ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


OAH

Onderwijs aan Huis
Zie TOAH

ODET

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen
Zie ontwikkelingsdoelen
Zie eindtermen

OGO

Officieel gesubsidieerd onderwijs
Zie onderwijsnetten

OKAN

Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen.

Meer info: www.vcov.be/ouderinfotheek/vcov-infomateriaal/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-OKAN

OVSG

Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap
Onderwijskoepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
Zie onderwijsnetten

Observatieactiviteit

Leerlingen volgen, al dan niet in groep, het bedrijfsgebeuren zonder effectief aan de bedrijfsactiviteiten deel te nemen.  Voorbeelden  zijn  een  bedrijfsbezoek  of  een  observatie  in  een  kleuterklas.  Hierbij  verrichten  de leerlingen geen arbeid en gaat meestal een stage vooraf.

Observatiegraad

Dit is de eerste graad van het secundair onderwijs of het 1ste en 2de jaar.

Ondersteuningsnetwerk

Samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs, scholen uit het buitengewoon onderwijs, CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Het ondersteuningsnetwerk bestaat niet meer. Nu spreekt men van leersteuncentra. Zie leersteuncentrum.

Officieel onderwijs

De scholen van het GO! en de scholen van provincies, steden en gemeenten behoren tot het officieel onderwijs.

Onderwijsaanbod

Het totaalaanbod van onderwijsinstellingen die een erkend studiebewijs mogen afleveren.

Onderwijskoepel

Zie koepel

Onderwijsleerproces

Het onderwijsleerproces is het proces waarin de leerlingen kennis en vaardigheden oefenen en verwerven. De leerkracht geeft de leerstof, zorgt voor een goede leeromgeving en kansen tot experimenteren, exploreren, herhalen…

Onderwijsnetten

In Vlaanderen zijn er drie onderwijsnetten, één vrij en twee officiële netten:
• Gesubsidieerd vrij onderwijs: het katholiek onderwijs maakt deel uit van deze groep. In dit net vind je ook methodescholen, protestantse, joodse en islamitische scholen… Deze scholen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs.
• Gemeenschapsonderwijs: het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
• Gesubsidieerd officieel onderwijs: de scholen van gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.

Ontwikkeling van een innerlijk kompas

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 4 ontwikkelingsthema’s:
• Identiteit
• Levensbeschouwelijke grondhouding
• Waardengevoeligheid en normbesef
• Veerkracht

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 5 ontwikkelingsthema’s:
• Zelfregulerend vermogen
• Onderzoekcompetentie
• Ondernemingszin
• Gezonde en veilige levensstijl
• Engagement voor duurzaam samenleven

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 6 ontwikkelingsthema’s:
• Oriëntatie op de samenleving
• Oriëntatie op bewegingscultuur
• Oriëntatie op tijd
• Oriëntatie op de ruimte
• Oriëntatie op techniek
• Oriëntatie op natuur

Ontwikkeling van wiskundig denken

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 5 ontwikkelingsthema’s:
• Logisch en wiskundig denken
• Getallenkennis
• Rekenvaardigheid
• Meetkunde
• Meten en metend rekenen

Ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen.
De school doorloopt 3 fases om samen met de ouders en het CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen:
• basiszorg
• verhoogde zorg
• uitbreiding van zorg
Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum (IAC) volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aantrekken voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan door samenwerking met een leersteuncentrum.
De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders, met het CLB en met het leersteuncentrum ondersteuning op maat, op basis van de noden.
De ondersteuning of leersteun moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen:
• Voor je kind zelf
• Voor de leerkracht(en)
• Voor het schoolteam
Leersteun kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

Ontwikkelingsdoelen

Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoon onderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen. De ontwikkelingsdoelen zijn bij decreet (bij wet) vastgelegd.
Er zijn ontwikkelingsdoelen op het gebied van:
• Kennis
• Inzicht
• Attitudes
• Vaardigheden

Ontwikkelingsthema

In ZILL worden 10 ontwikkelingsvelden onderverdeeld in ontwikkelingsthema’s.

Ontwikkelingsveld

In ZILL worden de leerinhouden geordend in 10 ontwikkelingsvelden. De ontwikkelingsvelden worden onderverdeeld in ontwikkelingsthema’s.
De persoonsgerichte ontwikkelingsvelden:
• Socio-emotionele ontwikkeling
• Ontwikkeling van het innerlijk kompas
• Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
• Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
De cultuurgebonden ontwikkelingsvelden:
• Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
• Mediakundige ontwikkeling
• Muzische ontwikkeling
• Taalontwikkeling
• Ontwikkeling van wiskundig denken
• Rooms-katholieke godsdienst

Opleidingsvorm 1

Zie buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 2

Zie buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 3

Zie buitengewoon secundair onderwijs

Opleidingsvorm 4

Zie buitengewoon secundair onderwijs

Opvoedingsproject

Scholen schrijven in hun opvoedingsproject wat de visie is van de school is en hoe ze deze visie willen waarmaken. Scholen van het katholieke net baseren hun opvoedingsproject op de opdrachtsverklaring van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

oriënteringsattest

Een oriënteringsattest geeft weer of een leerling uit het secundair al dan niet geslaagd is voor een leerjaar, en naar welke studierichtingen hij kan doorstromen. Er zijn 3 soorten oriënteringsattesten:
• A-attest
• B-attest
• C-attest
In het eindjaar van je opleiding krijgt de leerling geen attest als hij geslaagd is, wel een studiebewijs. Als de leerling niet geslaagd is krijgt hij wel een C-attest.

Oriëntatiegraad

Dit is de tweede graad van het secundair onderwijs of het 3de en 4de jaar.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog is gespecialiseerd in de opvoedkunde die zich richt op de opvoeding van kinderen met een mentale en/of fysieke beperking en kinderen die zich in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden.

Opstroomoptie

De opstroomoptie is een basisoptie in de B-stroom. Via de opstroomoptie kan je kind van de B-stroom naar de A-stroom overstappen mits een gunstig advies van de toelatingsklassenraad.

ODI

Ombudsdienst Inschrijvingen. 

De ODI wordt opgericht in het kader van de aanmeldingsprocedure. De ODI buigt zich over klachten en vaststellingen (technische fouten of materiële vergissingen) en over de erkenning van een uitzonderlijke situatie binnen het dossier van aanmelden en inschrijven. 

OKI

OKI staat voor onderwijskansarmoede-indicator. Men spreekt ook van de OKI-waarde.

Deze waarde weerspiegelt het aantal van de vier leerlingenkenmerken (thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage en wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen van het gewoon lager onderwijs voldoen. De onderwijskansarmoede-indicator (OKI) maakt een samenvatting van deze risicokenmerken. Deze indicator wordt berekend als som van de 4 risicokenmerken waarop de leerlingen aantikken gedeeld door het aantal leerlingen.

De OKI is een cijfer tussen 0 en 4. Des te hoger het cijfer, des te meer leerlingen één of meerdere van de opgesomde vier leerlingenkenmerken hebben.OV4-verslag

Het OV4-verslag geeft toegang tot buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4). Een leerling met een OV4-verslag kan er echter ook voor kiezen om les te volgen in het gewoon secundair onderwijs.

Een OV4-verslag wordt opgemaakt wanneer volgende zaken noodzakelijk zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen:


  • De aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen.
  • De onderwijskundige en orthopedagogische of orthodidatische ondersteuning.
  • De inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel.


Feedback geven