Oudercontact

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Oudercontact

Het oudercontact is een formeel gesprek tussen ouders en (klas)leraar. Doorgaans kennen we het onder de vorm van een '10-minutengesprek' waarin een rapport besproken wordt.

In een bevraging over leerlingenbegeleiding (2019) vroegen we ouders hoeveel oudercontacten er per schooljaar zijn op de school van hun kinderen. In het basisonderwijs zijn dat er meestal 2 of 3. De meeste secundaire scholen organiseren 3 keer een oudercontact. 


Tips voor ouders
1.1. Vóór het oudercontact

 • Bereid het oudercontact thuis voor. Dat kan met de 'Kijklijst voor ouders' van Klasse. Hierdoor kan je vergelijken of het beeld dat de leraar van je kind heeft hetzelfde is als het beeld dat jij hebt. Voor anderstalige ouders zijn er vertaalfiches in 9 talen.
 • Maak een lijstje met je vragen of bezorgdheden. Neem dit zeker mee en aarzel niet het te overlopen met de leraar. Je kan een lijstje maken op je smartphone en dit gedurende het schooljaar aanvullen. Dringende zaken meld je uiteraard best op het moment dat ze zich voordoen.
 • Meld het op voorhand als je wenst dat andere personen dan de klasleraar bij het gesprek aanwezig zijn, bv. de CLB-medewerker, zorgcoördinator, leerlingbegeleider...
 • Meld het op voorhand als je wil gebruik maken van een tolk.
 • Vraag aan je zoon/dochter of hij/zij een zorg heeft om te bespreken met de leraar.
 • Ook de praatkaartjes van Klasse zijn de moeite om vooraf te bekijken. Je vindt er tips over lichaamstaal, kritiek krijgen en geven...
 • De VCOV bundelt 20 tips voor een constructief oudercontact.  


1.2. Tijdens het oudercontact

 • Probeer meer te weten te komen dan de punten alleen. Hoe gedraagt je kind zich in de klas? Op de speelplaats? Welke voortgang wordt er geboekt? Welke evolutie is er te merken? Het oudercontact is er niet alleen om minder goede resultaten te bespreken!
 • Een oudercontact kan verschillende emoties teweegbrengen. Deze mag je gerust verwoorden.
 • Neem een positieve en open ingesteldheid aan. Laat je niet (mis)leiden door wat je van je zoon/dochter of van andere ouders hoorde.
 • Loopt het gesprek niet zoals je had gehoopt, dan kunnen volgende vragen je helpen: 

- Begrijp ik het goed dat...?
- Wat kunnen we samen doen om dit aan te pakken?
- Kan u daar een voorbeeld van geven?
- Wat doet of zegt mijn kind dan precies?
- Ik begrijp dat dit ernstig is, maar kan u toch ook iets positiefs vertellen?
- U overvalt me met deze informatie. Kunnen we een nieuwe afspraak maken om dit te bespreken?

 • Probeer zoveel mogelijk concrete informatie te verkrijgen. Enkele voorbeelden:

- "We zijn ongerust over zijn/haar zelfbeeld." - Geldt dit voor alle leraren of zijn er vakken waar mijn kind zich wel goed lijkt te voelen? Wat doet of zegt hij/zij concreet dat de leraren ongerust maakt? Hoe kunnen we dit aanpakken?... 
- "Hij/zij zal een tandje moeten bijsteken!" - Wat wordt er dan precies verwacht? Moet hij/zij langer studeren, meer oefeningen maken, beter meewerken in de les...? Hoe kan ik daarbij helpen? Waar vinden we extra oefeningen of informatie om te ondersteunen?

 • Herhaal de gemaakte afspraken. Bv. jij zal aangeven in de agenda wanneer het huiswerk maken moeilijk verliep, de leraar zal een medeleerling vragen samen de boekentas te maken op het einde van de schooldag...
 • Spreek af wanneer bekeken wordt of de gemaakte afspraken nagekomen werden, wat er lukte en wat bijgestuurd moet worden.
 • Overloop met de leraar welke boodschap je aan je kind kan geven over dit oudercontact 

1.3. Na het oudercontact
 • Verliep het oudercontact niet goed? Ventileer eerst bij een volwassene of laat het even bezinken vooraleer je er met je kind over praat.
 • Praat op een respectvolle manier over school en het onderwijs in het algemeen. Hierdoor geef je als ouder aan dat onderwijs voor jou belangrijk is. 
 • Vertel je kind welke stappen er genomen zullen worden om eventuele problemen aan te pakken. Kan je kind zich hierin vinden? Vertel wat jij zal doen om hem/haar te ondersteunen.
 • Vertel je kind wat er goed was. Focus niet alleen op de cijfers.
 • Vraag wat je kind zelf vindt van zijn/haar rapport.
 • Maak afspraken binnen je gezin (en met de grootouders) over het belonen van een goed rapport. 
 • Ouderbetrokkenheid is meer dan het oudercontact alleen. Praat ook over school op andere momenten. 
De rol van de ouderwerking

De organisatie en de invulling van het oudercontact zijn bevoegdheden van de school. Toch heeft de ouderwerking een belangrijke rol. De ouderwerking vertegenwoordigt immers de kant van één van de partners. Ouders kijken met een andere bril naar het oudercontact dan leraren. Hun inbreng is dan ook belangrijk om het oudercontact optimaal te kunnen inzetten als communicatiemiddel tussen ouders en school.

