Nieuwsbrieven

Hier vind je het archief van onze nieuwsbrieven.

Documenten

Titel Omschrijving
Huiswerk (okt 19) Nieuwsbrief met info voor ouders over huiswerk (Klasse) + wat kan de ouderwerking doen rond dit thema? Bekijken
Wat is nieuw of anders in 2019-2020? Overzicht van de belangrijkste nieuwe regelgeving Bekijken
Wegwijs in de VCOV-website (sept 19) Overzicht van de verschillende rubrieken op www.vcov.be. Bekijken
Profiel van de directeur Wanneer er een profiel opgesteld wordt voor een nieuwe directeur, hebben ouders daar een stem in. VCOV geeft informatie en tips voor de school- en ouderraad om die bevoegdheid goed op te kunnen nemen. Bekijken
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (2019) Sinds 2015 streeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar bestuurlijke schaalvergroting (niet te verwarren met schóólvergroting). De herstructureringen die scholen en hun schoolbesturen doorvoeren roepen vragen op bij ouders. Bekijken
Reclame en sponsoring Regels rond reclame en sponsoring op school. Voorbeeld van sponsoringovereenkomst. Bekijken
Bednet: ouders getuigen Getuigenis van ouders over hun zoektocht naar aangepast onderwijs voor hun chronisch ziek kind. Bekijken
Kleine scholen doen ertoe Het al dan niet openhouden van kleine vestigingen of scholen ligt gevoelig bij alle betrokkenen. Deze tekst wil een constructieve handreiking bieden om het overleg te ondersteunen. Bekijken
Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting BOS (2018) In 2015 zette Katholiek Onderwijs Vlaanderen een proces in gang naar bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS). Wat zijn de 7 principes? Welke rol hebben ouderraad, schoolraad en medezeggenschapscollege? Bekijken
Een diverse ouderwerking? Uiteraard! Hoe zorg je ervoor dat er meer ouders met een migratieachtergrond de weg naar de ouderwerking vinden? Bekijken
(V)echtscheiding op school: de rol van de ouderwerking In elke klas van 25 leerlingen is (grosso modo) 1 leerling betrokken bij een vechtscheiding. Wat kunnen de school en de ouderwerking doen? Bekijken
Nieuw decreet leerlingenbegeleiding Sinds 1/9/18 is er een nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Dit decreet maakt duidelijk wie welke taak opneemt: het schoolteam, het CLB of de PBD. In deze Ouderwijs vatten we de belangrijkste zaken voor ouders samen. Bekijken
Wat is nieuw (of anders) in 2018-2019? Deze nieuwsbrief vat de belangrijkste aanpassingen of nieuwigheden op beleidsniveau bij de start van het schooljaar 2018-2019 samen. Bekijken
Ondersteuning voor leerlingen met extra zorgnoden in het gewoon onderwijs Elke school voor gewoon onderwijs is toegetreden tot een samenwerkingsverband: het ondersteuningsnetwerk! Bekijken
Ouders en school - partners in zorg Vanaf 1 september 2017 is de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijs-behoeften anders georganiseerd. Gewone en buitengewone scholen bundelen sindsdien hun kennis en ervaring. Bekijken
Attestering in het basis- en secundair onderwijs Getuigschrift? Diploma? Een overzicht van alle mogelijke attesten in het basis- en secundair onderwijs. Bekijken
Ziek op school Wat als je kind door ziekte niet naar school kan? Of als hij/zij tijdens de schooluren ziek wordt? Mag de school medicijnen toedienen? Bekijken
Werken met vrijwilligers anno 2016 Veel ouderwerkingen houden vast aan hun traditionele bestuur, al is het vaak zoeken naar witte raven om deze functies in te vullen. De duivels-doet-al onder de geëngageerde ouders worden steeds zeldzamer. Bekijken
Van basis naar secundair Van basis naar secundair? Begin er op tijd aan! Bekijken
Tips voor een smaakvol en voedselveilig evenement Ouderverenigingen organiseren jaarlijks een smul-en ontmoetingsactiviteit op school. We willen hen hierin ondersteunen door hygiëne tips te geven en stil te staan bij wat ze kunnen doen om voedselveilig te tafelen. Bekijken