ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


Se-n-Se

Secundair-na-secundair
Se-n-Se is de verzamelnaam voor een geheel van korte opleidingen binnen de derde graad technisch en kunstsecundair onderwijs (TSO en KSO). Deze opleidingen vervangen de 7de specialisatiejaren van het technisch secundair onderwijs en het kunstsecundair onderwijs.

SES

Socio-economische status
Binnen het gelijke onderwijskansenbeleid wordt de socio-economische status van de leerlingen gebruikt om de gelijke kansen te verbeteren. Scholen krijgen hiervoor extra middelen (financieel en extra personeel).
Deze middelen worden toegekend op basis van volgende criteria:
• Thuistaal niet Nederlands
• Het opleidingsniveau van de moeder is lager dan het diploma secundair onderwijs
• Recht op een schooltoelage

Kinderen die voldoen aan één van bovenstaande criteria behoren tot de groep SES-leerlingen die in aanmerking komen voor bijkomende middelen voor de school waarin ze zijn ingeschreven.

SG

Scholengemeenschap
Zie scholengemeenschap

SID-in

Studie-informatiedagen
Als laatstejaars secundair onderwijs kan je op een studie-informatiedag (SID-in) kennismaken met een brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming organiseren de SID-ins in de 5 Vlaamse provincies.

SOL

Speciale Onderwijsleermiddelen
Speciale onderwijsleermiddelen zijn hulpmiddelen voor leerlingen, studenten en cursisten met een functiebeperking die les volgen in het:
• Gewoon basisonderwijs
• Gewoon secundair onderwijs
• Hoger onderwijs
• Volwassenenonderwijs

Deze hulpmiddelen zijn zeer divers:
• Aangepaste handboeken
• Handboeken in braille
• Vergrote druk
• Tolken voor doven en slechthorenden
• Technische apparatuur
• …

SVS

Stichting Vlaamse Schoolsport
De Stichting Vlaamse Schoolsport treedt op als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen.

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen:
• Van hetzelfde onderwijsniveau: basisonderwijs óf secundair onderwijs
• Met hetzelfde of een ander schoolbestuur
• Van hetzelfde of van verschillende onderwijsnetten
• Die vrijwillig samenwerken
De meest recente scholengemeenschappen zijn op 1 september 2014 gevormd voor een periode van 6 jaar. 

Schoolbestuur

Zie inrichtende macht

Schooljaar

Het schooljaar start in principe op 1 september, tenzij 1 september op een zaterdag of zondag valt. Een schooljaar eindigt op 30 juni om rond het middaguur, tenzij 30 juni op een zaterdag of zondag valt. Leerplichtige leerlingen zijn verplicht om te de laatste dag aanwezig te zijn op school.

Schoolplicht

Ouders kunnen kiezen om thuisonderwijs te geven. Indien ouders ervoor kiezen om hun kind in te schrijven in een school, verandert de leerplicht in schoolplicht. Kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar zijn verplicht om dagelijks aanwezig te zijn op school wanneer er lessen en activiteiten worden ingericht.

Schooltoelage

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. Om in aanmerking te komen voor een schooltoelage, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:
• Nationaliteit: het kind waarvoor een schooltoelage wordt aangevraagd moet op 31 december 2018 Belg zijn. Als het kind geen Belg is, moet het kind of de ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
• Inkomen: de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de ouders, bepalen of een schooltoelage wordt toegekend. Naast het loon wordt er ook rekening gehouden met o.a. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden. Ook het kadastraal inkomen (KI) van woningen die u verhuurt of van een buitenverblijf kunnen een rol spelen.
• School- en studiekeuze: het kind moet een opleiding volgen die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap. Dit betekent dat sommige opleidingen niet in aanmerking komen.
Voor elk onderwijsniveau zijn er ook nog enkele bijkomende voorwaarden:
• Kleuteronderwijs: kleuters moeten (afhankelijk van de leeftijd) een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school.
• Lager onderwijs: kinderen in het lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.
• Secundair onderwijs: studenten in het secundair onderwijs kunnen een schooltoelage ontvangen tot het schooljaar waarin ze 22 jaar oud worden (voor bepaalde opleidingen zijn er uitzonderingen). Studenten die 2 opeenvolgende schooljaren meer dan 29 halve dagen (per schooljaar) ongewettigd afwezig zijn, verliezen hun schooltoelage.

Snuffelstage

Vanaf schooljaar 2018-2019 kunnen veertienjarigen die willen leren in de klas én op de werkvloer, een week stage lopen bij een bedrijf. Met dergelijke 'snuffelstages' wil men de drempel naar technologische beroepen te verlagen.

Socio-emotionele ontwikkeling

Dit is een ontwikkelingsveld uit ZILL. Dit ontwikkelingsveld is onderverdeeld in 4 ontwikkelingsthema’s:
• Relationele vaardigheden
• Omgaan met gevoelens en behoeften
• Inlevingsvermogen
• Seksueel bewustzijn

Specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die langdurige en belangrijke problemen hebben om te kunnen meedoen in het onderwijs, krijgen aanpassingen in de school en in de klas zodat zij toch les kunnen volgen. Dit kan gaan over apparatuur die slechtziende leerlingen helpt, dyslexiesoftware,…

Stage

Zie leerlingenstage

Stagebegeleider

De stagebegeleider is een leraar die de begeleiding van de leerling-stagiair als opdracht heeft.

Stagegever

De organisatie, bedrijf of instelling waarin de stage plaatsvindt.

Stagiair

Is de leerling die stage loopt in een organisatie, bedrijf of instelling.

Stimulerende maatregelen

Zie STICORDI

Studiebewijs

Een studiebewijs is bijvoorbeeld een diploma in het secundair onderwijs of  een getuigschrift in het basisonderwijs.

Studietoelagen

Zie schooltoelage

Studiedomeinen

De modernisering van het secundair onderwijs maakt dat er 8 studiedomeinen zullen zijn. De leerlingen van de tweede en de derde graad kunnen een studierichting kiezen binnen deze 8 studiedomeinen:

- Taal en Cultuur

- STEM

- Kunst en Creatie

- Land- en Tuinbouw

- Maatschappij en Welzijn

- Sport

- Voeding en Horeca

- Economie en Organisatie

Feedback geven