Voor alle onderstaande ideeën, is de belangrijkste voorwaarde dat er overleg is tussen de ouderwerking en de school. Het oudercontact is een onderwerp om samen over na te denken.

2.1. Praktische ondersteuning bieden vanuit de ouderwerking

 • Vinden ouders vlot de weg naar het juiste lokaal? Denk als ouderwerking mee na over wegwijzers, een plannetje...
 • Om het mogelijk te maken dat beide ouders op het oudercontact aanwezig zijn, is kinderopvang handig. Leden van de ouderwerking kunnen toezicht houden op de speelplaats of leerlingen van de hogere jaren inschakelen. Vergeet niet te checken of dit past binnen de schoolpolis. Laat je inspireren door het praktijkvoorbeeld 'Creatieve ateliers tijdens het oudercontact'.
 • Bied de ouders een drankje aan en maak gebruik van de gelegenheid om de ouderwerking voor te stellen. Een drankbonnetje zorgt ervoor dat ouders zeker langskomen. Laat je inspireren door het praktijkvoorbeeld 'Oudercontact met babbelcafé en estafettestok'.
 • Een verkeersactie op school? Beloon ouders die met de fiets en/of in fluo naar het oudercontact komen.
 • Het oudercontact is een goede gelegenheid om de leraren letterlijk eens in de bloemetjes te zetten. Ze vinden dit vast een leuke verrassing die bovendien het lokaal opfleurt.
 • Nog een manier om de leraren te soigneren tijdens het oudercontact is rondgaan met een thermos koffie of verfrissend drankje.
 • Ouders voelen zich welkom als ze vriendelijk onthaald worden, als iemand hen de weg wijst, als ze een briefje van hun kind vinden in de klas...


2.2. Toelichting vragen aan de school

 • Hoe gaat de school om met anderstalige ouders? Kunnen zij beroep doen op een tolk? Wat als ze hun kind meebrengen om te tolken? Mag er van de leraren verwacht worden dat ze een woordje Frans of Engels gebruiken indien nodig?
 • Hoe gaat de school om met gescheiden ouders? Krijgen beide ouders een uitnodiging of moeten ze onderling afspreken?
 • Wat gebeurt er als ouders geen afspraak maken voor het oudercontact? Worden zij hieraan herinnerd?
 • Wat gebeurt er als ouders niet komen opdagen op een afspraak? Neemt iemand van de school contact op om te vragen naar de reden van afwezigheid?


2.3. Kritische reflectie

 • Is de setting optimaal tijdens het gesprek? Is er voldoende privacy? Zitten ouders en leraar over elkaar of naast elkaar? Zijn er ook in de kleuterklassen comfortabele stoelen om op te zitten?
 • Is het oudercontact een haalbare kaart voor ouders met een beperking? Is er een parkeerplaats voor personen met een handicap?
 • Is de uitnodiging voor alle ouders duidelijk? Is het eenvoudig om een afspraak te maken? Houdt men rekening met ouders die meerdere kinderen op school hebben? Kunnen ouders op voorhand meedelen wat ze zeker willen bespreken?
 • Is er een zekere flexibiliteit of moeten alle ouders op één avond komen?
 • Hebben de leraren aandacht voor positieve feedback? Is het puntensysteem en de puntenafweging duidelijk voor de ouders? Werkt men (ook) met andere beoordelingen dan punten? Vermeldt men de mediaan en/of het gemiddelde?
 • Hoe bewaken de leraren de timing? Is dit een goede manier voor leraren en ouders?
 • Hoe kunnen we de mening van ouders achterhalen? Vinden ze dat er voldoende oudercontacten zijn? Willen ze andere leraren spreken dan de klasleraar?... 


2.4. Samen nadenken over alternatieven

 • Een demonstratie van wat de leerling leerde: iets koken, een machine bedienen, een gedicht voordragen in een vreemde taal...
 • Ouders nemen samen met hun zoon/dochter deel aan workshops 
 • Een tentoonstelling met werken van de leerlingen
 • Een fotoverslag van een meerdaagse uitstap met toelichting door de leerlingen
 • Een rondleiding door de school
 • Ouders vertellen over hun kind in een brief 
 • KOM-gesprek: de leerling licht zelf zijn/haar vorderingen toe aan zijn ouders in aanwezigheid van de leraar
 • Voortgangsgesprek Two stars and a wish
 • Een omgekeerd oudercontact: de leraar laat de ouder vertellen
 • Ouders bereiden via een vragenlijst een oudervertelgesprek voor

VCOV mei 2021
Feedback geven