Model engagementsverklaring internaten - ouders

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Engagementsverklaring in het internaatsreglement

De VCOV raadt aan om een engagementsverklaring op te nemen in het internaatsreglement. Het gaat over wederzijdse engagementen en verwachtingen van ouders/voogden en internaat ten aanzien van elkaar. Het internaat en de ouders/voogden zijn partners die samenwerken aan de opvoeding van het kind. Belangrijk hierbij is het overleg en de wederkerigheid.
 
In de engagementsverklaring kunnen bijvoorbeeld onderstaande thema’s opgenomen worden:

1. Overlegmomenten tussen internaat en ouders/voogden  
Het internaat voorziet overlegmomenten waarop ouders/voogden kunnen praten met de directeur of met de begeleider van de leefgroep van hun kind. De ouders/voogden op hun beurt engageren zich om zoveel mogelijk deel te nemen aan de overlegmomenten. Indien ze niet aanwezig kunnen zijn wordt er een ander moment gezocht.

2. Aanwezigheid
Het internaat informeert de ouders/voogden over het spijbelbeleid en de afspraken omtrent ongewettigde afwezigheden.
Ouders/voogden engageren zich om hun kinderen op tijd naar het internaat te brengen en weer af te halen. Ouders/voogden steunen het internaat in de aanpak van afwezigheden.

3. Deelname aan individuele begeleiding of begeleidingscontract

Het internaat licht ouders/voogden in over het beleid van het internaat bij gedragsmoeilijkheden of andere situaties die reden zijn tot speciale zorg.
Ouders/voogden engageren zich om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod (bv. begeleidingscontract) van het internaat. Het internaat verwacht hierbij openheid van de ouders/voogden zodat er geen relevante info achtergehouden wordt.

4. Een positief engagement tegenover het Nederlands
In het internaat is het Nederlands de voertaal. De opvoeders stimuleren de kinderen om Nederlands te praten met elkaar. Van de ouders/voogden wordt verwacht dat ze een positieve houding aannemen tegenover het Nederlands.


Voorbeeld van engagementsverklaring tussen ouders/voogden en het internaat

Internaat en ouders werken samen

Het internaat wil:

 

  Þ

Als ouder/voogd kan ik:

-        Dat je het internaatsreglement leest, weet wat er in staat en dat ook doet. 

 

-        Doen wat er in het internaatsreglement staat.

 

-        Dat de interne op tijd naar het internaat gebracht en opgehaald wordt.

-        Tijdig verwittigd worden bij afwezigheid van de interne.

 

-        Mijn kind op tijd naar het internaat brengen en ophalen.

-        Bellen of mailen naar het internaat als mijn kind afwezig is.

-        De kinderen stimuleren om Nederlands te praten met elkaar en met de opvoeders van het internaat.

 

-        Mijn kind helpen om Nederlands te leren.

-        Respect voor de cultuur, eigenheid en het pedagogisch project van het internaat

 

-        Respect hebben voor het pedagogisch project van het internaat.

-        Het internaat team waarderen.

-        Dat je de brieven van het internaat leest.

-        Dat je snel antwoordt op de brieven.

 

-        Proberen de brieven van het internaat te lezen.

-        Snel antwoord geven op de brieven van het internaat (= handtekening).

-        Regelmatig overleggen met ouders/voogden tijdens overlegmomenten.

 

-        Deelnemen aan de overlegmomenten van het internaat.

-        Dat je helpt bij de begeleiding thuis van je kind.

-        Dat je vertelt welke speciale zorg je kind nodig heeft.

-        Dat je duidelijke en eerlijke info geeft aan de medewerkers van het internaat over de persoonlijke kenmerken en behoeften van je kind op vlak van karakter en gezondheid, bijv. allergieën, slaapgedrag, gedragsproblemen, gebruik medicijnen…

 

-        Helpen bij de begeleiding thuis van mijn kind

-        Samen met het internaat zoeken welke speciale zorg nodig is.

-        Samen met het internaat zoeken naar manieren om problemen op te lossen.

-        Duidelijk en eerlijk communiceren met de medewerkers van het internaat over mijn kind zijn karakter, gewoontes, moeilijkheden.

-        Medicijnen die mijn kind moet innemen, meegeven naar het internaat, samen een toestemmingsformulier en/of een doktersvoorschrift. 


Ouders en internaat werken samen

Als ouder/voogd wil ik:


  Þ

Het internaat kan:

-        Mijn kind inschrijven in het internaat

-        Een hartelijk onthaal

-        Duidelijke informatie over de werking, de leefgroepen, het kostenbeleid… van het internaat

-        Een internaat waar mijn kind zich kan thuis voelen

 

-        De werking en het internaat reglement uitleggen bij inschrijving.

-        Uitleggen welke opvoeding de kinderen krijgen in het internaat (= pedagogisch project).

-        Duidelijke afspraken maken over bijv. het kostenbeleid.

-        Een warme, veilige omgeving bieden waar mijn kind zich kan thuis voelen.

-        Regelmatig overleggen met de medewerkers van het internaat.

-        Ook positieve feedback krijgen over mijn kind.

 

-        Ouders regelmatig uitnodigen tijdens overlegmomenten.

-        Oplossingen zoeken wanneer ouders niet kunnen deelnemen.

-        De (positieve) evolutie van het kind vertellen.

-        Antwoorden op vragen en zorgen van ouders.

-        Opgebeld worden als mijn kind niet naar het internaat komt (= spijbelt).

 

-        Snel bellen als een kind niet op het internaat is (= spijbelt).

-        Oplossingen zoeken met de ouders

-        Samenwerken met externe partners bij problemen.

-        Weten wie de opvoeders, de begeleiders van de leefgroep en de beheerder van het internaat zijn. 

-        Weten hoe en wanneer ik ze bereiken.

 

-        Het team voorstellen aan de ouders en hen de contactgegevens bezorgen van bijv. de hoofdbegeleider.

-        De zorg voor het kind goed uitwerken samen met de ouders.

-        Spreken over het individueel begeleidingscontract van het kind met de ouders.

-        Duidelijke communicatie

 

-        Proberen om duidelijk te communiceren met ouders, bijv. telefonisch, via brieven, heen en weerschrift…Feedback geven