Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Skip Navigation Links

Laatste persbericht

   Minimaliseren

Nota van de minister van Onderwijs over het nieuwe ondersteuningsmodel
Feedback VCOV februari 2017

Belang van de leerling voorop
De VCOV vindt het positief dat het belang van de leerling in deze nota expliciet vermeld wordt. Toch is de rol van ouders én leerlingen in deze nota nog steeds onderbelicht. Een zorgtraject vereist de betrokkenheid van de leerling én zijn ouders.
Kwaliteitsvol onderwijs, op maat van elke leerling, moet het uitgangspunt zijn. We zijn mee bezorgd over de gevolgen van het dalend leerlingenaantal in het buitengewoon onderwijs, specifiek over de gevolgen voor het personeel, maar het uitgangspunt moet voor ons het belang van de leerling zijn.
Wij vragen voldoende en duidelijke garanties dat kinderen niet eerst moeten falen of negatieve ervaringen moeten meemaken vooraleer er de nodige zorg of ondersteuning kan gegeven worden. Hoe zal men dit garanderen op korte termijn voor fase 0 en 1 in het zorgcontinuüm?

Leerlinggerichte ondersteuning
Ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vinden het belangrijk dat de focus van de ondersteuning gericht is op hun eigen kind met zorgnoden. Voor hen ligt het zwaartepunt van de ondersteuning vaak veel meer op de leerlinggerichte ondersteuning. Ouders willen ervaren en zien dat de ondersteuningsmiddelen ook effectief worden ingezet op maat van hun kind. Wij vragen daarom een kwaliteitscontrole zowel voor de team-en leerkrachtgerichte ondersteuning als voor de leerlinggerichte ondersteuning.

Certificering
Men streeft er naar om met zo veel mogelijk leerlingen binnen een gemeenschappelijk curriculum te werken, met het oog op reguliere certificering. De betrokkenheid van ouders bij de certificering is erg belangrijk: wat is de waarde van de certificering en welke perspectieven biedt dit aan de leerling met specifieke onderwijsbehoeften? Het mag niet de bedoeling zijn dat ouders hier pas op het einde van de rit achter komen.

Keuzevrijheid voor ouders
Voor ouders en ouderverenigingen is het belangrijk dat het inclusieve onderwijs van de toekomst duidelijk, laagdrempelig, nabij en toegankelijk is. Voor sommige leerlingen zal een gespecialiseerde setting nodig blijven. Wij pleiten daarom voor keuzevrijheid voor ouders. Ook de keuze voor buitengewoon onderwijs moet mogelijk zijn. De VCOV pleit voor het recht op inschrijving én het recht op ondersteuning. Wij verwachten dat de inclusiegedachte in het regulier onderwijs beter gewaarborgd zal worden door de zorg en de werking van de ondersteuningsteams optimaal te regelen zodat continuïteit in de begeleiding van de leerling en het lerarenteam gewaarborgd is.

Gelijkgerichtheid in brede basiszorg en vaardigheden leraren
Om kwaliteitsvol onderwijs professioneel vorm te geven is gelijkgerichtheid enorm belangrijk: eender waar je kind naar school gaat zou de kwaliteit van het onderwijs even goed moeten zijn. Wij verwachten dat alle scholen een brede basiszorg aanbieden en dat leraren over professionele vaardigheden beschikken die een ruime groep kinderen en jongeren alle kansen geven.

Expertise ondersteuningsteams
De VCOV erkent dat er momenteel heel wat expertise is op het werkveld. Deze expertise mag niet verloren gaan en moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Er is een verschil in deskundig zijn in het omgaan met leerlingen met specifieke zorgnoden en dit deskundig kunnen overbrengen aan andere professionals. Welke garanties biedt men opdat de leden van het ondersteuningsteam beschikken over de nodige competenties en vaardigheden in leerkrachtgerichte ondersteuning? Ook op lange termijn moet de expertise gegarandeerd kunnen worden binnen een coherent samenwerkingsverband. Dit vraagt continuïteit in de ondersteuning, verleend door gemotiveerde experten.

Professionalisering
We vragen dat leraren meer kansen krijgen tot groeien in professionalisering. Dit vraagt veel tijd en geld: voor overleg, voor navormingen, voor coördinatie. Ook het handelingsgericht werken zou al veel meer aan bod mogen komen in de lerarenopleiding.

