ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


LOP

Lokaal Overlegplatform
Een lokaal overlegplatform brengt de lokale partners (scholen, OCMW,…) samen die meehelpen om de gelijke onderwijskansen (GOK) van leerlingen te realiseren. Daarnaast het LOP zich in tegen sociale uitsluiting en discriminatie van leerlingen. In vele steden organiseren zijn het centraal aanmeldingsregister.

LVS

Leerlingvolgsysteem
Het leerlingvolgsysteem is een systeem dat de leerkrachten, de ZOCO, de directie, het CLB de mogelijkheid geeft om leerlingen op te volgen gedurende de schoolloopbaan. Voor het LVS worden gestandaardiseerde toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden in het leerlingvolgsysteem ingevoerd. Het systeem geeft zo inzicht in de ontwikkeling en vorderingen van de individuele leerling, alsook op klas- en schoolniveau.

Lager onderwijs

Een school waar kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar les kunnen volgen.

Leerlingenstage

Dit is een vorm van opleiding, buiten een vestigingsplaats van de school, in een reële arbeidsomgeving bij een werkgever, waarbij  effectieve  arbeid  verricht  wordt,  met  de  bedoeling  beroepservaring  op  te  doen. De leerlingenstage kan al dan niet in groep. Leerlingenstages kunnen zowel georganiseerd worden onder de vorm van verspreide stages, als van blokstages.

Leerplan

Alle erkende scholen zijn verplicht een leerplan te volgen.
In een leerplan:
• Moeten de eindtermen en ontwikkelingsdoelen die de overheid vastlegt, op herkenbare wijze worden opgenomen
• Kan het schoolbestuur doelen toevoegen. Dat kan zowel vanuit het eigen opvoedingsproject als vanuit de eigen visie op het vak.
• Moet er voldoende ruimte zijn voor de inbreng van scholen, leraren(teams) en leerlingen.
In het basis- en secundair onderwijs ontwikkelen het GO! en de koepels van de onderwijsnetten leerplannen. De Vlaamse Regering keurt de leerplannen goed na goedkeuring van de onderwijsinspectie.

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen  laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. Wanneer ouders hun kinderen inschrijven in een school verandert de leerplicht in schoolplicht en moeten de leerlingen dagelijks naar school komen.

Lestijd

Zie lesuur

Lestijdenpakket

Het lestijdenpakket is het totaal aantal lestijden dat een school kan inrichten per week.

Lesuur

Een lestijd of lesuur is de tijd die één les duurt op school. Er wordt vaak gesproken van een uur maar meestal is dit korter. In de meeste basis- en secundaire scholen duur een lesuur 50 minuten.

Lokaal overlegplatform

Zie LOP

Leerlingenvervoer

Alle leerlingen in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer.

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen.

Als leerlingen geen gebruik maken van collectief leerlingenvervoer hebben hun ouders recht op een gratis abonnement van het openbaar vervoer voor de leerling of op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten. Dat noemt men ‘individueel leerlingenvervoer'

Leersteuncentrum

Leersteun is ondersteuning voor scholen voor gewoon onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen.

Leersteun is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs, scholen uit het buitengewoon onderwijs, CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten.

LSC

Afkorting voor leersteuncentrum

Zie leersteuncentrum

Feedback geven