Mogen scholen de kosten van tolken doorrekenen aan de ouders?

De kosten om met anderstalige ouders te communiceren via tolken kunnen hoog oplopen. Als deze kost opgenomen is in de bijdrageregeling in het schoolreglement, kunnen scholen de kost doorrekenen aan de ouders. Scholen hebben echter de autonomie om hier zelf een visie en beleid rond op te stellen. Een goede relatie met anderstalige ouders - niet zelden ook kwetsbare ouders - is essentieel. Als het nodig is een tolk in te schakelen, vindt de VCOV dat de school die kost best zelf voor rekening neemt. Uiteraard moet dit gezien worden in een ruimer debat over ouderbetrokkenheid: inzet van brugfiguren, netwerken van de school betrekken, investeren in oudercontacten...

Op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je meer info over sociaal tolken en vertalen. Naast tolken ter plaatse, kan een school ook beroep doen op telefoontolken en videotolken. Andere ouders of vrijwilligers inschakelen die kunnen tolken kan een snel hulpmiddel zijn, maar houdt ook risico's in. Zo weet je niet zeker of je boodschap goed overgebracht wordt en kunnen ouders zich geremd of beschaamd voelen om problemen te bespreken waar iemand die ze kennen bij aanwezig is.