VCOV Gids voor ouderwerkingen

Een praktische gids met informatie voor en over de ouderwerking

Documenten

Titel Omschrijving
Fiche 10.2 GDPR in de ouderwerking De GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens in ruime zin. Onder 'verwerken' valt verzamelen, opslaan, raadplegen, verspreiden… Kortom: alles wat je met gegevens doet. Bekijken
Fiche 10.1 Vrijwilligerswetgeving De vrijwilligerswet wil vrijwilligers beschermen en legt 2 plichten op aan organisaties die met vrijwilligers werken: de informatieplicht en de verzekeringsplicht. Bekijken
Fiche 9.6 Digitale communicatie van de ouderwerking met alle ouders Om zoveel mogelijk ouders te vertegenwoordigen en te betrekken bij de ouderwerking is digitale communicatie heel belangrijk. In deze fiche vind je een algemene aanbeveling en concrete tips voor een goede digitale communicatie met ouders Bekijken
Fiche 9.5 Mondelinge communicatie van de ouderwerking met alle ouders Ouders aanspreken is een directe en efficiënte manier om boodschappen over te brengen. Taal is immers één van de belangrijkste drempels voor anderstalige ouders om deel te nemen aan vergaderingen of activiteiten van de ouderwerking Bekijken
Fiche 9.4 Schriftelijke communicatie van de ouderwerking met alle ouders Om zoveel mogelijk ouders te vertegenwoordigen en te betrekken bij de ouderwerking moet je goed met hen communiceren. In deze fiche vind je tips voor klare schriftelijke communicatie en enkele specifieke tips voor de communicatie met anderstalige ouders. Bekijken
Fiche 9.3 Samenwerking en communicatie binnen de ouderwerking verbeteren Wanneer we over communicatie binnen een ouderwerking praten, ligt de focus vaak op ‘hoe communiceren naar buiten toe. Men focust zich op de ‘externe communicatie’ om de ouderwerking bekend te maken en nieuwe leden te werven. Hierdoor wordt de ‘interne communicatie’ soms vergeten Bekijken
Fiche 9.2 Conflicten voorkomen en aanpakken In deze fiche geven we tips om conflicten tussen de ouderwerking en het schoolteam te voorkomen of aan te pakken. In het onderwijs ontmoeten veel verschillende mensen elkaar: leerkrachten, directie, CLB-medewerkers, leden van de ouder- en schoolraad… Bekijken
Fiche 9.1 Constructieve samenwerking Een constructieve samenwerking kan er pas zijn als er vertrouwen is tussen beide partijen. De vijf bouwstenen ‘samen’, ‘open’, ‘gelijkwaardig’, ‘constructief’ en ‘respectvol’ zijn de hoekstenen die de relatie ‘school-ouderwerking’ en de dialoog ondersteunen. Bekijken
Fiche 5.1 regelgeving en setting van de vergadering - Wettelijke verplichtingen voor de vergadering van een ouderraad - Aanbevelingen van de VCOV over de vergaderingen van de ouderwerking - Tips rond de setting: plaats, tijdstip en met wie vergader je? - Praktijkvoorbeelden van vergaderen binnen een ouderwerking Bekijken
Fiche 5.2 vergaderen met de ouderwerking - Stappen voor een efficiënte vergadering - Info over de rol van de voorzitter en de (bestuurs)leden - Specifieke tips voor een oudervergadering: grote groepen, anderstalige ouders... - Praktijkvoorbeelden van ouderwerkingen Bekijken
Fiche 5.3 kennismaking en onthaal in de vergadering - Inleiding: waarom is een warm onthaal belangrijk? - Ideeën voor een warm onthaal in de ouderwerking - Methodieken om kennis te maken bij het begin van het schooljaar - Praktijkvoorbeelden Bekijken
Fiche 5.4 besluitvorming - Regelgeving en aanbevelingen van de VCOV i.v.m. besluitvorming - Stappen voor een goede besluitvorming en taakverdeling - Methodieken om tot een gedragen besluit te komen Bekijken
Fiche 5.5 sfeer conflicten en emoties Tips, ideeën en voorbeelden om: - een aangename sfeer te creëren in de vergaderingen; - spanningen, conflicten en emoties goed op te vangen Bekijken
Fiche 5.6 verslaggeving Een verslag is nuttig om de ouders te informeren die niet aanwezig waren op de vergadering en om de besluiten en afspraken klaar en duidelijk op papier te zetten. -Regelgeving en aanbevelingen van de VCOV i.v.m. verslaggeving -Tips voor een goed verslag -Format voor verslag ouderraad/ouderwerking Bekijken
Fiche 6.1 inleiding financiën en aansprakelijkheid ouderwerking Op school gebeurt veel meer dan leren alleen. Al deze initiatieven maken dat de school een echte gemeenschap wordt waar ook plaats is voor ontmoeting en ontspanning. Zo verhoogt de betrokkenheid bij het schoolleven Bekijken
Fiche 6.2 financiën en aansprakelijkheid van een ouderraad Volgens het participatiedecreet kan er op elke school een ouderraad opgericht worden. Hiervoor moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden: -moet democratisch samengesteld zijn; -moet een huishoudelijk reglement hebben; -mag de vertegenwoordigers voor de schoolraad aanduiden uit zijn midden. Bekijken
Fiche 6.3 financiën en aansprakelijkheid van een ouderwerking als feitelijke vereniging Een oudercomité is een feitelijke vereniging. Wanneer twee of meer mensen zich verenigen rond een gemeenschappelijk doel, spreekt men van een feitelijke vereniging. Dit is het geval bij een oudercomité, een vriendenkring of een oudervereniging Bekijken
Fiche 6.4 financiën en aansprakelijkheid van een ouderwerking als zelfstandige vzw Een vzw heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en kan dus over eigen middelen beschikken en deze ook autonoom beheren. Een ouderwerking als vzw heeft geen decretale verankering met de school. De vzw van de ouderwerking moet zelf instaan voor het administratieve en financiële luik Bekijken
Fiche 7.1 de schoolpolis wat als het misgaat? Komt de schoolverzekering dan tussen? Welke risico’s dekt de schoolverzekering voor de vrijwilligers (van de ouderwerking)? Welke activiteiten van de ouderwerking vallen onder de schoolverzekering? En welke gevolgen heeft het statuut van de ouderwerking voor de verzekering? Bekijken
Fiche 7.2 de schoolpolis en het statuut van de ouderwerking Het statuut van de ouderwerking heeft gevolgen voor de verzekering Bekijken