voorgelegd, wordt het overleg geacht te hebben plaatsgevonden. Deze termijn wordt opgeschort door de wettelijk bepaalde schoolvakanties.

6. DE VERGADERINGEN
6.1. Bijeenroeping en agenda
6.1.1. Bij het begin van het schooljaar legt de schoolraad de vergaderdata vast op basis van de geplande beslissingen die voor overleg voorgelegd zullen worden. Als er in de loop van het schooljaar bijkomende punten voor overleg zijn, kunnen er extra vergaderingen belegd worden.
6.1.2. De schoolraad vergadert ten minste (driemaal) per jaar.
6.1.3. De secretaris verstuurt de uitnodiging uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering, tenzij bij hoogdringendheid. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en, zo mogelijk, bijhorende documenten en nota’s. Bij het vaststellen van datum en uur wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de leden.
6.1.4. De uitnodiging wordt elektronisch bezorgd, tenzij een lid uitdrukkelijk verzoekt een papieren uitnodiging te ontvangen.
6.1.5. Op aanvraag van een lid of een geleding wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de schoolraad valt, op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Dit lid of deze geleding zorgt dan ook voor de nodige informatie om dit punt te bespreken.
6.1.6. Wanneer één van de geledingen om een vergadering verzoekt, dient de voorzitter de schoolraad bijeen te roepen uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek. Schoolvakanties schorten deze periode op. Elk verzoek is schriftelijk gericht aan de voorzitter van de schoolraad en bevat een motivatie.
6.2. Verloop – besluitvorming – stemming
6.2.1. Bij de aanvang van de vergadering stelt de voorzitter de volgorde van de besprekingen voor, rekening houdend met de op de agenda ingeschreven punten.
6.2.2. Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd tenzij de leden daarmee akkoord gaan.
6.2.3. De leden van de schoolraad streven een consensus na. In uitzonderlijke omstandigheden kan de schoolraad beslissen tot stemming over te gaan. In dat geval wordt aan elke geleding een gelijk aantal stemmen toebedeeld. De stemming gebeurt met handopsteking, behoudens wanneer een lid of een geleding om een geheime stemming verzoekt. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid (de helft van de stemmen + 1). Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt een voorstel niet aangenomen.
6.2.4. Binnen de geleding geldt het standpunt van de meerderheid. Ten informatieve titel kunnen de individuele leden hun persoonlijk standpunt kenbaar maken.
6.2.5. Wanneer een geleding niet voltallig is of helemaal afwezig, kan de schoolraad toch geldig vergaderen. Doch voor een geldige besluitvorming dient minstens de helft van het totaal aantal leden aanwezig te zijn.
6.3. Verslag
6.3.1. De secretaris maakt een ontwerp van verslag op van elke vergadering en stuurt het, na goedkeuring door de voorzitter, naar de leden ten laatste 10 kalenderdagen na de vergadering.
6.3.2. Het ontwerp van verslag vermeldt de gedane voorstellen of adviezen en hun verantwoording, op beknopte wijze het verloop van de vergadering en de besluiten. Alle standpunten worden opgenomen.
6.3.3. Het ontwerp van verslag wordt bij de aanvang van de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
6.4. Ondersteuning
6.4.1. De schoolraad kan rekenen op de nodige infrastructurele ondersteuning vanwege het schoolbestuur. Op verzoek van de schoolraad voorziet het schoolbestuur tevens in de nodige administratieve ondersteuning.
6.4.2. De vertegenwoordigers van de leerlingen in de schoolraad krijgen de nodige begeleiding.

7. RELATIE EN COMMUNICATIE MET DE ONDERLIGGENDE RADEN
7.1. De voorzitter van de schoolraad deelt bij het begin van het schooljaar de data van de geplande vergaderingen mee aan de voorzitters van de pedagogische raad, ouderraad en leerlingenraad. Tevens brengt hij hen op de hoogte van de eventuele bijkomende vergaderingen.
7.2. De secretaris bezorgt de voorzitters van pedagogische raad, ouderraad en leerlingenraad de agenda en het verslag van elke vergadering.
7.3. De gemandateerden bereiden de schoolraad voor in de respectievelijke onderliggende raad en brengen er nadien verslag uit.
7.4. Zie ook punt 5.2 Info- en communicatieplicht.

8. RELATIE EN COMMUNICATIE MET HET LOKAAL COMITE
8.1. De voorzitter van de schoolraad deelt bij het begin van het schooljaar de data van de geplande vergaderingen mee aan de voorzitter(s) van de (het) lokale comité(s) van de school (scholen) waarvoor deze schoolraad is opgericht. Tevens brengt hij hen op de hoogte van de eventuele bijkomende vergaderingen.
8.2. De secretaris bezorgt de voorzitter(s) van de (het) lokale comité(s) de agenda en het verslag van elke vergadering. Wanneer een ontwerpbeslissing betrekking heeft op de overlegbevoegdheden van de schoolraad, wordt de ontwerpbeslissing eerst ter overleg voorgelegd aan de schoolraad.
8.3. De door de schoolraad uitgeoefende advies – en overlegrechten hebben geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het lokaal comité zich uitspreekt.

9. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
9.1. Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren op voorstel van een geleding van de schoolraad of op voorstel van ten minste de helft van de leden. Er wordt gestreefd naar een consensus. Een wijziging van het reglement wordt slechts aanvaard met instemming van alle geledingen van de schoolraad.
9.2. Een voorstel van wijziging van dit reglement moet schriftelijk gebeuren. De redenen om het reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging dienen te worden toegevoegd.

Handtekeningen,

Voor het personeel,                   Voor de ouders,
Voor de leerlingen,  (in het sec. ond.)    Voor de lokale gemeens

Feedback geven