Budget-neutrale context
Ouders verwachten dat de overheid investeert in kwaliteitsvol onderwijs, aangepaste schoolgebouwen, meer leraren voor co-teaching en kleinere klasgroepen, professionalisering en specifieke onderwijsleermiddelen. Wij kunnen niet akkoord gaan met deze hervormingen in een budget-neutrale context. De middelen die vrijkomen door het verschuiven van leerlingenpopulaties, zijn volgens ons onvoldoende om goed onderwijs voor alle leerlingen te kunnen organiseren. Wij vragen daarom ook dat er extra middelen worden vrijgemaakt voor overleg en partnerschap met ouders in de vorm van kind-vrije uren.

Co-creatie
Co-creatie mag nog meer in de verf gezet worden. De samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs op basis van gelijkwaardigheid en met het zorgcontinuüm als rode draad is cruciaal. Wij pleiten voor een ondersteuningsteam dat voor alle betrokkenen voldoende bereikbaar en nabij is. Ouders hebben nood aan een duidelijke afbakening van taken van het ondersteuningsteam, competentiebegeleiders, CLB, leerlingbegeleider, zorgcoördinator… en moeten weten wie het aanspreekpunt is en bij wie ze terecht kunnen voor overleg of bij problemen. Wie neemt welke rol op en hoe staan ze met mekaar in relatie?

Loslaten medische diagnose
Wij vinden het positief dat de toegang tot ondersteuning in de toekomst niet meer afhankelijk zal zijn van een medische diagnose. Vooral in het licht van gelijke kansen pleiten wij er voor dat elk kind, elke jongere op ieder moment in zijn onderwijstraject toegang heeft tot zorg op maat. Hoe zal men de vertaling maken van de ondersteuningsnoden van een leerling naar de inzet van ondersteuningsmiddelen? Riskeren bepaalde groepen leerlingen niet om buiten het gezichtsveld te blijven? In het belang van de leerling en haar/zijn ouders mag er geen kostbare tijd verloren gaan.

Doorstroming basis- en secundair onderwijs
Aangezien de ondersteuningsteams niveau-overstijgend zullen werken, vragen wij om voldoende oog te hebben voor een goede doorstroming tussen basis- en secundair onderwijs.

Plaats van de ouders bij conflict
We zijn bezorgd over het feit dat de rol van de ouders weinig geformaliseerd is: er is geen formele plaats waar ouders terecht kunnen voor bemiddeling, bij conflicten. Waar mogelijk moet dit lokaal en in dialoog kunnen, waar niet meer mogelijk vragen wij dat een neutrale bemiddeling kan georganiseerd worden.

Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs en naschoolse kinderopvang
Het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs wordt in deze nota niet vermeld. Toch zal dit zeker zijn consequenties hebben als meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs zullen blijven. Wij maken ons zorgen over de toekomst van het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs in het nieuwe ondersteuningsmodel op lange termijn.
Ook de opvang van (meer) leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de naschoolse kinderopvang doet vragen rijzen.

Te strakke timing
Tenslotte is de vooropgestelde timing voor ons te strak. Wij vragen meer tijd voor een geleidelijke invoering, voorbereiding en overgangsmaatregelen. Ouders én leerlingen hebben nood aan duidelijke informatie die men tijdig communiceert. De strakke timing en de start op 1 september 2017 zorgt nu al voor veel onrust bij leraren, ouders en leerlingen.

Voor meer informatie: contacteer Karolien Bouchet via karolien.bouchet@vcov.be

VCOV vzw Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen
Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek, 016 388 100 www.vcov.be  info@vcov.be
 

Archief

   Minimaliseren
 Filter op jaar
NaamBeschrijvingUpload datum 
Betrokken ouders weerstaan luxeverzuimPersbericht24-3-2017 Download
VCOV over de start van het schooljaar 2017-2018 23-3-2017 Download
Eén week na de storm over een ouderbetrokken oudercontactOpinietekst 23-3-2017 Download
De modernisering van het secundair onderwijs 20-2-2017 Download
Feedback VCOV op de nota van de minister van Onderwijs over het nieuwe ondersteuningsmodel 16-2-2017 Download
De onzichtbare schoolrekening: ouderwerkingen zamelen ‘werkingsmiddelen’ in voor de school Persbericht nav de bevraging naar de financiën van de ouderwerking 12-12-2016 Download
Elke dag 'Dag van de Ouder' in VBS De BosbesPerstekst nav de verlening van het label oudervriendelijke school 17-10-2016 Download
Ouders bezorgd over GON: "Want een bril pak je na 2 jaar toch ook niet af?" 20-6-2016 Download
Allemaal door dezelfde schoolpoort. Geen segregatie op schoolPersbericht 4/5/169-5-2016 Download
Stimuleren en kritisch uitdagen, dat is de boodschap Persbericht met samenvatting van debatten met ouders over de eindtermen21-4-2016 Download
123456789

   Minimaliseren