Huishoudelijk reglement oudercomité (eenvoudige versie)

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Voorbeeld huishoudelijk reglement oudercomité (eenvoudige versie)

OUDERCOMITE VAN … (school)

1.      ADRES

Het adres van het oudercomité is: … (adres van de school)

2.      DOELSTELLING – MISSIE
Het oudercomité wil de samenwerking tussen ouders en school bevorderen.
Het oudercomité wil samen met de school, de betrokkenheid van alle ouders bij de school verhogen.

3.      TAKEN OUDERCOMITE

- Informeren
Het oudercomité is de brug tussen de school en de ouders.

Het oudercomité zorgt er samen met de school voor dat de ouders goed geïnformeerd zijn.

Het oudercomité meldt aan de school problemen die ouders signaleren.
- Ontmoeten
Het oudercomité organiseert samen met de school activiteiten waar ouders elkaar en de leerkrachten, kunnen ontmoeten.

- Helpen
Het oudercomité zamelt geld in om de school te steunen. Ook helpen ze de school met klusjes, koken, begeleiding bij uitstappen….

- Meedenken
In het oudercomité kunnen ouders hun mening geven over het schoolleven. Voorstellen tot verandering kan de school bespreken in het oudercomité.

Het oudercomité moet alle ouders vertegenwoordigen.

4.      SAMENSTELLING OUDERCOMITÉ
Alle ouders van de school kunnen lid worden van het oudercomité.

Ze engageren zich voor een heel schooljaar.
In het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een brief, email en/of ze worden aangesproken om lid te worden.
Leden die de doelstelling blijvend tegenwerken, kunnen uit het oudercomité gezet worden.

5.      VERGADERINGEN

Het oudercomité vergadert elke maand, maar niet in de vakantie.

De vergadering duurt maximum 1,5 uur.

De voertaal in de vergaderingen is Nederlands.

6.      BESTUUR
Het bestuur van het oudercomité bestaat uit: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het oudercomité verkiest tweejaarlijks het bestuur.

De voorzitter leidt de vergaderingen.

De secretaris maakt het verslag van de vergaderingen en houdt de ledenlijst bij.

De penningmeester houdt het kasboek met in- en uitkomsten bij.

Ouders die ook leerkracht zijn of in het schoolbestuur zitten, kunnen geen bestuurslid worden.
Het bestuur komt voor elke vergadering samen om de vergadering voor te bereiden.

Zij maken de agenda op van de vergadering van het oudercomité.

Bij de voorbereiding is minstens één leerkracht van de school aanwezig.
Vaste agendapunten?

-       

-       

7.      VERSLAG EN COMMUNICATIE
De verslaggever maakt het verslag.

De secretaris mailt/geeft het verslag aan alle leden.
De secretaris mailt/geeft de uitnodiging van de vergadering vooraf aan alle leden.
Op de uitnodiging staat: plaats, datum, uur en agenda.
Alle communicatie van het oudercomité wordt bijgehouden in het comitéboek.

Alle ouders van de school mogen dit boek inkijken.

Op de schoolwebsite staat informatie over het oudercomité: de doelstelling, taken en de vergaderdata en de verslagen.

8.      BESLUITVORMING
In alle vergaderingen wordt gepraat tot men een overeenkomst bereikt.

Als er geen overeenkomst is, wordt er gestemd.
Een voorstel heeft 2/3 meerderheid nodig.
Om geldig te stemmen moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn.
Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd. De stembriefjes worden door minstens 2 neutrale personen geteld, bijvoorbeeld door 2 leerkrachten.

9.      FINANCIËN
Het oudercomité verwerft financiën die nodig zijn voor de werking.
Daartoe organiseert het oudercomité enkele opbrengstactiviteiten.
Het oudercomité heeft een bankrekening.

2 of 3 personen, waaronder een leerkracht, hebben volmacht op de rekening.

De penningmeester houdt het kasboek bij.

Alle leden van het oudercomité (of bestuur) kunnen het kasboek en de rekeninguittreksels inkijken.

1 of 2 keer per jaar kijkt een ‘neutrale persoon’ (bv leerkracht) de boekhouding na.

1 of 2 keer per jaar wordt er verslag gegeven van de financiën op het oudercomité.

10.  AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Alle activiteiten worden samen met de school georganiseerd.

De school moet alle informatie hebben over alle activiteiten.

De aansprakelijkheid van de leden van het oudercomité en van de helpers, is verzekerd via de schoolpolis.

Contracten met externen worden enkel door schoolpersoneel ondertekend.

11.  WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement kan altijd gewijzigd worden op de wijze beschreven in punt 8.
 

12.  ONTBINDING VAN HET OUDERCOMITÉ
Als het oudercomité stopt, zullen de financiën overgemaakt worden aan de school of aan een soortgelijk initiatief.

Feedback geven