Fiche 1.2 Stappenplan opstarten ouderraad

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Wat is het?

Een ouderraad of ouderwerking opstarten is geen kinderspel. Met het stappenplan van de VCOV wordt het echter een haalbare kaart. Je kan het stappenplan doorlopen met enkele enthousiaste ouders en leden van het schoolteam, of je kan begeleiding vragen van de VCOV.

Bij de start is er een belangrijk verschil tussen een ouderraad en een andere vorm van ouderwerking, zoals bijv. een oudercomité. Het schoolbestuur is verplicht een ouderraad op te richten als 10% van de gezinnen dit wenst. Voor andere vormen van ouderwerking geldt deze verplichting niet. Meer informatie over het verschil tussen een ouderraad en een andere ouderwerking vind je in fiche 1.1.

Alle aanbevelingen die de VCOV doet voor ouderraden gelden verder ook voor andere ouderwerkingen. Daarom gebruiken we in het vervolg enkel de term ‘ouderraad’.

Wie/wat heb je nodig?
Hoe ga je te werk?

Stap 1: Verkennend gesprek tussen initiatief nemende ouders en directeur

 • Ouders:
  • Waarom willen ze met een ouderraad starten?
  • Wat zijn hun belangrijkste doelstellingen?
 • Directeur:
  • Wat is de visie van de school over een ouderraad?
  • Wat zijn volgens de school de belangrijkste doelstellingen?
  • Waar liggen de grenzen voor de school? Wat moet de ouderraad niet doen?
  • Wie zijn de ouders van de school: cultuur, thuistaal, scholingsgraad?
  • Welke vormen van ouderbetrokkenheid bestaan er reeds?
 • VCOV of ouder/leerkracht:

Stap 2: Voorbereiding van een infomoment voor alle ouders

 • Voorstel van scenario voor het infomoment:
  • Verwelkoming door de directeur en de initiatiefnemende ouders: waarom een ouderraad?
  • Informatie over de ouderraad door de VCOV: regelgeving, doelstellingen en taken
  • Discussie in kleine groepjes rond de activiteiten en thema’s. Elke groep vult de template visie ouderraad in.
  • Plenum en mogelijkheid tot vraagstelling
  • Afsluiten met oproep voor eerste vergadering 
 • Publiciteit:
  Alle ouders, leden van het schoolteam en schoolbestuur worden uitgenodigd.
  De VCOV raadt aan om op verschillende manieren met ouders te communiceren.
  • Op papier:
   Brief, uitnodigingskaart, affiche, schoolkrant, herinnering in agenda.
  • Digitaal:
   Mailuitnodiging, Smartschool, schoolwebsite
  • Mondeling:
   Ouders aanspreken aan de schoolpoort of op een infostand, vragen aan leerkrachten om ouders aan te spreken bij de inschrijving of na het oudercontact (in het buitengewoon onderwijs kan dit ook opgenomen worden door de orthopedagoog of maatschappelijk werker)
 • Praktische organisatie:
  • Wanneer, waar, drankje, vertaling voorzien of fluisterouders die discreet tolken…
  • Vastleggen datum en uur van eerste vergadering ouderraad

Stap 3: Infomoment voor alle ouders over de start van de ouderraad

 • Scenario: zie stap 2
 • Zoek enkele verslaggevers voor de discussieronde en het plenum

Stap 4: Voorbereiding van de eerste vergadering van de ouderraad

 • Hoe  ouders uitnodigen?
  • Alle ouders van de school worden uitgenodigd voor de eerste vergadering
  • Alle ouders krijgen de kans om zich in te schrijven als lid van de ouderraad.
  • De directeur en een afvaardiging van de leerkrachten worden uitgenodigd.
 • Opstellen van de agenda
 • Samenwerking met de school? Het uitgangspunt is de groepsdiscussie tijdens het infomoment (zie stap 3)
 • Wat ziet de school wel/niet zitten?
 • Hoe kan/wil het schoolteam de ouderraad ondersteunen?
 • Praktisch: drankje, afvaardiging leerkrachten…?


Stap 5: Eerste vergadering van de ouderraad

Onderstaande agendapunten kunnen over meerdere vergaderingen gespreid worden.
Agenda:

Tip!

De overheid vraagt aan scholen om maatschappelijk kwetsbare ouders te betrekken bij het schoolbeleid. De ouderraad moet bij zijn samenstelling streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie.
Ouderraden kunnen ervaringsdeskundigen en experten betrekken. Om kansarme en anderstalige ouders te bereiken, kan de ouderraad hulp zoeken bij buurtwerkingen, verenigingen van personen met een migratieachtergrond of de integratiedienst.

Hoe kan je variëren?
 • Er zijn ouders die je 's avonds niet kan bereiken maar die zich wel overdag willen inzetten voor de school. Via een koffiemoment op een voor- of namiddag kan je hen samenbrengen en een thema bespreken dat ook op de ouderraad aan bod komt. Je moet dan wel zorgen voor een vlotte doorstroming van de ideeën en bezorgdheden naar de ouderraad en de schoolraad.
 • In sommige scholen wordt een ‘ouderraad light’ georganiseerd. Dit is een korte versie van de ouderraad, overdag en met speciale aandacht voor klaar en duidelijk taalgebruik.
Wat zijn drempels en valkuilen?

Een nieuwe ouderraad kan niet alle ideeën tegelijk uitwerken. Stel prioriteiten en bouw de werking geleidelijk aan op. Start met één of enkele activiteiten en thema’s waarrond je wil werken. Later kunnen er eventueel werkgroepen uit ontstaan.

Feedback geven