ABC

ABC

Een ABC van onderwijsjargon met uitleg op maat van ouders


CAR

Centra Ambulante Revalidatie
De doelstelling van de Centra Ambulante Revalidatie is de maatschappelijke integratie van personen met diverse complexe ontwikkelingsstoornissen, gehoorstoornissen en hersenletsel. De revalidatie gebeurt ambulant door personeelsleden met uiteenlopende specialisaties. Momenteel zijn er meer dan 40 Nederlandstalige Centra voor Ambulante Revalidatie in België, die instaan voor gespecialiseerde diagnostiek en therapie van personen, hoofdzakelijk kinderen en jongeren.

CAR

Centraal Aanmeldingsregister
In sommige steden moeten kleuters en leerlingen online aangemeld worden via een centrale aanmelding. De website waarop de aanmelding gebeurt, wordt beheerd door het LOP. Kleuters en leerlingen moeten eerst door de ouders aangemeld worden via dit register en kunnen pas nadien ingeschreven worden in de school die het LOP toewijst.

CLB

Centrum voor leerlingenbegeleiding
Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) bestaat uit een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB.
Het CLB is verantwoordelijk voor:
• medisch schooltoezicht
• leerproblemen
• studiekeuze
• psychische en sociale problemen, zoals pesterijen of faalangst

Vragen voor het CLB kunnen via de school of rechtstreeks aan het CLB gesteld worden.
Als een school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, dan moet het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen.

CODI

Coördinerend directeur
De overkoepelende directeur in een scholengemeenschap. Deze afkorting wordt meestal gebruikt in het secundair onderwijs.

C-attest

Een C-attest betekent dat je niet geslaagd bent, en het leerjaar moet overdoen. De school moet schriftelijk motiveren waarom je een C-attest krijgt.

Centraal aanmeldingsregister

Wanneer er meer nieuw in te schrijven leerlingen zijn het aantal vrije plaatsen, dan kan het schoolbestuur ervoor kiezen de inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure.
Een aanmeldingsprocedure organiseren kan voor individuele scholen of via een centraal aanmeldingsregister voor meerdere scholen samen. In het secundair onderwijs kan het alleen voor het 1ste leerjaar van de 1ste graad.
Scholen kunnen vrijwillig een aanmeldingsprocedure instellen. Alleen basisscholen voor gewoon onderwijs in Antwerpen, Brussel en Gent zijn daartoe verplicht. Ook het lokaal overlegplatform (LOP) kan afspreken dat er voor (alle) scholen in het LOP-gebied aangemeld wordt.

Collectief leerlingenvervoer

Zie Leerlingenvervoer

Compenserende maatregelen

Zie REDICODI
Zie STICORDI

Campusschool

Een campusschool is een school met een tweede en een derde graad die in tenminste twee studiedomeinen samengenomen tenminste één studierichting uit elke finaliteit organiseert.

CSF

Cognitief sterk functionerende leerling.

Cognitief sterk functioneren gaat breder dan het begrip hoogbegaafdheid. Het gaat niet (enkel) om hoge intelligentie. Het verwijst naar begaafdheid (cognitieve vaardigheden) en naar schoolprestaties. 

Definitie Prodia: "Een cognitief sterk functionerende leerling is een leerling die voor brede cognitieve vaardigheden en/of prestaties op schoolvorderingstoetsen tot de beste 10% van een relevante vergelijkingsgroep behoort."

Curriculum

Een curriculum is een overzicht van alles wat in een opleiding aan bod komt. Het beschrijft de inhoud en de doelen van een opleiding of zelfs van de hele schoolloopbaan.

Afhankelijk van de noden van de leerling volgt deze het gemeenschappelijk curriculum (afgekort GC) of een individueel aangepast curriculum (IAC). De meeste leerlingen volgen het gemeenschappelijk curriculum. Wanneer de remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen om de leerling binnen het  GC te blijven meenemen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn, kunnen er in een IAC doelen op maat van de leerling bepaald worden. Dit zijn dan doelen op maat van de noden van de individuele leerling. 

Feedback geven