Kan een secundaire school ouders verplichten een boekenpakket aan te kopen?

Scholen mogen ouders verplichten om een bepaald boek of boekenpakket aan te kopen, maar ouders moeten zelf kunnen kiezen waar ze het aankopen. Zelfs als de school via een raamovereenkomst een gunstige prijs kan bekomen bij een bepaalde leverancier, zijn ouders vrij het pakket elders te kopen.

De kosten voor materiaal zoals boeken, moeten in de bijdrageregeling opgenomen worden. Dit is een onderdeel of een bijlage bij het schoolreglement. Ouders ondertekenen het schoolreglement bij de inschrijving van hun kind op de school. De bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad, waar ook ouders in vertegenwoordigd zijn. In de bijdrageregeling en op elke factuur moet het schoolbestuur vermelden dat gespreide betaling mogelijk is. Ook de contactpersoon hiervoor moet vermeld worden.     

Een belangrijk aandachtspunt is dat scholen zich dienen in te schrijven in een beleid van kostenbeperking. Met haar beleid voor kostenbeperking en bevordering van gelijke kansen wil de Vlaamse Gemeenschap de doelstelling van het kinderrechtenverdrag invulling geven. De school dient een sociaal verantwoord beleid te voeren waarbij vroegere betalingsmoeilijkheden de toegang tot het aanbod niet in de weg staan. Het kostenbeleid moet voorzien in specifieke maatregelen of tegemoetkomingen voor financieel minder gegoede gezinnen opdat iedere leerling tijdig over de nodige boeken en/of materiaal zou beschikken.

Leerlingen die omwille van een beperking werken met digitale boeken, moeten ook de gedrukte exemplaren aankopen. Via ADIBib stellen uitgeverijen de pdf-bestanden van hun boeken kosteloos ter beschikking van bepaalde leerlingen. De leerling moet dan wel ook de gedrukte versie hebben.